Työkyvyttömyysriskien hallinta

Riskien hallinta kuuluu yritystoiminnan perusasioihin. Työkyvyttömyysriskejä voi ennakoida ja hallita, kuten muitakin riskejä. Oleellista on tunnistaa mahdolliset työkyvyn muutokset ja johtaa työkykyä ennakoiden, jotta ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä voidaan kohdistaa oikeisiin asioihin, oikeaan aikaan. Kaikilta työkyyn liittyviltä riskeiltä ei voida välttyä, mutta niihin on järkevää silti varautua.

Varman palvelut, jotka auttavat työkyvyn johtamisessa ja riskien hallinnassa

Osaatko vastata esimerkiksi näihin kysymyksiin:

 • Miten työkyvyn – tai työkyvyttömyyden – vaikutukset liiketoiminnalle on kuvattu yrityksesi strategiassa?
 • Koskeeko työkyvyttömyysmaksun maksuluokkajärjestelmä sinun yritystäsi?
 • Millaiseksi henkilöstö kokee työkykynsä?
 • Millaisia vaikutuksia työkykyyn kohdennetuilla kehittämistoimenpiteillä on ollut?
 • Mistä saan apua, jos työntekijäni työkyky pettää?

Kun mahdolliset riskit ja riskiryhmät on tunnistettu, on riskejä pienenentävät toimenpiteet helpompi suunnitella ja kohdentaa. Varman tarjoamista työkaluista mm. Riskien kartoitus ja Tunne työkykysykli -kyselyt auttavat tässä. Autamme myös rakentamaan toimivan varhaisen tuen mallin ja vahvan työkykyketjun, joka tukee ja kannattelee työkyvyn heiketessä. Käytössäsi ovat myös jatkuvasti kehittyvät Varma Akatemian kurssit ja ajankohtaiset webinaarit, jotka tukevat sinua työkyvyttömyysriskien hallinnassa.

Ota Riskien kartoitus ja kyselyt käyttöösi Varma Asioinnissa

Ota oppimisymäristö käyttöösi Varma Akatemiassa

Työkyvyttömyysriskin hallinnan tuki ja sen kohdistuminen

Työkyvyttömyysriskin hallinnan tuen tavoitteena on kohdentaa riskin alentamiseen tähtääviä toimenpiteitä mahdollisimman tehokkaasti  ennalta tunnistettuihin riskeihin ja riskiryhmiin. Varma seuraa ja arvioi asiakkaidensa työkyvyttömyysriskin tilannetta säännöllisesti osana normaalia vakuutusriskienhallintaa.

Miten tunnistamme riskit?

Kohdennamme työkyvyttömyysriskin hallitsemiseksi tarkoitettua taloudellista tukea niille Varman asiakasyrityksille- ja organisaatioille, joilla on todennettua työkyvyttömyyden riskiä.

Riskien tunnistamiseksi teemme koko Varman vakuutuskannasta dataan pohjautuvan riskiarvion. Tämän avulla tunnistamme asiakkaat, joiden kohdalla työkyvyttömyyden riski on kohonnut. Otamme arviossa huomioon yrityksen toimialan, koon, ikärakenteen ja tehdyt työkyvyttömyyseläkepäätökset.

Tarkennamme ymmärrystämme riskeistä tekemällä yhdessä asiakkaan kanssa työkyvyttömyysriskien kartoituksen, jossa hyödynnämme Varman riskikartoitin-työkalua sekä mahdollista muuta käytettävissä olevaa asiakkaan dataa.

Millaista tukea tarjoamme riskien hallintaan?

Tarjoamme työkyvyttömyysriskien hallintaan kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja työkaluja. Korkean työkyvyttömyysriskin asiakkaille tarjoamme lisäksi asiantuntijapalveluita sekä taloudellista tukea.

 • Neuvomme ja opastamme asiakkaitamme työkyvyttömyysriskeihin liittyvissä asioissa.
 • Autamme ymmärtämään, mitkä syyt aiheuttavat työkyvyttömyysriskiä ja mitä syitä työkyvyttömyyden taustalla on.
 • Pohdimme yhdessä keinoja, joilla työkyvyttömyysriskejä voidaan hallita.
 • Kun työkyvyttömyysriskien syyt ja riskiryhmät ovat selvillä, voimme tarjota asiakkaalle taloudellista tukea kollektiivisiin toimenpiteisiin. Tämä tuki katetaan työkyvyttömyysmaksun työkyvyttömyysriskin hallintaosasta.

