Työ teollisuudessa on monin tavoin kuormittavaa – ratkaisuja työkyvyn edistämiseen kuitenkin on

Monissa teollisuuden ammateissa työkyvyttömyys on keskimääräistä yleisempää. Erityisesti työntekijäammateissa työskentelevät ovat haavoittuvassa asemassa. Työpaikoilla on kuitenkin useita keinoja vaikuttaa työntekijöiden työkykyyn.

Varman data osoittaa, että teollisuudessa on suuria ryhmäkohtaisia eroja työkyvyttömyyseläkkeen alkavuudessa. Korkein työkyvyttömyyseläkealkavuus on suuressa teollisuusvalmistuksessa sekä metalliteollisuudessa. Alhaisin työkyvyttömyyseläkkeen alkavuus on teollisuuden ja rakentamisen asiantuntijaorganisaatioissa. Naisilla työkyvyttömyyden riski on miehiä suurempi kaikissa yritysryhmissä lukuun ottamatta pieniä metsä-, kala- ja riistatalousyrityksiä. Yleisin työkyvyttömyyden diagnoosi teollisuuden mies- että naispuolisilla työntekijäammatissa toimivilla on tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Asiantuntijoilla ja johtajilla yhtä ylivoimaisesti suurinta työkyvyttömyyden syytä ei ole.

Työkyvyttömyys vaihtelee eri teollisuuden yritysryhmissä

Kuvassa on kerrottu työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus teollisuuden eri toimialoilla. Teollisuudessa on suuria ryhmäkohtaisia eroja työkyvyttömyyseläkkeen alkavuudessa. Korkein työkyvyttömyyseläkealkavuus on suuressa teollisuusvalmistuksessa sekä metalliteollisuudessa. Alhaisin työkyvyttömyyseläkkeen alkavuus on teollisuuden ja rakentamisen asiantuntijaorganisaatioissa.

Työkyvyttömyyseläkkeen suhteellinen alkavuus teollisuuden toimialan yritysryhmissä, Varman data rahastoituneista eläkkeistä vuosilta 2013–2019.

Teollisessa työssä on useita kuormitustekijöitä

Työolot ovat tutkitusti yhteydessä työkyvyttömyyteen. Teollisuuden työympäristössä on monia riskitekijöitä, ja työ voi olla fyysisesti raskasta. Töissä on myös useita kuormittavia työaikapiirteitä. Erityisen kuormittavaa on vuorotyö ja yötyö. Tutkimukset osoittavat myös, että työn psykososiaalinen kuormittavuus teollisuudessa on lisääntynyt. Työn psykososiaalinen kuormitus voi liittyä esimerkiksi johtamisen haasteisiin, yksintyöskentelyyn tai jatkuvaan muutokseen ja epävarmuuteen. Työn ja toimintaympäristön muutokset muuttavat myös työkyvyn riskejä, ja esimerkiksi asiantuntijatyön lisääntyminen teollisuudessa lisää työn kognitiivista kuormitusta.

Ratkaisuja kuitenkin on – keskeistä on työn ja työolojen kehittäminen

Teollisuuden työpaikoilla on monia keinoja hallita työhön liittyviä fyysisiä ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä sekä vahvistaa työntekijöiden työkykyä.

Ratkaisuja fyysisen kuormittavuuden hallintaan

Riittävä perehdyttäminen ja työhön opastus, hyvä työergonomia, työjärjestelyjen muokkaaminen, kuten yksipuolisen työn monipuolistaminen, työtehtävien vaihtelu sekä työkierto, ovat keskeisiä keinoja työn fyysisen kuormituksen hallintaan. Työpaikalla on hyvä huolehtia myös työn tauottamisesta ja riittävästä palautumisesta työpäivien aikana ja niiden välillä sekä tarvittaessa hyödyntää työtä keventäviä teknisiä apuvälineitä. Lisäksi työntekijöille on hyvä tarjota tukea ja tietoa oman fyysisen kunnon edistämiseen.

Ratkaisuja psykososiaalisen kuormittavuuden hallintaan

Monet työn voimavarat tukevat teollisuudessa työskentelevien mielen hyvinvointia ja työkykyä. Esimerkiksi hyvä johtaminen ja esihenkilötyö, töiden sujuva organisointi, vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet, sosiaalinen tuki sekä toimiva tiedonkulku auttavat työn psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa. Myös osaamisen kehittäminen on työkyvyn kannalta tärkeää. Osaamisen kehittämisessä on tärkeä huomioida sekä työn muutosten edellyttämät vaatimukset työssä tarvittavista taidoista että työntekijöiden omat tarpeet ja toiveet. Työpaikalla on tärkeää myös keskustella avoimesti mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä tukea työntekijöitä, joilla on mielen hyvinvoinnin haasteita. Erityisesti HR:n ja esihenkilöiden mielenterveysosaamisen vahvistaminen on tärkeää.

Vaikuttava työkyvyn edistäminen on yhteispeliä!

Toimivat työkyvyn edistämisen ratkaisut edellyttävät aina kulloisenkin tilanteen, työn ja toimintaympäristön tarkkaa analysointia. Vaikuttava työkyvyn edistäminen vaatii pitkäjänteistä työtä – muutokset eivät synny hetkessä.

Vaikuttavuuden kannalta on ehdottoman tärkeää tavoittaa ne henkilöt, joilla työkyvyn haasteita on. Työpaikalla on hyvä huolehtia toimivista käytännöistä varhaiseen tukeen, sairauspoissaolojen seurantaan, työhön paluuseen ja työterveyshuoltoyhteistyöhön. Työkyvyn edistäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä työpaikan eri toimijoiden, työterveyshuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Työeläkevakuuttaja on työpaikan tärkeä kumppani työkyvyttömyysriskien arvioinnissa ja toimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Varman Tietoa työkyvystä -sarjan uudessa raportissa Teollisuus ja työkyky - tutkittua tietoa ja keinoja työn kuormituksen hallintaan teollisuuden työpaikoille tarkastellaan työn kuormitus- ja voimavaratekijöitä teollisuudessa, työntekijöiden työhyvinvointia ja työkykyä sekä tarjotaan työpaikkatason ratkaisuja kuormituksen hallintaan.

Keskeiset ratkaisut on koottu Ratkaisuja työhön -tietokorttiin, joka on saatavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Teollisuus ja työkyky -raportti

Ratkaisuja työhön -tietokortti

Tietokortti ruotsiksi

Tietokortti englanniksi

Tietoa työkyvystä -raporttisarjan aiemmat julkaisut

Tule työkykyklinikalle

Työkykyklinikalla 25.4. klo 8.30 - 9.30 keskustellaan Teollisuus ja työkyky –raportin pohjalta alan kuormitus- ja voimavaratekijöistä sekä tulevaisuuden työkykynäkymistä.

Ilmoittaudu mukaan

Uutinen
Varman raportti: Työkyvyttömyyden riski on monissa teollisuuden ammateissa keskimääräistä korkeampi
työkykyjohtaminen 10.01.2023

Auli Airila

Tutkimuspäällikkö

Auli Airila työskentelee tutkimuspäällikkönä Varman työkykypalveluissa. Aulia innostaa työkykyyn vaikuttavien tekijöiden tutkiminen sekä tutkitun tiedon hyödyntäminen vaikuttavien työkykyä edistävien palveluiden kehittämisessä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä