Veropolitiikka

Varman veropolitiikan tarkoituksena on määrittää Varma-konsernin (Varma) verostrategia ja periaatteet, joiden mukaisesti veroasioita hallitaan konsernissa. Jokaisen Varman työntekijän, jonka toimenkuvaan veroasiat liittyvät, tulee noudattaa tätä politiikkaa. Veropolitiikka kattaa kaikki Varman toimintaan liittyvät suorat ja epäsuorat verot niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiön tuloverot, myyntivoitoista perittävät verot, lähde-, arvonlisä-, kiinteistö- ja varainsiirtoverot sekä palkasta tai eläkkeestä pidätettävät ennakonpidätyk-set, lähdeverot ja sosiaaliturvamaksut.

Verostrategia

Varman perustehtävä on lakisääteisen työeläketurvan toimeenpano. Tämän tehtävän hoitamisen edellytys on, että Varma sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Periaatteenamme on välttää sijoitustuottojen kaksinkertaista verotusta. Kaksinkertainen verotus johtaisi sijoitusten alhaisempaan tuottoon ja olisi siten sijoitustoiminnan perimmäisen tuottotavoitteen vastainen sekä loisi painetta eläkemaksujen nostamiselle. Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen on myös kansainvälisen verosääntelyn perusperiaate. Työeläkejärjestelmämme näkökulmasta on tärkeää, että ulkomailta saadut pääomavoitot, osinko- ja korkotulot voidaan käyttää mahdollisimman täysimääräisenä lakisääteisen työeläketurvan kattamiseen Suomessa.

Varma on sitoutunut toimimaan verolakien ja -säännösten mukaisesti ja suhtautuu torjuvasti toimiin, joilla pyritään liiketoiminnallisten tavoitteiden sijasta hankkimaan lain tarkoituksen vastaisia veroetuja. Varma ei osallistu aggressiiviseen verosuunnitteluun eikä ole osallisena sijoitusrakenteissa, joiden tarkoituksena on raportointivelvoitteiden välttäminen tai joiden tarkoituksena on tehdä tulon tosiasiallinen edunsaaja tunnistamattomaksi.

Varma seuraa tarkasti esimerkiksi EU:n julkaisemaa luetteloa yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista (ns. EU:n musta lista), eikä Varma tee sijoituksia tähän listaan kuuluvissa maissa tai alhaisen verokannan valtioissa sijaitseviin kohteisiin verotuksellisista syistä. Tehtävänämme on sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Varman sijoitustoiminnan laajuus huomioiden tämä tarkoittaa sitä, että sijoitukset tehdään suurimpien ja tunnettujen rahastojen kautta, jotka voivat sijaita myös alhaisen verokannan maissa. Emme tee tätä valintaa verosyistä, vaan institutionaalisille sijoittajille kansainvälisesti tarjolla olevien vaihtoehtojen mukaisesti. Varman lähtökohtana on myös, että rahastojen verotuksellinen kotipaikka sitoutuu viranomaisten väliseen verotustietojen vaihtoon. Lisäksi edellytämme, että Varman käyttämät hallinnointiyhtiöt huolehtivat raportoinnista ja verojen maksusta niissä maissa, joissa liiketoimintaa harjoitetaan. Kansainvälinen verosääntely ja automaattinen tietojenvaihto antavat valtioille paremmat edellytykset verojen perimiseen. Varma noudattaa sijoituksissa kunkin sijoitusmaan verolainsäädäntöä sekä kansainvälisiä verosääntöjä. Mikäli verolait ja -säännökset eivät anna selkeää ohjausta, on Varman johtavana periaatteena varovaisuus ja verotuksen läpinäkyvyys.

Varma seuraa tarkasti kansainvälisen verosääntelyn muutoksia sekä verojen vastuullisuusraportointiin liittyvien standardien ja suositusten kehitystä. Kansainvälisen verotuksen kehityshankkeet, kuten OECD:n BEPS-työ (Base erosion and profit shifting), torjuu veronkiertoa sekä lisää avoimuutta ja automaattista tiedonvaihtoa verotuksessa. Nämä puolestaan antavat valtioille paremmat edellytykset periä yhteisöveroa. Myös erilaiset verojen vastuullisuusraportointiin liittyvät standardit ja suositukset, esimerkiksi GRI (Global Reporting Initiative) ja PRI (Principles for Responsible Investment), tukevat vastuullisten veroraportointikäytäntöjen kehittymistä. Varma tukee sekä kansainvälisen verosääntelyn että kansainvälisten raportointistandardien edistämiseen pyrkiviä hankkeita ja kannustaa myös sijoituskohteitaan noudattamaan tällaista sääntelyä omassa toiminnassaan.

