Teave YEL-i kindlustuse kohta

Ettevötjana Soomes – seda pead sa teadma YEL-i kindlustuse kohta

Ettevõtja kohustuslik pensionikindlustus põhineb ettevõtja pensioniseadusel

Ettevõtja kohustuslik pensionikindlustus põhineb ettevõtja pensioniseadusel (YEL), mis on Soome seadusjärgse sotsiaalkaitse osa. YEL-i alusel määratakse vanadus-, töövõimetus- ja toitjakaotuspensione. Ettevõtja seadusjärgne sotsiaalkaitse hõlmab Soomes ka

 • haiguskindlustust,
 • töötuskindlustust,
 • peretoetusi.

YEL-i kindlustuse määramise aluseks olevad töötulud mõjutavad ka KELA (Soome Rahvapensioniamet e sotsiaalkindlustusamet) väljastatava päevaraha määrasid. Seepärast tasub YEL-töötulu hoida sellises suuruses, mis vastab teie tegelikule tööpanusele.

Keda YEL-i alusel kindlustatakse?

Teil peab olema YEL-i kindlustus, kui

 • töötate ettevõtjana Soomes ja
 • elate Soomes VÕI kuulute Soome sotsiaalkaitse alla EL-i sotsiaalkaitse määruse 883/04 alusel (EL-i määrus); kodakondsusel siinkohal tähtsust ei ole,
 • teie ettevõtlustegevus kestab järjest vähemalt 4 kuud ja
 • olete 18—69-aastane
 • ega saa vanaduspensioni Soomes või muus EL-i/EMP riigis ega Šveitsis ja
 • teie tööpanuse väärtus ületab seaduses sätestatud alampiiri.

YEL-i kindlustus on isiku- mitte ettevõttepõhine, seepärast hõlmab üks kindlustus ettevõtja kogu äritegevust.

Ettevõtja pensioniseaduse alusel kindlustatakse:

 • eraettevõtjaid
 • füüsilisest isikust ettevõtjaid
 • täisühingute osanikke
 • usaldusühingute vastutavaid osanikke
 • aktsiaseltside aktsionäre, kes omavad üksinda üle 30% või koos samas leibkonnas elavate pereliikmetega üle 50% aktsiatest või nende antavatest häältest.

Kui ettevõttes töötab ettevõtja pereliikmeid, kindlustatakse ka nemad teatud juhtudel YEL-i alusel. Küsimuste korral võtke ühendust Varmaga.

Soome sotsiaalkaitse EL-i määruse alusel

EL-is elava ja tegutseva ettevõtja sotsiaalkaitse põhineb EL-i määrusele vastavatel kindlustamisreeglitel. Üldjuhul kuulub ettevõtja töö teostamise riigi sotsiaalkaitse alla. Ettevõtjana võite korraga kuuluda vaid ühe riigi sotsiaalkaitse alla ning samuti tuleb kogu EL-i territooriumil teostatava ettevõtluse eest maksta seadusjärgseid makse vaid ühes riigis.

Näide: Töötamine ainult ühes riigis

Elate Eestis ja töötate ettevõtjana ainult Soomes. EL-i määruse kohaselt kuulute Soome sotsiaalkaitse alla. Te peate sõlmima YEL-i kindlustuse, kui teie ettevõtlusalane tegevus vastab ka muudele tingimustele. Lisaks tuleb taotleda KELA-st otsus, mis võimaldab saada õiguse ka muule sotsiaalkaitsele.

Lisateavet annab KELA

Näide: Korraga kahes riigis

Elate Eestis ja töötate ettevõtjana samal ajal Soomes ja Eestis. Võtke ühendust Eesti Sotsiaalkindlustusametiga ja küsige otsust selle kohta, kumma riigi sotsiaalkaitset teie suhtes rakendatakse. Kui saate Eestist tõendi A1(E101), kuulute igas osas Eestis sotsiaalkaitse alla ja maksate ettevõtjana ka kõik seadusjärgsed maksud Eestis. Sellisel juhul ei saa teil samal ajal Soomes olla YEL-i kindlustust.

