Skattepolicy

Syftet med Varmas skattepolicy är att definiera Varma-koncernens (Varma) skattestrategi och principerna för koncernens hantering av skattefrågor. Alla anställda inom Varma vars uppgiftsbeskrivning inbegriper skattefrågor ska följa denna policy. Skattepolicyn omfattar alla direkta och indirekta skatter i anslutning till Varmas verksamhet såväl i Finland som utomlands. Till dessa hör bland annat bolagets inkomstskatter, skatter på försäljningsvinster, käll-, mervärdes-, fastighets- och överlåtelseskatter samt förskottsinnehållning, källskatt och socialförsäkringsavgifter för löner och pensioner.

Skattestrategi

Varmas grundläggande uppdrag är att verkställa det lagstadgade pensionsskyddet. En förutsättning för detta är att Varma placerar pensionsmedlen på ett lönsamt och betryggande sätt. Vår princip är att undvika dubbelbeskattning av placeringsintäkterna. Dubbelbeskattning skulle resultera i lägre avkastning på placeringarna och står därmed i strid med placeringsverksamhetens primära avkastningsmål samt leda till press på höjda pensionsavgifter. Att undvika dubbelbeskattning är även en grundläggande princip i den internationella skatteregleringen. Ur arbetspensionssystemets perspektiv är det viktigt att en så stor andel som möjligt av utländska kapitalvinster samt aktie- och ränteintäkter går till finansiering av det lagstadgade arbetspensionsskyddet i Finland.

Varma har förbundit sig att verka i enlighet med skattelagarna och skattebestämmelserna och förhåller sig avvisande till åtgärder som i stället för att främja affärsmålen är avsedda att leda till skatteförmåner som strider mot lagens syfte. Varma deltar inte i aggressiv skatteplanering eller placeringsstrukturer som syftar till att kringgå rapporteringsskyldigheter eller göra den verkliga förmånstagaren oidentifierbar.

Varma bevakar noggrant bland annat EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner (EU:s s.k. svarta lista) och gör inga placeringar i länderna på listan eller placeringar i lågskatteländer av skattemässiga orsaker. Varmas uppgift är att placera pensionsmedlen på ett lönsamt och betryggande sätt. Med tanke på omfattningen av Varmas placeringsverksamhet innebär detta att placeringarna görs via de största och mest ansedda fonderna, som även kan befinna sig i lågskatteländer. Vi har inte valt detta av skattemässiga skäl, utan utifrån de alternativ som finns internationellt tillgängliga för institutionella placerare. Varma utgår även från att fondernas skattemässiga säte ska förbinda sig till utbyte av skatteuppgifter mellan myndigheter. Vi förutsätter dessutom att förvaltningsbolagen som Varma anlitar tar hand om rapportering och betalning av skatter i de länder där verksamheten bedrivs. Internationell skattereglering och automatiskt informationsutbyte ger staterna bättre förutsättningar att driva in skatter. Varma följer skattelagstiftningen i varje placeringsland samt internationella skatteregler i sin placeringsverksamhet. Om skattelagarna inte ger tydlig vägledning är Varmas ledande principer försiktighet samt transparens i beskattningen.

Varma bevakar noggrant förändringar i den internationella skatteregleringen samt utvecklingen av standarder och rekommendationer kring skatterelaterad hållbarhetsredovisning. Internationella utvecklingsprojekt på skatteområdet, till exempel OECD:s BEPS-projekt (Base erosion and profit shifting), syftar till att förebygga kringgående av skatter, ökad transparens och automatiserat informationsutbyte. Dessa ger i sin tur staterna bättre förutsättningar att indriva samfundsskatt. Även olika standarder och rekommendationer för skatterelaterad hållbarhetsredovisning, till exempel GRI (Global Reporting Initiative) och PRI (Principles for Responsible Investment), bidrar till utvecklingen av en ansvarsfull skatterapportering. Varma stödjer olika projekt för att främja internationell skattereglering samt internationella rapporteringsstandarder och uppmuntrar sina placeringsobjekt att följa regleringen i deras egen verksamhet.

