Aktiivisen omistajuuden ja vaikuttamisen periaatteet

Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen ovat kiinteä osa vastuullista sijoittamista. Aktiivisella omistajuudella ja vaikuttamisella pyritään edistämään vastuullista liiketoimintaa sekä kestävää arvonkehitystä pidemmällä aikavälillä.

Johdanto

Aktiivista omistajuutta sovelletaan eri tavoin eri omaisuusluokissa. Noteeratuissa osakesijoituksissa aktiviinen omistajuus pitää sisällään vaikuttamisen ja äänestämisen yhtiökokouksissa. Vaikuttaminen tarkoittaa, että sijoittaja vaatii yrityksiltä esim. vastuullisuusasioiden parempaa huomioimista tai vaikkapa parempaa raportointia.

Näissä periaatteissa kuvataan Varman vaikuttamisen tavoitteita ja painopistealueita, tapoja tehdä vaikuttamista sekä sitä, miten vaikuttamisesta raportoidaan.

Lisäksi Varmalla on omistajaohjauksen periaatteet, joissa kuvataan, miten Varma toimii aktiivisena osakkeenomistajana äänestämällä yhtiökokouksissa sekä toimimalla nimitystoimikunnissa ja hallituksissa.

Vaikuttamisen tavoitteet ja painopisteet

Varman tavoitteet vaikuttamiselle ovat kahdenlaisia. Yhtäältä Varma pyrkii vaikuttamaan tilanteen korjaamiseksi, jos sijoituskohteissa on rikottu kansallisia lakeja tai kansainvälisiä sopimuksia. Edellytämme, että sijoituskohteet noudattavat kansainvälisiä normeja ja sopimuksia kansallisen lainsäädännön lisäksi. Tämä tarkoittaa mm. YK:n Global Compact -yhteiskuntavastuualoitteen periaatteiden noudattamista. Global Compact -aloitteen periaatteet kattavat YK:n ihmisoikeuksia ja korruptiota koskevat julistukset, ILO:n työelämän konventiot sekä kestävän kehityksen edistämiseksi sovitun Rion julistuksen.

Toisaalta Varma pyrkii vaikuttamalla myös edistämään vastuullisuutta sekä sen raportointia sijoittajille. Tavoitteenamme on edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista sekä suoraan että välillisesti.

Varman vaikuttamisen painopisteet voidaan jakaa ympäristöön, sosiaaliseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvään vaikuttamiseen sekä erillisiin, vuosittain vahvistettaviin vaikuttamispainopisteisiin. Painopisteet vahvistetaan vuosittain vaikuttamissuunnitelmassa.

Ympäristöasioissa Varman vaikuttamista ohjaavat sekä sijoitusten ilmastopolitiikka että kansainvälisten sopimusten ja konventioiden noudattaminen. Pariisin ilmastosopimus ja kansalliset ympäristölait ovat keskeinen osa sijoitussalkun seulontaa rikkomusten varalta. Pariisin sopimuksen päästövähennysten lisäksi luonnon monimuotoisuus on yksi vaikuttamisen teema ympäristöasioissa. Varma valvoo sijoituskohteidensa ympäristöön liittyviä normirikkomuksia palveluntarjoajan datan avulla. Seulonta kattaa mm. laiminlyönnit ilmansaasteiden vähentämisessä ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Ilmastopolitiikan mukaisesti vaikutamme kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi sekä suoraan että yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Esimerkiksi tarkempaa seurantaa vaativille sijoituskohteille luomme vaikuttamisprosessin hiilitoiminnan alasajon nopeuttamiseksi. Seurannassa olevien yhtiöiden hiilivoimalat tulee olla suljettuina 2030 mennessä.

Sosiaalisissa asioissa ihmisoikeusriskien ja -vaikutusten tunnistaminen, huomioiminen, ehkäiseminen ja lieventäminen sekä työelämän kehittäminen ovat keskeisiä painopistealueitamme. Sosiaalisissa asioissa vaikuttamistamme ohjaa kansainvälisten sopimusten noudattaminen ja erityisesti ihmisoikeuksien huomioiminen. Kansainväliset sopimukset käsittelevät sijoittajan kannalta kielteisiä riskejä, esimerkiksi lapsityövoimaa, yhdistymisvapautta ja huonoja työoloja. Olennaisia ihmisoikeusteemoja ovat näiden lisäksi työterveys ja -turvallisuus, elämiseen riittävä palkka ja kyberturvallisuus.

Hyvä hallintotapa muodostuu kansainvälisistä hyvän hallintotavan ohjeistuksista sekä kansallisista hallintokoodeista. Varma edellyttää omistamiltaan yhtiöiltä hyvää hallintotapaa. Hyvän hallintotavan rikkomuksia ovat mm. rahanpesuun tai korruptioon liittyvät rikkomukset. Hyvän hallintotavan edellytyksiä kuvataan myös Varman omistajaohjauksen periaatteissa.

Vaikuttamisen keinot

Sijoittajalla on käytössään useita eri tapoja vaikuttamiseen ja vaikuttamisprosessin läpiviemiseen. Vaikuttamisprosessin tavoitteet, omistusosuuden suuruus ja se, onko kyseessä rikkomukseen puuttuminen vai vastuullisuusteemojen edistäminen, monesti määrittävät sen, mikä on sijoittajan kannalta järkevin tapa vaikuttaa.

Vaikuttaminen voi tapahtua esimerkiksi tapaamisissa, puheluin ja sähköpostein.

