Kaikki alkaa tilannekuvasta

Aloitin noin kuukausi sitten Varman tutkimuspäällikkönä. Toimintamme ytimessä on työkyvyttömyysriskin hallinnan ja työkykyjohtamisen vaikuttavuuden tutkiminen ja arviointi. Yksikkömme toimintaan kuuluu omaa tutkimus- ja selvitystoimintaa, tutkimusyhteistyötä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa, tutkimustiedon välittämistä sekä asiantuntijana vaikuttamista erilaisissa verkostoissa. Omalta osaltamme pyrimme myös tukemaan Varman asiakkaita työkyvyn edistämisessä muuttuvassa työelämässä.

Kulunut kuukausi on ollut täynnä uusia kohtaamisia, uuden oppimista ja perehtymistä uuteen: työeläkealaan, organisaatioon, kollegoihin, itse työhön, työn tekemisen tapoihin sekä keskeisiin yhteistyökumppaneihin ja toimintaympäristöön. Kaiken aikaa olen pyrkinyt muodostamaan käsitystä siitä, mikä on toimintamme fokus ja keskeiset tavoitteet, millaisia ovat työhömme kohdistuvat odotukset, ja millainen on se toimintaympäristö, jossa toimimme. Toisin sanoen olen pyrkinyt muodostamaan tilannekuvaa siitä, mikä on toimintamme ydin ja toimintakenttämme, sekä sen mahdollisuudet ja rajat. Päivä päivältä tämä tilannekuva on kirkastunut, työn ja tehtävämme ääriviivat ovat alkaneet hahmottua.

Tilannekuvan kirkastaminen on tärkeää kaikille yrityksille, jotka pyrkivät huolehtimaan työnteon sujuvuudesta sekä työntekijöidensä työhyvinvoinnista ja työkyvystä.

Samalla tavoin tilannekuvan kirkastaminen on tärkeää kaikille yrityksille, jotka pyrkivät huolehtimaan työnteon sujuvuudesta sekä työntekijöidensä työhyvinvoinnista ja työkyvystä alati muuttuvassa työelämässä. Tarvetta tälle työlle todella on. Tutkimukset osoittavat, että sairauspoissaolot ovat lähteneet kasvuun, mielenterveysperusteiset poissaolot yleistyneet ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kääntynyt kasvuun.

Mitä työkyvyn edistämiseen liittyvän tilannekuvan kirkastaminen tarkoittaa yrityksen näkökulmasta? Työkyky rakentuu monesta osatekijästä (ks. tarkemmin työkyvyn käsitteistä), eikä työkykyyn liittyvien haasteiden ratkaiseminen siten voi rajoittua ainoastaan yksittäisten tekijöiden analysointiin tai yksittäisten pulmien ratkaisemiseen, vaan olennaista on hahmottaa, ymmärtää sekä pyrkiä ottamaan haltuun se kompleksinen kokonaisuus, josta työkyky rakentuu. Yrityksen näkökulmasta olennaista on pyrkiä ymmärtämään sen nykytilaa ja toimintaympäristöä sekä siinä tapahtuneita muutoksia. Miten työmme ja töiden tekemisen tapa ovat muuttuneet? Millaista osaamista työ vaatii muuttuvassa maailmassa? Miten voimme huolehtia työntekijöidemme osaamisen kehittämisestä? Liiketoimintalähtöinen työkyvyn johtaminen antaa hyvät eväät työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseen. Myös yksittäisen työntekijän on hyvä pohtia sitä, millä tavoilla voi itse vaikuttaa oman työuran hallintaan ja sitä kautta omaan työhyvinvointiin ja työkykyyn. Millaista osaamista tarvitsen, jotta pärjään muuttuvassa työelämässä? Millä tavoin voin vahvistaa omaa työmarkkinakelpoisuuttani?

Olennaista on hahmottaa, ymmärtää sekä pyrkiä ottamaan haltuun se kompleksinen kokonaisuus, josta työkyky rakentuu.

Tilannekuvaa on hyvä rakentaa eri toimijoiden – kuten yrityksen johdon, esimiesten, työntekijöiden, työterveyshuollon, eläkevakuuttajan – välisenä yhteistyönä ja vuorovaikutuksena. Näin voidaan varmemmin saavuttaa systeeminen ja kokonaisvaltainen näkemys työkyvyn ja työkyvyttömyyden taustalla olevista tekijöistä.

Monipuolisen datan kerääminen, hyödyntäminen ja analysointi edesauttavat tilannekuvan luomista. Tilannekuvan hahmottumisen myötä voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, millaisia työkykyä edistäviin toimenpiteisiin on tarkoituksenmukaista ryhtyä. Olennaista on myös selvittää valittujen toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä edelleen kehittää toimintaa saatujen tulosten pohjalta.

Me varmalaiset autamme asiakkaitamme tämän tilannekuvan hahmottamisessa ja tarjoamme tukea työkyvyn edistämiseen ja työkyvyttömyysriskin hallintaan, esimerkiksi tiedolla johtamisen sekä tutkimustoiminnan avulla.

Oman työni ja tehtäväkenttäni osalta tilannekuvan kirkastamisessa ovat auttaneet ihmiset ympärilläni ja toistuvat keskustelut heidän kanssaan. Samalla tavalla yritys voi parhaiten muodostaa käsitystä työkyvyttömyysriskin hallinnasta yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa keskustellen ja tietoa jakaen. Tilannekuvan luominen ja uuden haltuunotto on kuitenkin aina pitkällinen prosessi, eikä muutos ja oppiminen tapahdu hetkessä, oli kyse sitten uudesta työstä tai työkyvyttömyysriskin hallinnasta. Ilmeistä on kuitenkin, että parhaat oivallukset syntyvät yhdessä tehden ja toimien.

Uutinen
Auli Airila on nimitetty tutkimuspäälliköksi
työelämä, työkykyjohtaminen, yhtiötietoa 14.11.2019

Auli Airila

Tutkimuspäällikkö

Auli Airila työskentelee tutkimuspäällikkönä Varman työkykypalveluissa. Aulia innostaa työkykyyn vaikuttavien tekijöiden tutkiminen sekä tutkitun tiedon hyödyntäminen vaikuttavien työkykyä edistävien palveluiden kehittämisessä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä