Tutkimustoiminta

Työelämän muutos heijastuu myös työkykyyn. Me Varmassa haluamme ymmärtää muuttuvaa työtä ja sen asettamia haasteita työkyvylle, jotta voimme tuottaa asiakkaillemme ajantasaista ja luotettavaa tutkimukseen pohjautuvaa tietoa työkyvystä. Tältä sivulta löydät tiedot käynnissä olevista hankkeista ja viimeisimmistä tutkimustuloksista.

Keskeiset tavoitteemme

Tutkimustoimintamme tavoitteena on

  • tunnistaa ja kuvata vallitsevia ja nousevia työkyvyttömyyden riskitekijöitä,
  • ymmärtää erilaisten riskitekijöiden yleistä kehitystä ja suhdetta työn muutokseen sekä
  • tuottaa tietoa keinoista, joilla voi vaikuttaa työkyvyttömyysriskien hallintaan.

Toteutamme tutkimuksia ja selvityksiä omana toimintana sekä yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa.

Tietoa työkyvystä -julkaisusarjamme

Tietoa työkyvystä 4/2022: Teollisuus ja työkyky – tutkittua tietoa ja keinoja työn kuormituksen hallintaan teollisuuden työpaikoille

Raportissa tarkastelemme teollisuuden työn kuormitus- ja voimavaratekijöitä ja työkykyä sekä tarjoamme työpaikoille ratkaisuja työn kuormittavuuden hallintaan. Keskeiset ratkaisut löytyvät myös Teollisuus ja työkyky -tietokortista.

Teollisuus ja työkyky -raportti

Teollisuus ja työkyky -tietokortti

Teollisuus ja työkyky -tietokortti ruotsiksi

Teollisuus ja työkyky -tietokortti englanniksi

Tietoa työkyvystä 3/2022: Kuljetusala ja työkyky – tutkittua tietoa ja keinoja työn kuormituksen hallintaan kuljetusalalle

Raportissa tarkastelemme kuljetusalan työn kuormitus- ja voimavaratekijöitä ja työkykyä sekä tarjoamme työpaikoille ratkaisuja työn kuormittavuuden hallintaan. Keskeiset ratkaisut löytyvät myös Kuljetusala ja työkyky -tietokortista.

Kuljetusala ja työkyky -raportti

Kuljetusala ja työkyky -tietokortti

Kuljetusala ja työkyky -tietokortti ruotsiksi

Kuljetusala ja työkyky -tietokortti englanniksi

Tietoa työkyvystä 2/2022: Palveluala ja työkyky – tutkittua tietoa ja keinoja työn kuormituksen hallintaan kaupan alalle sekä majoitus- ja ravitsemisalalle

Raportissa tarkastelemme palvelualan työn kuormitus- ja voimavaratekijöitä ja työkykyä sekä tarjoamme työpaikoille ratkaisuja työn kuormittavuuden hallintaan. Keskeiset ratkaisut löytyvät myös Palveluala ja työkyky -tietokortista.

Palveluala ja työkyky -raportti

Palveluala ja työkyky -tietokortti

Palveluala ja työkyky -tietokortti ruotsiksi

Palveluala ja työkyky -tietokortti englanniksi

Tietoa työkyvystä 1/2022: Tietotyö ja työkyky - tutkittua tietoa ja työpaikan keinoja aivokuorman hallintaan

Raportissa tarkastelemme tietotyön kuormitus- ja voimavaratekijöitä, tietotyötä tekevien työhyvinvointia ja työkykyä sekä tarjoamme organisaatiotason ratkaisuja aivokuorman hallintaan. Keskeiset ratkaisut on koottu myös Tietotyö ja työkyky -tietokorttiin.

Tietotyö ja työkyky -raportti

Tietotyö ja työkyky -tietokortti

Tietotyö ja työkyky -tietokortti ruotsiksi

Tietotyö ja työkyky -tietokortti englanniksi

Tietoa työkyvystä 1/2021: Työkyvyn tiedolla johtaminen – tilannekuva ja kehittämistarpeita yritysten näkökulmasta

Selvitimme kyselytutkimuksella asiakasyritystemme työkyvyn tiedolla johtamisen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Tulosten mukaan työkykyyn liittyvää tietoa osataan tuottaa, mutta sen hyödyntämisessä työkyvyttömyysriskien hallinnassa on kehitettävää.

