Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande och tillämpning av nya lagstiftningskrav

Riksdagen godkände den 23 februari 2023 regeringens proposition med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen. Reformen möjliggör automatiserat beslutsfattande i olika förvaltningsärenden till den del ett ärende inte förutsätter prövning från fall till fall.

Lagen träder i kraft den 1 maj 2023 men inkluderar en övergångsperiod på 18 månader. Övergångsperioden rör automatiserade beslutsförfaranden som varit i användning före lagen trädde i kraft. Syftet med övergångsförordningen är att säkerställa att rättsskydd och god förvaltning tillämpas efter övergångsperioden även vad gäller dessa lösningar.

Automatiserat beslutsfattande i Varma

Varmas nuvarande automatiserade beslutsfattande i sig är i enlighet med den nya förordningen, men under övergångsperioden kommer vi att genomföra till exempel dokumentation över automatiserat beslutsfattande som redan är i bruk och tillhörande informationsskyldighet.

Efter att lagen träder i kraft den 1 maj 2023 tar Varma i bruk nya automatiserade beslutsförfaranden, beslut om införande som lagen kräver, dokumentation och andra åtgärder görs alltid i samband med införandet. Införandet av dessa automatiserade beslut efter att lagen trätt i kraft publiceras direkt som lagen kräver på den här webbplatsen.

Det automatiserade beslutsfattandet som infördes innan lagen trädde i kraft, och den information som krävs, kommer att läggas till sidorna så länge övergångsperioden pågår.