Sijoittajan vaikuttamisprosessin läpiviemisessä myös palveluntarjoajalla on rooli erityisesti kun kyse on normirikkomuksesta. Vastuullisuusteemojen edistämisessä puolestaan on tyypillistä, että sijoittajat toimivat yhdessä.

Sijoitusten seulonta normirikkomusten varalta

Kansainvälisten normien rikkominen voi tapahtua joko niin, että yksittäinen tapahtuma ylittää vakavuudeltaan kynnysarvon tai niin, että useampi erillinen, vakavuudeltaan pienempi tapahtuma kertoo toiminnan kokonaisvastuullisuuden puutteesta.

Varma luokittelee rikkomukset suorissa osake- ja joukkovelkakirjasijoituksissa sekä lainasijoituksissa kolmeen eri kategoriaan, jotka ovat

  • musta lista eli sijoituskohteet, joihin ei sijoiteta
  • vaikuttamisprosessissa olevat sijoituskohteet
  • sijoituskohteet, jotka ovat tarkkailulistalla.

Eri kategorioiden kohdalla käytössä on erilaisia vaikuttamisen tapoja. Vakavimman kategorian rikkomukset sijoituskohteissa viedään automaattiselle ns. mustalle listalle. Jos sijoituskohde päätyy mustalle listalle eikä rikkomuksen korjaamisessa tapahdu riittävästi edistystä, sijoituksesta irtaudutaan viimeistään 18 kuukauden kuluessa tai markkinatilanne huomioiden.

Toiseksi vakavimman kategorian rikkomukset otetaan mukaan Varman omaan vaikuttamisprosessiin. Vaikuttamisprosessissa olevaan sijoituskohteeseen ei ole mahdollista tehdä lisäsijoituksia ilman sijoitustoimikunnan päätöstä. Vaikuttamisprosessille määritellään tavoitteet ja aikataulu ja prosessin etenemistä seurataan.

Kolmannen kategorian rikkomukset päätyvät tarkkailulistalle. Näihin sijoituskohteisiin ollaan yhteydessä pääsääntöisesti palveluntarjoajan kautta. Palveluntarjoaja käy dialogia yrityksen kanssa, ja vaikuttamisprosessissa yrityksellä on oikeus tietää nimemme. Rikkomusten ja tilanteen korjaamisen etenemistä seurataan säännöllisesti.

Varma edellyttää myös rahastosijoituksissa lakien ja kansainvälisten sopimusten noudattamista rahastoissa olevilta yrityksiltä. Mahdollisten rikkomusten tapahtuessa rahaston hallinnointiyhtiö on yhteydessä Varmaan ja aloittaa rikkomuksen selvitysprosessin. Vakavissa rikkomuksissa rahasto käy läpi eskalaatioprosessin, jonka tavoitteena on rikkomuksen korjaaminen hallinnointiyhtiön vaikutuksesta. Rahastosijoituksissa hallinnointiyhtiö vastaa salkun sijoitusten vastuullisuuden seurannasta.

Indeksisijoituksissa Varma pyrkii ensisijaisesti valitsemaan sijoituksia, joissa vakavia rikkomuksia tehneet yhtiöt ovat valmiiksi poissuljettu. Indeksisijoituksissa vaikuttaminen tapahtuu sijoitusyhtiön toimesta. Koska Varmalla ei ole suoraa omistusta indeksissä oleviin yhtiöihin, suora vaikuttaminen ei ole mahdollista mutta Varma vaikuttaa indeksissä oleviin yhtiöihin yhteistyöaloitteiden kautta.

Rikkomusten etenemisen seurannassa merkittävää Varman kannalta on, että sijoituskohteessa tilanteen korjaaminen etenee toivottuun suuntaan.

Vastuullisuusteemojen edistäminen sijoituskohteissa

Varma vaikuttaa tapaamalla yrityksiä sekä tilanteen korjaamiseksi että vastuullisuuden eteenpäin viemiseksi. Yritystapaamisissa Varma keskustelee mm. vastuullisesta liiketoiminnasta, ilmastonmuutoksen huomioimisesta liiketoiminnassa ja kannustaa raportoimaan ilmastonmuutoksen riskeistä kansainvälisen Task Force on Climate-related Financial Dislosures (TCFD) -kehikon mukaisesti.

Varma pyrkii edistämään sijoituskohteiden vastuullisuutta sekä siitä raportointia yhdessä muiden sijoittajien kanssa erityisesti silloin, kun sijoitus on tehty rahaston kautta tai esimerkiksi kun kyseessä on joukkovelkakirja.

Rahastosijoituksissa tavoitteemme on kehittää sijoittajien välistä yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi edistämme rahoitusmarkkinoiden yhteistyötä sekä osallistumme julkiseen keskusteluun ilmastonmuutoksen vaikutuksista yhden muiden sijoittajien kanssa.

Vaikuttaminen rahaston vastuullisuuden edistämiseen ja vastuullisuusasioista raportointiin tapahtuu valintavaiheessa osana rahaston due diligence -prosessia, keskustellen rahastojen sijoitusneuvostoissa sekä yhteistyöllä rahastojen hallinnointiyhtiöiden kanssa.

Vaikuttamisen raportointi ja viestintä

Raportoimme vuosittain verkkosivuillamme, miten olemme äänestäneet pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa. Lisäksi vuosi- ja yritysvastuuraportissamme kerromme mahdollisista normirikkomuksista salkussa sekä käynnissä olevista vaikuttamishankkeistamme, niiden tavoitteista ja edistymisestä.

Päivitetty: 12/2022