Vårt klimatarbete och våra mål

Kampen mot klimatförändringarna är en integrerad del av vår placeringsverksamhet. Hållbarhet är ett sätt för oss att säkra avkastningen på placeringarna på lång sikt och säkerställa att bred hänsyn tas till klimatrelaterade risker och möjligheter i våra placeringsbeslut. Som placerare vill vi bygga upp en hållbar värld även för framtida generationer.

Vi placerar i företag, fonder och fastigheter som tar hänsyn till klimatriskerna i sin verksamhet. Vi letar efter placeringsobjekt med produkter som ersätter fossila bränslen och skapar ny teknik för minskade utsläpp.

Bekämpning av klimatförändringarna har varit ett mål för Varmas placeringsverksamhet sedan 2016.

Vi berättar om hur arbetet med klimatmålen fortskrider i vår ärs- och företagsansvarsrapport (på finska).

Läs mer om vår miljöpolicy

En placeringsportfölj med en klimatvänlig helhet

En av våra klimatåtgärder är att vi har bildat en klimatvänlig helhet för placeringar – klimatallokering. I klimatallokeringen ingår objekt som tar hänsyn till de konsekvenser och möjligheter som klimatförändringarna medför. Vi investerar i lösningar för att bekämpa klimatförändringarna och i objekt som möjliggör omställning till minskade koldioxidutsläpp. Vi utökar klimatallokeringens andel av vår placeringsportfölj i enlighet med våra mål.

Klimatallokering

  • Andelen klimatvänliga placeringar i placeringsportföljen 36,8 %
  • Placeringarnas värde 21,9 md €

Våra klimatmål

Vårt mål är en koldioxidneutral placeringsportfölj senast 2035. Det betyder att placeringarna i Varmas portfölj ska släppa ut lika mycket koldioxid som de binder koldioxid ur atmosfären. 

I början av 2023 uppgick klimatallokeringens andel till 36,8 procent, dvs. 21,9 miljarder euro.

Vårt mål är att skära ner de absoluta växthusgasutsläppen för vår placeringsportfölj med en fjärdedel fram till 2025 och med hälften fram till 2030 (jämfört med 2021 års nivå).

Vi har beslutat att elektriciteten i fastighetsplaceringarna ska vara fri från koldioxidutsläpp senast 2025 och uppvärmningen ska vara fri från koldioxidutsläpp senast 2030.

Vi har sedan 2015 uteslutit direkta placeringar i företag där en betydande del av omsättningen, produktionskapaciteten eller produktionen utgörs av verksamhet som är baserad på sten- eller brunkol. Vi placerar inte i företag där mer än 10 procent av omsättningen, produktionskapaciteten eller produktionen utgörs av sådan verksamhet.  

Vi kommer att avyttra samtliga placeringar i kolgruveföretag senast 2025 och oljeborrning senast 2030.

Detta har vi redan uppnått

-11 %

Vi har minskat de absoluta utsläppen för våra placeringar med 11 procent jämfört med 2021. 

-64 %

Koldioxidutsläppen från energianvändningen i våra fastigheter har minskat med 64 procent jämfört med 2015.

29 %

Av våra fondplaceringar är 29 procent redan i fonder som tar hänsyn till klimatförändringar i sin placeringsstrategi. 

Vi är med i SBT-initiativet

Vi har undertecknat det internationella initiativet Science Based Targets (SBT) för att öka transparensen i vår verksamhet och för att se till att våra klimatåtgärder är i linje med internationella mål och med våra avtal. Vi kommer att fastställa våra egna SBT-mål under detta år.

Läs mer om vår anslutning till SBT-initiativet (på finska). 

Klimatmålen för fastigheter

Att fastigheter är klimatvänliga är ytterst viktigt för att bekämpa klimatförändringarna. Varma gör sina kontors- och bostadshus koldioxidneutrala – en del av våra hyresbostäder har redan idag koldioxidneutral uppvärmning.

Läs mer om fastigheternas miljöpåverkan i vår års- och företagsansvarsrapport (på finska)