Godkännande av skattepolicyn och policyägare

Varmas styrelse ansvarar för och godkänner skattepolicyn. Policyn utvärderas årligen. Revisionsutskottet ansvarar för utvärderingen och föreslår vid behov ändringar för Varmas styrelse. Varmas ekonomidirektör ansvarar för skattepolicyns genomförande och lämnar förslag om eventuella ändringsbehov till revisionsutskottet.

Skatteadministration

Ekonomidirektören ansvarar för Varmas skatter och ekonomiförvaltningen handhar den operativa skatteadministrationen. För vissa skatter eller funktioner har ansvaret delegerats vidare. Varmas ekonomiförvaltning samordnar och bistår vid behov övriga funktioner i hanteringen av skattefrågor.

Hantering av lagstadgade skattefrågor

Varma förbinder sig att följa gällande skattelagar och bestämmelser. För skatternas del innebär detta att vi följer samtliga skattelagar och bestämmelser som berör koncernverksamhet. Vi betalar skatter till rätt belopp och inom utsatt tid i enlighet med lagarna. Vi lämnar in skattedeklarationer till myndigheter inom utsatt tid och deltar vid behov i muntliga genomgångar av deklarationer med skattemyndigheterna. I oklara eller svårtolkade fall söker vi förhandsavgöranden från skattemyndigheterna. Eventuella fel i hanteringen av lagstadgade skattefrågor korrigeras och rapporteras till skattemyndigheterna så snart som möjligt efter att de uppdagats. På motsvarande sätt ansöker Varma om korrigering av felaktiga beskattningsbeslut eller fel i skatter som Varma betalat på eget initiativ samt återbäring av eventuell källskatt som uppburits på felaktiga grunder så snart som möjligt efter att felet uppdagats.

Samarbete med skattemyndigheter

Varma har ett öppet, ansvarsfullt och konsekvent samarbete med Skatteförvaltningen och skattemyndigheterna. Vi säkerställer att skattemyndigheterna får tillräckliga uppgifter om Varmas verksamhet och skatterelaterade fakta för att kunna fatta beslut som bygger på korrekta och tillräckliga uppgifter. Vårt mål är att undvika skattetvister och lösa oklara frågor och tolkningsfrågor proaktivt genom dialog, förhandsavgöranden eller på annat sätt på förhand i samråd med skattemyndigheterna.

Ansvar

Varmas ekonomidirektör ansvarar för Varmas skatter. För vissa skatter eller funktioner har detta ansvar delegerats vidare i enlighet med en intern anvisning.

Hantering av skatterisker

I enlighet med den skattelagstiftning som gäller i Finland kan anstalter som bedriver lagstadgad arbetspensionsverksamhet dra av en avsättning för framtida pensionsansvar i beskattningen, vilket innebär att de vanligen inte har beskattningsbara inkomster.

Denna utgångspunkt ligger i pensionstagarnas intresse, för skatter som betalas på placeringsintäkterna minskar medlen som finns tillgängliga för finansiering av arbetspensioner och höjer därmed pensionsavgifterna. I enlighet med samma princip strävar Varma efter att organisera sin placeringsverksamhet så att pensionsmedlen som bolaget förvaltar inte utsätts för onödig inkomstskattebelastning.