Veropolitiikan hyväksyminen ja omistajuus

Veropolitiikan omistaa ja hyväksyy Varman hallitus. Veropolitiikka arvioidaan vuosittain. Tarkastusvaliokunta vastaa arvioinnista ja ehdottaa tarvittavia muutoksia Varman hallitukselle. Varman talousjohtaja vastaa veropolitiikan toteutuksesta ja ehdottaa tarkastusvaliokunnalle mahdolliset muutostarpeet.

Verojen hallinnointi

Varman veroista vastaa talousjohtaja ja veroasioiden operatiivista hallinnointia hoitaa taloushallinto. Tiettyjen verojen tai toimintojen osalta vastuuta on delegoitu. Varman taloushallinto koordinoi ja avustaa tarvittaessa muita toimintoja veroasioiden hoitamisessa.

Verotukseen liittyvien lakisääteisten asioiden hoitaminen

Varma on sitoutunut noudattamaan voimassa olevia verolakeja ja säännöksiä. Verojen osalta tämä tarkoittaa, että noudatamme kaikkia konsernintoimintaa koskevia verolakeja ja -säännöksiä. Maksamme lain mukaiset verot oikeamääräisenä ja ajallaan. Toimitamme veroilmoitukset viranomaisille ajallaan ja tarjoamme tarvittaessa niiden suullista läpikäyntiä veroviranomaisen kanssa. Tarvittaessa haemme epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa asioissa veroviranomaiselta ennakkoratkaisun. Mahdolliset virheet verotukseen liittyvien lakisääteisten asioiden hoitamisessa korjataan ja raportoidaan verottajalle mahdollisimman nopeasti niiden selvittyä. Vastaavasti Varma hakee oikaisua virheelliseen verotuspäätökseen tai Varman oma-aloitteisesti maksamaan veroon sekä palautusta aiheettomasti Varman tulosta pidätettyyn lähdeveroon mahdollisimman nopeasti asian selvittyä.

Yhteistyö veroviranomaisten kanssa

Varma toimii suhteessa verohallintoon ja veroviranomaisiin avoimesti, vastuullisesti ja johdonmukaisesti. Huolehdimme, että veroviranomaisilla on riittävät tiedot Varman toiminnasta ja verotukseen liittyvistä tosiseikoista, jotta heidän päätökset voivat perustua oikeisiin ja riittäviin tietoihin. Tavoitteenamme on välttää veroriitoja ja ratkaista epäselvät ja tulkinnalliset asiat ennakollisilla keskusteluilla, ennakkoratkaisumenettelyllä, tai muutoin ennakoivasti yhteistyössä veroviranomaisten kanssa.

Vastuut

Varman veroista vastaa Varman talousjohtaja. Tiettyjen verojen tai toimintojen osalta tätä vastuuta on delegoitu sisäisen ohjeen mukaisesti.

Veroriskien hallinta

Suomen voimassa olevan verolainsäädännön mukaan lakisääteistä työeläkevakuutustoimintaa harjoittavat laitokset voivat verotuksessaan vähentää tuleviin eläkevastuisiin perustuvan varauksen, minkä johdosta niille ei yleensä muodostu verotettavaa tuloa. Tämä lähtökohta on eläkkeensaajien edun mukainen, sillä sijoitustuotoista maksetut verot vähentävät työeläkkeiden rahoitukseen saatavilla olevien varojen määrää ja lisäävät siten tarvetta korottaa eläkemaksuja. Samaa periaatetta noudattaen Varma pyrkii järjestämään sijoitustoimintansa siten, ettei sen hallinnoimiin eläkevaroihin kohdistu tarpeetonta tuloverorasitetta

A. Varman veroriskit voivat liittyä joko sijoitustoiminnan veroihin tai muihin veroasioihin. Sijoitustoimintaan liittyvät verotuksesta johtuvat tärkeimmät riski-indikaattorit ovat:

