Principer för aktivt ägande och påverkan

Aktivt ägande och påverkan är en viktig del av en ansvarsfull placeringsverksamhet. Aktivt ägande och påverkan är ett sätt att främja ansvarsfull företagsverksamhet och hållbar värdeutveckling på längre sikt.

Introduktion

Aktivt ägande sker på olika sätt beroende på tillgångsslag. För noterade aktieplaceringar innebär aktivt ägande påverkan och röstning på bolagsstämmor. Med påverkan avses till exempel att en placerare kräver ökat beaktande av hållbarhetsfrågor eller bättre rapportering av företag.

Dessa principer beskriver målen, fokusområdena, tillvägagångssätten och rapporteringen för Varmas påverkansarbete.

Varma har dessutom principer för ägarstyrning som beskriver hur Varma agerar som aktiv aktieägare genom att rösta på bolagsstämmor samt genom medlemskap i nomineringskommittéer och styrelser.

Mål och fokusområden för påverkansarbetet

Varma har två typer av mål för sitt påverkansarbete. Å ena sidan strävar Varma efter att korrigera brister om ett placeringsobjekt har brutit mot nationella lagar eller internationella avtal. Vi förutsätter att våra placeringsobjekt förutom nationell lagstiftning iakttar internationella normer och avtal, till exempel hållbarhetsprinciperna i FN:s Global Compact. Principerna i Global Compact inkluderar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och konvention mot korruption, Internationella Arbetsorganisationen ILO:s konventioner samt Rio-deklarationen om hållbar utveckling.

Å andra sidan strävar Varma även efter att främja hållbarhet och hållbarhetsrapportering bland sina placeringsobjekt. Vårt mål är att både direkt och indirekt främja FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Varmas fokusområden för påverkansarbetet kan delas upp i miljöfrågor, sociala frågor och god bolagsstyrning (ESG) samt separata fokusområden som fastställs från år till år. Fokusområdena läggs fram i en årlig påverkansplan.

När det gäller miljöfrågor styrs arbetet av klimatpolicyn för Varmas placeringar samt efterlevnad av internationella avtal och konventioner. Klimatavtalet från Paris och internationell miljölagstiftning är centrala i bevakningen av Varmas placeringsportfölj för att identifiera överträdelser. Förutom utsläppsminskningar enligt Parisavtalet är den biologiska mångfalden ett viktigt tema för påverkansarbetet. Varma övervakar överträdelser av miljönormer bland sina placeringsobjekt med hjälp av data från en extern serviceleverantör. Bevakningen inkluderar bland annat brister i fråga om utsläppsminskning och bedömning av miljökonsekvenser.

I enlighet med vår klimatpolicy bidrar vi till att minska utsläppen av växthusgaser såväl direkt som i samarbete med andra placerare. För placeringsobjekt som förutsätter noggrannare uppföljning tar vi fram en påverkansprocess för att påskynda utfasningen av kolkraft. Företagen som omfattas av uppföljningen ska stänga sina kolkraftverk senast 2030.

När det gäller sociala frågor är våra viktigaste fokusområden identifiering, beaktande, förebyggande och mildring av människorättsrelaterade risker och konsekvenser samt utveckling av arbetslivet. Vårt sociala påverkansarbete styrs av internationella avtal och särskilt respekt för de mänskliga rättigheterna. De internationella avtalen behandlar negativa risker ur placerarsynpunkt, till exempel barnarbete, begränsningar av föreningsfriheten och skadliga arbetsförhållanden. Andra väsentliga människorättsteman är arbetshälsa och säkerhet i arbetet, lön som går att leva på och cybersäkerhet.

God bolagsstyrning bygger på internationella riktlinjer och nationella koder för bolagsstyrning. Varma förutsätter god bolagsstyrning av företagen i sin portfölj.

Brott mot god bolagsstyrning är till exempel brott relaterade till penningtvätt eller korruption. Förutsättningarna för god bolagsstyrning beskrivs även i Varmas principer för ägarstyrning.

Metoder för påverkan

Placerare har tillgång till flera olika påverkansmetoder och kanaler för att genomföra påverkansprocesser. Målsättningarna för processen, storleken på innehavet och beroende på om det handlar om att reagera på en överträdelse eller främjande av hållbarhetsteman avgör vanligen vilken metod som är den bästa för placeraren.