Lisateavet annab Eläketurvakeskus

YEL-i töötulu ja pension

YEL-i kindlustuse töötulu peab vastama teie tööpanuse väärtusele sõltumata sellest, kas te saate ettevõttest palka või mitte.

YEL-i töötulu võib olla 2024 aastal:

 • minimaalselt 9 010,28 eurot ja
 • maksimaalselt 204 625 eurot aastas.

Pensioni koguneb igal aastal töötulu põhjal järgmiselt:

 • 18—52-aastastel ja üle 62-aastastel 1,5% töötulust
 • 53—62-aastastel 1,7% töötulust
 • Pensionil olles tehtud töö eest koguneb pensioni alati 1,5% töötulust.

YEL-i kindlustuse määramise aluseks olevad töötulud mõjutavad ka KELA (Soome Rahvapensioniamet e sotsiaalkindlustusamet) väljastatava päevaraha määrasid. Seepärast tasub YEL-töötulu hoida sellises suuruses, mis vastab teie tegelikule tööpanusele.

YEL-i maksud

YEL-i maks on 24,1% (või 25,60% 53—62-aastastel) YEL-i töötulu summast.

YEL-i maksud võite maksta vastavalt oma valikule kas 1, 2, 3, 4 või 6 osas või kord kuus. Maksetähtpäev on kuu 20. päev.

Alustava ettevõtjana saate YEL-i maksetelt 22% allahindlust 48 kuuks.

YEL-i maksed saab Soomes maksustamisel tuludest maha arvata.

Teatage muutustest

Teatage sellest kohe Varmale:

 • kui te lõpetate ettevõtlusega tegelemise,
 • lähete ajutiselt teise EL-i riiki ettevõtlusega tegelema,
 • kolite Soomest ära või te enam üldse Soomes ettevõtlusega ei tegele.

Teatage ka:

 • kui muutuvad teie kontakt- ja arveldamisandmed,
 • toimub muutusi ettevõtteomanikeringis või
 • kui teie ettevõtlusega seotud tegevus katkeb pikemaks ajaks.

Töötajate sotsiaalkaitse

Teie ettevõtte töötajate sotsiaalkaitse on üldreeglina määratud töö teostamise riigi seaduste alusel. Soomes töötavaid töötajaid kindlustatakse Soomes. Te peate sõlmima töötajatele Soome töötajate pensioniseadusele (TyEL) vastava kindlustuse.

Lisaks tuleb sõlmida ka järgnevalt nimetatud seadusjärgsed kindlustused:

 • õnnetusjuhtumikindlustus,
 • töötajate kollektiivne elukindlustus,
 • töötuskindlustus ning maksta tuleb ka tööandja sotsiaalmaksu.

Kui töötaja juba varasemast ajast Soome muu sotsiaalkaitse alla ei kuulu, peab ta ise taotlema KELA-st vastava otsuse.

Lisateavet annab KELA

Korraga kahes või enamas EL-i riigis töötav töötaja vajab otsust (tõendit A1/E101) selle kohta, millise riigi sotsiaalkaitset tema suhtes kohaldatakse.

Näide. Korraga kahes riigis

Töötaja töötab nii Soomes kui ka Eestis. Töötaja peab taotlema otsust elukohajärgse riigi vastavalt asutuselt (Eestis Sotsiaalkindlustusamet ja Soomes Eläketurvakeskus) selle kohta, millise riigi sotsiaalkaitse alla ta kuulub. Töötaja, kellel on Sotsiaalkindlustusameti väljastatav A1(E101) tõend, kuulub Eesti sotsiaalkaitse alla ja tema osas ei maksta Soomes mingeid seadusjärgseid makse. Kui töötajal on Eläketurvakeskuse väljastatav tõend A1 (E101), peab tööandja maksma seadusjärgsed maksud Soomes.

Kas vajate lisateavet?

Kui teil on küsimusi, aitame teid hea meelega. Teenindame teid soome, inglise ja rootsi keeles telefonil +358 10 192 091 ja e-posti teel.