Principer för ansvarsfulla placeringar

Det är Varmas uppgift att placera pensionsmedlen lönsamt och tryggt. Ansvarsfullhet är en del av Varmas strategi och ansvarsfull affärsverksamhet innebär förutom att säkerställa solvensen även smidigt verkställande av pensionsskyddet och stöd av arbetsförmågan.

Ansvar ur investerarens perspektiv

Ansvarsfull placeringsverksamhet beaktar de viktigaste faktorerna i anknytning till miljö (E), samhälle och sociala frågor (S) samt förvaltning (G) vid placeringsbeslut.

Ur investerarens perspektiv står det inte i strid med den förväntade avkastningen att beakta ansvarsfullhet. Varmas ambition med ansvarsfulla placeringar är att minska riskerna och identifiera placeringsobjekt som drar nytta av ansvarsfull verksamhet samt deras avkastningsmöjligheter. Varmas principer för ansvarsfulla placeringar omspänner samtliga tillgångsklasser och tillämpningen varierar beroende på tillgångsklass och placeringssätt.

Aktivt ägande och påverkan är en viktig del av en ansvarsfull placeringsverksamhet. Varmas principer för aktivt ägande och påverkan beskriver målsättningarna, fokusområdena, kanalerna och rapporteringen för vårt påverkansarbete.

Varma har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla placeringar.

Principer för ansvarsfulla placeringar på PRI webplats

Integrering av ansvarsaspekterna i placeringsprocessen

Ansvarsfullhetsaspekterna påverkar våra placeringsbeslut vid sidan om ekonomiska faktorer. Ansvarsfull placeringsverksamhet i Varma styrs förutom av vår strategi, vårt företagsansvarsprogram och principerna för ansvarsfulla placeringar även av

 • klimatpolicyn för placeringar
 • principerna för ägarstyrning
 • principerna för aktivt ägande och påverkan
 • den årliga placeringsplanen
 • de årliga tillgångsklasspecifika målen för ansvarsfull placeringsverksamhet

I analysen av ansvarsfullhet fokuserar Varma på tillgångs-klassernas och branschernas viktigaste aspekter på ansvarsfullhet.

Ansvarsfull placeringsverksamhet på Varma

 • Vi beaktar ansvarsfullhet som en del av värderingen och hela placeringsprocessen
 • Vi strävar efter att bekämpa klimatförändringen och vi analyserar de risker och möjligheter som klimatförändringarna medför
 • Vi påverkar placeringsobjektens verksamhet
 • Vi har definierat i vilka objekt Varma inte investerar (uteslutning) och hurdana företag som omfattas av den skärpta ESG-uppföljningen

Bekämpning av och beredskap inför klimatförändringarna

Varma har publicerat en klimatpolicy för placeringar. Det långsiktiga målet i klimatpolicyn är att placeringsportföljen ska följa det som avtalades vid klimatmötet i Paris. Åren 2020–2035 kommer vi att utveckla vår placeringsportfölj mot koldioxidneutralitet genom att minska de absoluta utsläppen för hela portföljen med 25 procent fram till 2025 och med 50 procent fram till 2030 jämfört med utgångsnivån 2021.

Vi förbinder oss att avyttra kolbaserade placeringar senast 2025. Dessutom förbinder vi oss att utesluta oljeborrning från vår portfölj senast 2030. Vi gör inga nya placeringar i företag för vilka mer än 10 procent av omsättningen, produktionen eller produktionskapaciteten är baserad på stenkol. Ett undantag till denna regel är företag med vetenskapligt verifierade utsläppsmål för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Vi finansierar inte stenkolsbaserade projekt och gör inte placeringar i företag som planerar nya stenkolsinvesteringar.

Varma analyserar de positiva och negativa ekonomiska riskerna som klimatförändringarna medför. Dessutom rapporterar vi om klimatrisker enligt TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) och vi uppmuntrar våra placeringsobjekt att göra detsamma.

Påverkan och aktivt ägarskap

I principerna för Varmas ägarstyrning berättar vi hur Varma agerar som en betydande aktieägare. Vi träffar regelbundet ledningen och styrelserna i de bolag som vi äger, i synnerhet i bolag där Varmas ägarandel är betydande. Dessutom deltar vi i bolagsstämmor och nomineringskommittéer, i vissa fall sitter en representant för Varma i bolagets styrelse.

Varma påverkar också ansvarsfullheten i sina placeringsobjekt tillsammans med andra investerare, bland annat genom olika samarbetsinitiativ och partnerskap. Å andra sidan strävar Varma även efter att främja hållbarhet och hållbarhetsrapportering bland sina placeringsobjekt. Vårt mål är att både direkt och indirekt främja FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vi förutsätter ansvarsfull verksamhet av våra placeringsobjekt och särskilt att klimatförändringarna beaktas i verksamheten. Vårt mål är att själva och tillsammans med andra placerare påverka fondförvaltarnas sätt att ta hänsyn till klimataspekter i deras principer för ansvarsfulla placeringar.