Millaisiin toimenpiteisiin taloudellista tukea voi saada?

Tukea myönnetään riskiperusteisesti Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti. Kehittämistoimenpide voi kohdistua esimerkiksi Varman riskikartoituksessa, työpaikkaselvityksessä, työterveyshuollon raporteissa tai henkilöstökyselyssä esiin tulleisiin riskeihin. Tukea voi saada ulkopuolisen palveluntuottajan toteuttamiin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on tunnistetun työkyvyttömyysriskin vähentäminen tai ennaltaehkäisy. Tukea hakiessa pitää vastata mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on riskiryhmä, jolle toimenpide kohdennetaan ja miten kohderyhmä on tunnistettu?
 • Mitä työkyvyttömyysriskiä toimenpiteellä pyritään vähentämään tai ennaltaehkäisemään?
 • Miten toimenpide vähentää tunnistettua riskiä ja mikä on toimenpiteelle asetettu tavoite?
 • Miten toimenpiteen vaikuttavuutta seurataan ja mitataan?

Esimerkkejä tuettavista toimenpiteistä:

 • johdon ja esihenkilöiden tietoisuuden, sitoutumisen ja osaamisen vahvistaminen työkyvyttömyysriskien hallinnasta, työkyvyn tiedolla johtamisesta, työkykyyn vaikuttavista rakenteista ja toimenpiteistä sekä näihin liittyvistä rooleista ja vastuista
 • työn kuormitustekijöiden tunnistaminen ja toimenpiteet tunnistetun kuormittumisen ennaltaehkäisemiseksi/vähentämiseksi
 • kollektiiviset toimenpiteet ja hankkeet, joilla pienennetään tai poistetaan työkyvyttömyysriskejä tunnistetuilta riskiryhmiltä.

Esimerkkejä toimenpiteistä, joita ei tueta:

 • yksilöön kohdennetut toimenpiteet (esim. hoito tai terapia)​
 • tietojärjestelmien ja lisenssien hankkiminen
 • laitehankinnat (esim. kuntosalilaitteet, työpöydät, apuvälineet)​
 • palkitsemisluonteinen toiminta ja työsuhde-edut (esim. liikunta- ja kulttuuriedut, virkistystoiminta)​
 • ammatillisen osaamisen valmennukset ja koulutukset (esim. TES-, kieli-, projekti- ja myyntivalmennukset)​
 • työnantajan järjestettäväksi kuuluvat työterveyshuollon palvelut (Kela-korvattavat).

Minkä verran tukea voi saada?

Tuen määrä voi olla enintään 50 % toimenpiteen kokonaiskustannuksista. Varma seuraa tuettujen toimenpiteiden toteutumista ja niiden vaikutuksia osana normaalia vakuutusriskienhallintaansa.

Miten tukea haetaan?

Asiointipalvelussa asiakkaidemme käytössä on toimenpidesuunnitelmatyökalu, johon toimenpiteen tiedot tallennetaan ja jonka avulla toimenpiteen vaikuttavuutta voi mitata ja seurata.

Hae tukea Varma Asiointi -palvelussa

Lue tarkemmin työkyvyttömyysriskin hallinnan periaatteista

 

Mikä on työkyvyttömyysriski?

Työkyvyttömyysriskillä tarkoitetaan riskiä, että työntekijä joutuu työntekijän eläkelain (TyEL) mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, mistä aiheutuu kustannuksia sekä yritykselle että työeläkeyhtiölle. Tämän lisäksi riski voi aiheuttaa organisaation toiminnalle haittaa, jos esimerkiksi työntekijän osaaminen ja työpanos menetetään.

Apua asiointiin

Hoida työkykyasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

 • kartoittaa organisaatiosi työkyvyttömyysriskit
 • tarkastella työkykyyn liittyvää dataa ja analyyseja
 • tehdä työkykyjohtamisen toimintasuunnitelman.