A. Varmas skatterisker kan hänföra sig till antingen placeringsverksamhetens skatter eller andra skattefrågor. De viktigaste riskindikatorerna för den placeringsrelaterade beskattningen är:

1. Risker som påverkar placeringarnas avkastning

 • Lägre avkastningsnivå på placeringar på grund av skatter

2. Risker förknippade med placeringsstrukturen

 • Ändringar av lagstiftningen
 • Frågor kopplade till Varmas skattestatus (t.ex. frågor rörande fast driftställe)
 • Hantering av lagstadgade placeringsrelaterade skattefrågor (Varmas rapporteringsskyldighet utomlands eller utländsk skattskyldighet som gäller i Finland)

3. Risker som påverkar placeringarnas skattemässiga hållbarhet

 • Offentlighet

Skatterelaterade frågor och risker utreds innan placeringsbeslut fattas. Utredning av placeringsrelaterade skattefrågor och identifiering av skatterisker är en del av beslutsprocessen för placeringar och ligger på placeringsfunktionens ansvar. Om skattefrågorna i anslutning till en placering inte har utretts får placeringen inte genomföras. Placeringarnas skatterisker ska identifieras och beaktas i samband med placeringsbeslut. Olika riskindikatorer eller limiter för skatterisker har inte fastställts.

B. Övriga riskindikatorer för Varmas beskattning:

1. Risker som påverkar Varmas skattebelopp

 • Oklara skattefrågor
 • Skattepåföljder som orsakas av bassamfund
 • Källskatter

2. Risker vid hantering av lagstadgade frågor i samband med

Varmas beskattning:

 • Tilläggskostnader orsakade av dold moms
 • Förvaltningskostnader
 • Sanktioner

3. Ryktesrisk:

 • Offentlighet
 • Kundernas krav

Särskilda riskgränser i euro har inte fastställts för skatteriskerna.

Varma hanterar risker i samband med skattestrukturer genom aktiv bevakning av den internationella skatteregleringens utveckling och tillämpning tillsammans med externa experter. Offentligheten hanteras genom att upprätthålla en öppen dialog med Varmas olika intressentgrupper.

Kontroller

Varma har fastställt särskilda nyckeltal för hantering av skatterisker och följer regelbundet upp dem. Kontrollerna beskrivs i en intern anvisning.

Köp av skatterådgivningstjänster

Varmas ekonomiförvaltning samordnar användningen av skatterådgivningstjänster. Varma anlitar vid behov experter på skattefrågor. Vi har fastställt utvalda tjänsteleverantörer för särskilda skattefrågor och utvärderar dessa val regelbundet.

Varma använder i regel inte så kallade resultatbaserade arvoden (s.k. success fee) vid skatterådgivning. Vid exceptionella projekt och resultatbaserade arvoden beslutar ekonomidirektören om användningen av skatterådgivning och val av tjänsteleverantör. Ekonomidirektören godkänner skatterådgivningstjänster som köps av revisionssammanslutningen som sköter Varmas lagstadgade revision i enlighet med riktlinjer och eurogränser som fastställts av styrelsens revisionsutskott.

Intressebevakning vid skatterelaterade frågor

Varmas grundläggande uppdrag är att verkställa det lagstadgade pensionsskyddet. För att uppfylla detta syfte deltar Varma i samhällsdebatten kring pensionsbolagen och i skattelagstiftningsarbetet, till exempel via Finans Finland och Arbetspensionsförsäkrarna TELA. Verkställande direktören ansvarar med fullmakt från styrelsen och med stöd av ekonomidirektören för bevakningen av Varmas intressen i skatterelaterade frågor.

Ansvarsfullhet i skattefrågor

Varmas grundläggande uppgift, att verkställa det lagstadgade arbetspensionsskyddet, är ett viktigt samhällsuppdrag som förutom omsorgsfull förvaltning av pensionsmedlen ställer höga krav på etik och transparens. Vi följer alltid gällande lagar och myndighetsbestämmelser i vår verksamhet. Varma har en uppförandekod som kompletterar lagarna och bestämmelserna. Enligt uppförandekoden godkänner vi inte oetiskt agerande i skattefrågor.

Varma har en Whistleblowing-kanal för anmälning av överträdelser, där alla anställda inom Varma eller utomstående aktörer anonymt kan rapportera eventuella missförhållanden. Denna kanal används även i skatterelaterade frågor.