Till kanaler för påverkan hör bland annat möten, telefonsamtal och e-post.

Även serviceleverantörer spelar en stor roll i genomförandet av en placerares påverkansprocess, särskilt när det handlar om normöverträdelser. När det däremot handlar om att främja olika hållbarhetsteman är samarbete mellan placerare en vanlig metod.

Identifiering av normöverträdelser

Överträdelser av internationella normer kan antingen ske genom att en enskild händelse är så allvarlig att den överskrider ett visst tröskelvärde, eller genom att flera separata men mindre allvarliga händelser tyder på bristande ansvar över lag.

Varma klassificerar överträdelser bland sina direkta aktie- och obligationsplaceringar i tre kategorier, som är

  • den svarta listan, dvs. uteslutna placeringsobjekt
  • placeringsobjekt med pågående påverkansprocess
  • placeringsobjekt inkluderade på bevakningslistan.

Olika påverkansmetoder tillämpas på de olika kategorierna. Överträdelser i den allvarligaste kategorin innebär automatiskt att placeringsobjektet läggs till på den så kallade svarta listan. Om ett svartlistat placeringsobjekt inte vidtar tillräckliga åtgärder för att korrigera sitt agerande kommer innehavet att avyttras senast inom 18 månader eller med beaktande av marknadsläget.

Överträdelser i den näst allvarligaste kategorin innebär att objektet inkluderas i Varmas egen påverkansprocess. Ytterligare placeringar i objekt som omfattas av påverkansprocessen kan inte göras utan beslut från placeringskommittén. Varma fastställer mål och tidsschema för påverkansprocessen och följer upp framstegen.

Överträdelser i den tredje kategorin innebär att objektet placeras på en bevakningslista. Vi håller kontakt med placeringsobjekten på listan i huvudsak via en serviceleverantör som upprätthåller en dialog med företaget. Företagen som inkluderas i en påverkansprocess har rätt att känna till vårt namn. Vi följer upp hur överträdelsen och situationen åtgärdas regelbundet.

Vid fondplaceringar förutsätter Varma även att företagen som fonden placerar i följer lagar och internationella avtal. Vid eventuella överträdelser kontaktar fondförvaltaren Varma och inleder en utredningsprocess. Fondbolagen ansvarar för uppföljningen av portföljföretagen.

I sina indexplaceringar prioriterar Varma placeringar som automatiskt utesluter företag som begått allvarliga förbrytelser. Påverkansarbetet vid indexplaceringar sker via placeringsbolaget. Eftersom Varma inte har direkta innehav i indexföretagen är direkt påverkan inte möjlig, men i stället strävar Varma efter att påverka dem via olika samarbetsinitiativ.

Ur Varmas perspektiv är det viktigaste uppföljningskriteriet att placeringsobjektet tar steg i rätt riktning för att korrigera situationen.

Främjande av hållbarhetsteman bland Varmas placeringsobjekt

Målet med Varmas påverkansarbete och möten med företag är förutom att korrigera brister även att främja hållbarhetsfrågor. Diskussionsämnen under Varmas företagsmöten är bland annat ansvarsfull affärsverksamhet, beaktande av klimatförändringarna och rapportering av klimatrisker enligt det internationella ramverket Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Varma samarbetar med andra placerare för att främja hållbarhet och hållbarhetsrapportering bland sina placeringsobjekt särskilt när det gäller fondplaceringar och obligationer.

För fondplaceringarnas del är vårt mål att utveckla placerarsamarbetet för att minska klimatförändringarna.

Vi främjar samarbete på finansmarknaden för att minska klimatförändringarna och anpassa oss till förändringarna de medför samt deltar i den offentliga debatten om klimatförändringarnas effekter tillsammans med andra placerare.

Varma främjar fondernas hållbarhet och hållbarhetsrapportering genom sin due diligence-process inför val av fonder, genom diskussioner med fondernas placeringsråd samt genom samarbete med fondbolagen.

Rapportering och kommunikation

Vi rapporterar årligen på vår webbplats om hur vi har röstat på bolagsstämmorna för olika börsbolag. Dessutom rapporterar vi om eventuella normöverträdelser och pågående påverkansprocesser samt deras mål och framsteg i vår års- och företagsansvarsrapport.

Uppdaterad: 01/2023