Työkyvyn tiedolla johtaminen -tutkimusraportti

Työkyvyn tiedolla johtaminen -tutkimustulosten kooste

Työkyvyn tiedolla johtaminen -tietokortti

Työkyvyn tiedolla johtaminen -tietokortti englanniksi

Tietoa työkyvystä 1/2020: Työn murros ja työkyky – näkökulmia ja välineitä työkykyjohtamisen tueksi

Työelämässä on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä, mutta samalla tutkimukset antavat huolestuttavia signaaleja työkyvyn haasteista. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, mielenterveyden ongelmat kasvaneet ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on kääntynyt kasvuun. Tämä raportti kokoaa yhteen työkykyyn ja työkyvyttömyy­teen liittyvää tutkimustietoa sekä tarjoaa uusia käytännön työvälineitä työkyvyn edistämisen asiantuntijoille.

Työn murros ja työkyky -raportti

Työn murros ja työkyky -tietokortti

Työn murros ja työkyky -tietokortti englanniksi

Muita julkaisujamme

Koronan vaikutukset työelämään ja työkykyyn -asiakaskysely

Koronapandemia on vaikuttanut monella tapaa työelämään. Kartoitimme pandemian vaikutuksia työn tekemiseen ja työkykyyn Varman asiakasyrityksissä. Työpaikoilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa monin tavoin työntekijöiden työolosuhteisiin sekä tukea työntekijöiden työkykyä muutosten keskellä.

Koronan vaikutukset työelämään ja työkykyyn -kyselyn tulokset 1/2021

Tätä tutkimme nyt

Mielenterveyskuntoutujien työllistyminen ja kuntoutuminen yksilöllisen työssävalmennuksen avulla

Varma pilotoi yhdessä valmennusyhtiö Spring Housen kanssa yksilöllistä työssävalmennusta eli niin sanottua IPS-mallia (Individual Placement and Support) keinona mielenterveyskuntoutujien työllistämiseen ja kuntouttamiseen. IPS-mallin vaikuttavuudesta on vahvaa aiempaa tutkimusnäyttöä. Varma toteuttaa pilotista vertailevan tutkimuksen, jossa selvitetään IPS-mallin vaikutuksia mielenterveyskuntoutujien työhön kiinnittymiseen sekä heidän työ- ja toimintakykyynsä. Lisäksi tutkimuksessa mallinnetaan ja arvioidaan, mitkä mekanismit tekevät toimintamallista vaikuttavan.

Lisätietoa yksilöllisestä työssävalmennuksesta hankkeen verkkosivulla

Yhteistyöprojektimme

Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä

Varma on mukana Työterveyslaitoksen ”Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä” (2019-2023) -tutkimuksessa, jonka tavoitteena on tutkia, kuinka työntekijöitä voimaannuttava ja arvostava johtaminen tukee itseohjautuvaa toimintaa ja edistää proaktiivista työn ja oman osaamisen kehittämistä sekä työn imua. Hankkeessa validoidaan uusi työkalu työuupumuksen tunnistamiseen työpaikkojen ja työterveyshuoltojen käyttöön. Useita Varman asiakasorganisaatioita osallistuu hankkeeseen.

Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä -hankkeen verkkosivu

Lue Varman artikkeli: Kimmoisuus voi myös kuluttaa -tutkimus osoitti epävarmuuden suureksi työuupumuksen aiheuttajaksi

Onnistuneesti työuralle – interventiotutkimus nuorten työhön kiinnittymisestä

Onnistuneesti työuralle – interventiotutkimus (2020-2023) on Työterveyslaitoksen tutkimus, jossa tutkitaan nuorille työntekijöille suunnatun ryhmävalmennuksen sekä esimieskoulutuksen vaikutuksia nuorten työntekijöiden työhön kiinnittymiseen, tavoitteellisuuteen sekä työkykyyn.

Lue lisää Onnistuneesti työuralle -hankkeesta

Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä

Työterveyslaitoksen tutkimus "Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä" (2020-2023) tuottaa tietoa aika- ja paikkariippumattoman työn yhteydestä terveyskäyttäytymiseen, erityisesti alkoholin käytön ja sen piilevien työkykyriskien osalta sekä luo uusia käytäntöjä erilaisten riskien tunnistamiseen ja työkyvyn ylläpitoon. Varma on hankkeen yhteistyökumppani.

Lue lisää Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä -tutkimuksesta

Lue Työterveyslaitoksen blogikirjoitus: Tehdään etätyöstä terveyttä edistävää

Tutkijamme

Auli Airila

Tutkimuspäällikkö

Minna Savinainen

Tutkimuspäällikkö

Ajankohtaista

Apua asiointiin

Hoida työkykyasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • kartoittaa organisaatiosi työkyvyttömyysriskit
  • tarkastella työkykyyn liittyvää dataa ja analyyseja
  • tehdä työkykyjohtamisen toimintasuunnitelman.
Kirjaudu Varma Asiointiin