Alla har rätt till en trygg framtid

Års- och företagsansvarsrapport 2023
Varmas ansvar för pensionsmedlen, våra kunder, vår personal och vår gemensamma miljö sträcker sig långt in i framtiden. Vi vill bygga upp en hållbar värld för framtida generationer.

Året i siffror

  • Avkastning på placeringar: 6,0 %
  • Placeringarnas värde: 59,1 md €
  • Solvens: 14,0 md €
  • I pensioner betalade vi ut: 7,1 md €

Års- och företagsansvarsrapport 2023

Läs mer om Varmas resultat och hållbarhetsarbete (på finska).

Ett bra placeringsår i ett svagt ekonomiskt klimat

För ekonomin var 2023 ett motsägelsefullt år. Trots att inflationen och räntenivån jämnades ut var stämningen i Finlands ekonomi fortsatt dyster. Även placeringsåret var något kluvet, med exceptionellt stora skillnader inom placeringsportföljen. Trots fluktuationerna uppvisade placeringsåret en stigande trend. Varmas grunduppdrag är att trygga pensionerna och pensionsutbetalningen, vilket vi håller hårt vid oavsett marknadsförhållanden. Vår solvens låg på en betryggande nivå genom hela året.

Mål och resultat

Vårt mål är att ta hand om våra kunders pensionsskydd på ett ansvarsfullt sätt, värna om Varmas solvens, bedriva en effektiv verksamhet samt säkerställa en positiv utveckling för premieinkomsten.

  • Hela 90 procent av alla nya pensionstagare fick sin pension utbetald samma månad som pensionen började.
  • Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget. Vår solvens låg på en god nivå under hela året.
  • Vi tar hand om pensionsskyddet på ett effektivt sätt. Omkostnaderna för vår verksamhet i förhållande till summan av försäkringstagarnas ArPL-löneinkomster och FöPL-arbetsinkomster var 0,34 procent.
  • Lönesumman som ligger till grund för premieinkomsten ökade med fem procent. Varma fick 6,5 miljarder euro i premieinkomst.

Läs mer om våra mål och resultat (på finska)

Alla har rätt till en trygg framtid

Vi bygger en bättre värld för nuvarande och framtida generationer genom vårt hållbarhetsarbete. För Varma innebär ansvarsfull affärsverksamhet framför allt att värna om pensionsskyddet och utbetalningen av pensioner, ansvarsfull placeringsverksamhet och att främja ett hållbart arbetsliv.

Rätt pensioner vid rätt tidpunkt

Vi behandlar pensionsansökningarna snabbt. Det tar i genomsnitt tre dagar att få sitt ålderspensionsbeslut från Varma.

Företagsansvar i Varmas egen verksamhet och värdekedja

Vi beaktar hur vår verksamhet påverkar miljön och samhället.

Ansvar för miljön

Att motarbeta klimatförändringarna är ett av våra viktigaste hållbarhetsmål. År 2023 blev vi det första arbetspensionsbolaget i Finland med godkända vetenskapsbaserade mål för minskning av växthusgasutsläpp.

Vi stöder arbetsförmågan

Vi arbetar för ett hållbart arbetsliv och hjälper våra kunder att förebygga och hantera risker för arbetsoförmåga.

Ansvar för Varmas anställda

För oss innebär vårt ansvar för Varmas anställda en flexibel och modern arbetskultur som inkluderar kontinuerlig kompetensutveckling, uppmuntrande belöningar, likabehandling och stöd för arbetsförmågan.