Tutkimustoiminta

Työelämän muutos heijastuu myös työkykyyn. Me Varmassa haluamme ymmärtää muuttuvaa työtä ja sen asettamia haasteita työkyvylle, jotta voimme tuottaa asiakkaillemme ajantasaista ja luotettavaa tutkimukseen pohjautuvaa tietoa työkyvystä. Tältä sivulta löydät tutkimusjulkaisumme, tiedot projekteistamme ja viimeisimmistä tutkimustuloksista.

Keskeiset tavoitteemme

Tutkimustoimintamme tavoitteena on

  • tunnistaa ja kuvata työkyvyttömyyden riskitekijöitä muuttuvassa työelämässä, sekä​
  • tuottaa tietoa keinoista, joilla voi vaikuttaa työkyvyttömyysriskien hallintaan.

Toteutamme tutkimuksia ja selvityksiä omana toimintana sekä yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tutkimuksissa hyödynnämme rekisteritietoa Varman hakemusdatasta ja eläkeratkaisuista sekä tutkittavilta kerättävää tietoa, kuten kyselyitä ja haastatteluja. Osallistumme myös Varman työkykypalveluiden kehittämiseen.

Mielenterveys haastaa: miksi ja mitä tehdä? Viisi ratkaisua työpaikalle

Viime vuonna yli 100 000 suomalaista sai sairauspäivärahaa mielenterveyssyistä. Kaikista pitkistä sairauspoissaoloista mielenterveyden häiriöiden osuus oli reilu kolmannes. Mielenterveyssyyt ajavat entistä useamman myös työkyvyttömyyseläkkeelle. Viime vuonna mielenterveyden häiriöt olivat yleisin työkyvyttömyyden syy Varman myöntämissä uusissa työkyvyttömyyseläkkeissä. 

Miten vahvistaa työntekijöiden työkykyä vaikuttavasti? Nämä viisi askelta auttavat alkuun

Monet tutkimukset paljastavat huolestuttavia signaaleja työntekijöiden työkyvystä. Esimerkiksi Työolobarometri osoitti, että peräti viidennes palkansaajista kokee työkykynsä suhteessa työn henkisiin vaatimuksiin kohtalaiseksi tai huonoksi. Huolestuttavaa on, että työkykynsä heikoksi kokevien sekä haitallista stressiä ja työuupumusoireita kokevien osuudet ovat lisääntyneet viime vuodesta. Työpaikoilla on syytä tarttua ripeästi toimiin. Mutta mitä tulisi tehdä, ja miten? Uskon, että seuraavat askeleet tarjoavat hyvät lähtökohdat vaikuttavalle työkyvyn edistämiselle niin pienessä kuin suuremmassakin organisaatiossa.

Tietoa työkyvystä -julkaisusarjamme

Tietoa työkyvystä -julkaisusarjassamme käsittelemme työkyvyn ja työkyvyttömyyden ilmiöitä, työn kuormitus- ja voimavaratekijöitä eri toimialoilla ja ammateissa sekä vaikuttavia keinoja työkyvyttömyysriskien hallintaan. Ratkaisut työhön –tietokortit tarjoavat työpaikoille konkreettisia ratkaisuja työkyvyn edistämiseen ja työn kuormittavuuden hallintaan. Tietokortit ovat saatavissa myös ruotsiksi ja englanniksi. ​

IPS-toimintamalli edistää työhön kiinnittymistä

Yksilöllinen työssävalmennus (IPS) työeläkekuntoutuksessa − pilotin tulokset -raportti

IPS-kuntoutus-tietokortti

Mielenterveyttä vahvistetaan työpaikoilla sujuvalla yhteistyöllä ja arkisilla käytännöillä

Mielenterveyttä vahvistavat keinot – työpaikkojen hyvät käytännöt -haastattelututkimuksen tulosraportti

Mielenterveyttä vahvistavat keinot työpaikalla -tietokortti

Rakennusalalla työkyvyttömyyden riski muita toimialoja suurempi – työkyvystä on tärkeä huolehtia myös muutostilanteissa

Rakennusala ja työkyky -raportti

Ratkaisuja työhön -tietokortti

Pienyritykset ja työkyky – työkykyjohtamisen tulisi olla kiinteä osa pienyrityksen arkea

Pienyritykset ja työkyky -raportti

Ratkaisuja työhön -tietokortti

Sosiaali- ja terveysala – sote-alan työntekijöiden työkyvyssä huolenaiheita, työoloja kehitettävä systemaattisesti

