Revision

Enligt Varmas bolagsordning väljer bolagsstämman en revisor för bolaget och, om revisorn inte är en revisionssammanslutning, även en revisorssuppleant. År 2022 valde bolaget enligt den gällande bolagsordningen en revisor för bolaget i form av en revisionssammanslutning. Revisorns mandatperiod löper ut vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma efter valet.

Enligt gällande lagstiftning är revisorernas uppgift att granska Varmas bokföring, bokslut och koncernbokslut samt förvaltning. Revisionen ska utföras enligt god revisionssed.

Revisorn rapporterar om sitt arbete och sina iakttagelser och slutledningar i en revisionsberättelse till bolagsstämman. Utöver detta tillställer revisorn också styrelsens revisionsutskott, styrelsen, förvaltningsrådet, den operativa ledningen och övervakningsmyndigheten rapporter om den interna kontrollen, den ekonomiska rapporteringen och iakttagelser som revisorerna gjort i samband med andra granskningsåtgärder.

Revisorn ger årligen bolagets styrelse en skriftlig bekräftelse på sitt oberoende i enlighet med gällande lagstiftning. Bolagets styrelse bedömer revisorns oberoende varje år.

I enlighet med bolagsstämmans beslut 15.3.2022 valdes Ernst & Young Ab till Varmas revisor för räkenskapsperioden 2022, med CGR Antti Suominen som huvudansvarig revisor. CGR Suominen har fungerat som huvudansvarig revisor för Varma sedan 15.3.2018.

Revisorsarvodet för den lagstadgade revisionen för år 2022 var 268 702 euro. Ernst & Young Oy Ab:s arvode för övriga experttjänster än revision uppgick år 2022 till sammanlagt 40 311 euro.