Varma förutsätter att placeringsobjekten agerar i enlighet med internationella normer och avtal, av vilka de viktigaste är

 • FN:s Global Compact-initiativ
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • ILO:s konventioner om arbetslivet

Vi följer upp hur dessa normer följs i en regelbunden portföljscreening.

Principerna för aktivt ägande och påverkan beskriver målen, fokusområdena, tillvägagångssätten och rapporteringen för Varmas påverkansarbete.

Uteslutningar och skärpt ESG-uppföljning

På etiska grunder har Varma uteslutit följande företag från sina direkta placeringar

 • tobaksföretag
 • företag som tillverkar kontroversiella vapen som till exempel kärnvapen, truppminor, clusterbomber samt kemiska och biologiska vapen

Varma har definierat de branscher som har ett större behov av ESG-uppföljning. Den skärpta ESG-uppföljningen och -analysen gäller följande branscher:

 • Branscher med betydande exponering för klimatrisker, såsom olje- och gasindustrin, el- och värmeproduktion samt bil-, gruv-, betong-, byggmaterials-, skogs-, transport- och kemiindustrin
 • Företag där 5–10 % av omsättningen kommer från verksamhet som är baserad på sten- eller brunkol
 • Alkohol
 • Lagliga cannabispreparat
 • Vuxenunderhållning
 • Hasardspel
 • Försvarsindustri

Skatter

Varma har förbundit sig att verka i enlighet med skattelagarna och skattebestämmelserna och förhåller sig avvisande till åtgärder som i stället för att främja affärsmålen är avsedda att leda till skatteförmåner som strider mot lagens syfte. Varma deltar inte i aggressiv skatteplanering eller placeringsstrukturer som syftar till att kringgå rapporteringsskyldigheter eller göra den verkliga förmånstagaren oidentifierbar.

Varma bevakar noggrant bland annat EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner (EU:s s.k. svarta lista) och gör inga placeringar i länderna på listan eller placeringar i lågskatteländer av skattemässiga orsaker. Varmas uppgift är att placera pensionsmedlen på ett lönsamt och betryggande sätt. Med tanke på omfattningen av Varmas placeringsverksamhet innebär detta att placeringarna görs via de största och mest ansedda fonderna, som även kan befinna sig i lågskatteländer. Vi har inte valt detta av skattemässiga skäl, utan utifrån de alternativ som finns internationellt tillgängliga för institutionella placerare. Varma utgår även från att fondernas skattemässiga säte ska förbinda sig till utbyte av skatteuppgifter mellan myndigheter. Vi förutsätter dessutom att förvaltningsbolagen som Varma anlitar tar hand om rapportering och betalning av skatter i de länder där verksamheten bedrivs. Internationell skattereglering och automatiskt informationsutbyte ger staterna bättre förutsättningar att driva in skatter. Varma följer skattelagstiftningen i varje placeringsland samt internationella skatteregler i sin placeringsverksamhet. Om skattelagarna inte ger tydlig vägledning är Varmas ledande principer försiktighet samt transparens i beskattningen.

Varma bevakar noggrant förändringar i den internationella skatteregleringen samt utvecklingen av standarder och rekommendationer kring skatterelaterad hållbarhetsredovisning. Internationella utvecklingsprojekt på skatteområdet, till exempel OECD:s BEPS-projekt, syftar till att förebygga kringgående av skatter, ökad transparens och automatiserat informationsutbyte. Dessa ger i sin tur staterna bättre förutsättningar att indriva samfundsskatt. Även olika standarder och rekommendationer kring skatterelaterad hållbarhetsredovisning, till exempel GRI (Global Reporting Initiative) och PRI (Principles for Responsible Investment), bidrar till utvecklingen av en ansvarsfull skatterapportering. Varma stödjer olika projekt för att främja internationell skattereglering samt internationella rapporteringsstandarder och uppmuntrar sina placeringsobjekt att följa regleringen i deras egen verksamhet.

Varmas skattestrategi och skatteprinciper fastställs i Varmas skattepolicy. Varma har en Whistleblowing-kanal för anmälning av överträdelser, där alla anställda eller utomstående aktörer anonymt kan rapportera eventuella missförhållanden. Denna kanal används även i samband med skatterelaterade frågor.

Godkännande av Varmas principer för ansvarsfulla placeringar

Varmas styrelse godkänner principerna för ansvarsfulla placeringar.

Uppdaterad: 6/2022