1. Sijoituksen tuottoon vaikuttava riski

 • Sijoituksen tuottotaso on verojen vuoksi alhaisempi

2. Sijoitusstruktuuriin liittyvä riski

 • Lainsäädännön muutokset
 • Varman verostatukseen liittyvät asiat (esim. kiinteään toimipaikkaan liittyvät kysymykset)
 • Sijoituksiin liittyvien lakisääteisten veroasioiden hoitami-nen (Varmalle aiheutuva raportointivelvollisuus ulkomailla tai ulkomaisen verovelvollisuuden ulottuminen Suomeen)

3. Sijoitusten verovastuullisuuteen vaikuttava riski

 • Julkisuus

B. Muut Varman verotukseen liittyvät riski-indikaattorit ovat:

1. Varman verojen määrään vaikuttavat riskit:

 • Epäselvät verokysymykset
 • Väliyhteisöstä aiheutuvat veroseuraamukset
 • Lähdeverot

2. Varman verotukseen liittyvien lakisääteisten asioiden hoitamiseen liittyvä riskit:

 • Piilevän arvonlisäveron aiheuttama lisäkustannus
 • Hallintokulut
 • Sanktiot

3. Maineriski:

 • Julkisuus
 • Asiakkaiden vaatimukset

Erillisiä euromääräisiä rajoja veroriskeille ei ole määritelty.

Verorakenteisiin liittyvää riskiä hallitaan Varmassa seuraamalla aktiivisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla kansainvälisen verolainsäädännön kehitystä ja käytäntöjä. Julkisuutta hallitaan avoimella vuoropuhelulla Varman eri sidosryhmien kanssa.

Kontrollit

Veroriskien hallinnoimiseksi Varmassa on määritetty tietyt mittarit, joita seurataan säännöllisesti. Kontrollit on kuvattu sisäisessä ohjeistuksessa.

Veroneuvontapalveluiden osto

Varman taloushallinto koordinoi veroneuvontapalveluiden käyttöä. Varma käyttää apunaan asiantuntijoita veroasioiden hoidossa tarpeen mukaan. Olemme määritelleet tietyt palveluntarjoajat tietyille veroasioille, ja näitä valintoja arvioidaan säännöllisesti.

Varma ei lähtökohtaisesti käytä veroneuvontapalveluissa tulokseen perustuvia palkkioita (ns. success fee). Poikkeuksellisten projektien sekä tulokseen perustuvien palkkioiden osalta veroneuvontapalveluiden käytöstä ja palveluntarjoajan valinnasta päättää talousjohtaja. Talousjohtaja hyväksyy Varman lakisääteistä tilintarkastusta toteuttavalta tilintarkastusyhteisöltä ostettavat veroneuvontapalvelut hallituksen tarkastusvaliokunnan määrittämien suuntaviivojen ja euromääräisten rajojen mukaisesti.

Edunvalvonta verotukseen liittyvissä asioissa

Varman perustehtävänä on toimeenpanna lakisääteistä työeläketurvaa. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen Varma osallistuu eläkeyhtiöitä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja verolainsäädäntötyöhön esimerkiksi Finanssiala ry:n ja TELA:n kautta. Edunvalvontaa verotukseen liittyvissä kysymyksissä Varmassa hoitaa toimitusjohtaja Varman hallituksen valtuuttamana ja talousjohtajan avustuksella.

Vastuullisuus veroasioissa

Varman perustehtävä, lakisääteisen työeläketurvan toimeenpano, on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä, jossa korostuu eläkevarojen huolellisen hoitamisen lisäksi eettisyyden ja läpinäkyvyyden vaade. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja viranomaismääräyksiä. Varman eettiset liiketoimintaperiaatteet täydentävät noudatettavia lakeja ja määräyksiä. Näiden periaatteiden mukaisesti emme hyväksy epäeettistä toimintaa verotuksessa.

Vastuullisuuskysymyksiä varten Varmalla on ilmiantokanava, jonka kautta jokainen Varman työntekijä tai ulkopuolinen taho voi raportoida anonyymisti havaitsemastaan mahdollisesta epäkohdasta. Tämä kanava on käytössä myös veroasioissa.