Sosiaali- ja terveysala ja työkyky -raportti

Ratkaisuja työhön -tietokortti

Teollisuus ja työkyky – teollisuuden työpaikoilla on useita keinoja hallita työn kuormitusta

Teollisuus ja työkyky -raportti

Teollisuus ja työkyky -tietokortti

Kuljetusala ja työkyky – työkyvyn edistämisessä oleellista on tunnistaa työn kuormitustekijät ja voimavarat

Kuljetusala ja työkyky -raportti

Kuljetusala ja työkyky -tietokortti

Palveluala ja työkyky – tutkittua tietoa ja keinoja työn kuormituksen hallintaan kaupan alalle sekä majoitus- ja ravitsemisalalle

Palveluala ja työkyky -raportti

Palveluala ja työkyky -tietokortti

Tietotyö ja työkyky – tietotyössä on luotava yhteisiä
pelisääntöjä aivokuorman hallintaan

Tietotyö ja työkyky -raportti

Tietotyö ja työkyky -tietokortti

Työkyvyn tiedolla johtaminen – tilannekuva ja kehittämistarpeita yritysten näkökulmasta

Työkyvyn tiedolla johtaminen -raportti

Työkyvyn tiedolla johtaminen -tietokortti

Työn murros ja työkyky – näkökulmia ja välineitä työkykyjohtamisen tueksi

Työn murros ja työkyky -raportti

Työn murros ja työkyky -tietokortti

Muita julkaisujamme​

Kirjoituksissamme käsittelemme työkykyä ja työkyvyttömyyttä sekä työpaikkojen keinoja hallita työkyvyttömyyden riskejä. ​

Tätä tutkimme nyt

Tutkimusprojekteissamme tutkimme työkyvyttömyyden erilaisia ilmiöitä. Tutkimusten tuloksia julkaisemme esimerkiksi tieteellisinä artikkeleina, Tietoa työkyvystä –julkaisusarjassamme sekä yleistajuisina kirjoituksina.​

Yksilöllinen työssävalmennus (IPS) –tutkimus

Varma pilotoi yhdessä Spring Housen kanssa yksilöllistä työssävalmennus -mallia (IPS= Individual Placement and Support) mielenterveyskuntoutujilla. Vertailemme IPS-mallin mukaisen ja perinteisen ammatillisen kuntoutuksen vaikutuksia mielenterveyskuntoutujien työhön kiinnittymiseen sekä työ- ja toimintakykyyn.

Työkyvyttömyyden syyt ja moninaiset polut

Pitkittäistutkimuksessamme kartoitamme työkyvyttömyyden syitä ja polkuja työkyvyttömyyteen. Tutkimuksessa hyödynnetään rekisteritietoa Varmaan saapuvista työkyvyttömyyseläkehakemuksista ja eläkeratkaisuista. Tutkimus tuottaa uutta tietoa, joka tukee työkyvyttömyysriskien hallintaa sekä edesauttaa työkyvyttömyyden riskiryhmien tunnistamista.

Nuoret tutkijat työkyvyn poluilla​

Tutkimuksessa tarkastelemme nuorten työkyvyn ja työkyvyttömyyden tilaa ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimuksessa hyödynnetään Varman rekisteriaineistoa sekä tutkittavilta kerättävää tietoa (kyselyt, haastattelut). Tutkimus lisää ymmärrystä nuorten työkyvyttömyydestä sekä työkyvyn tukemisen keskeisistä keinoista.

Tutkimusyhteistyö

Teemme tutkimusyhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa projekteissa, jotka liittyvät työkyvyttömyyden eri ilmiöihin, kuten työkyvyttömyyden riskien tunnistamiseen ja hallintaan muuttuvassa työelämässä. ​

Esimerkkejä tutkimusyhteistyöstä 

Esimerkkejä viime aikaisesta tutkimusyhteistyöstä ovat Työterveyslaitoksen tutkimukset:

Lue tutkimusyhteistyön tuloksista

Tutkijamme

Auli Airila

Tutkimuspäällikkö

Minna Savinainen

Tutkimuspäällikkö

Apua asiointiin

Hoida työkykyasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • kartoittaa organisaatiosi työkyvyttömyysriskit
  • tarkastella työkykyyn liittyvää dataa ja analyyseja
  • tehdä työkykyjohtamisen toimintasuunnitelman.