Mitä yritystukia aloittava tai jo toiminnassa oleva yritys voi hakea? Katso yrittäjän tärkeimmät yritystuet

Erilaiset yritystuet ovat mahdollinen tapa saada investointeja yritykseen joko toiminnan käynnistämiseksi tai yrityksen kehittämiseksi kohti uusia tavoitteita. Kokosimme listaan tärkeimmät yritystuet, joita myös pienyrittäjä voi hakea.

Starttiraha – aloittavan yrittäjän toimeentulon tukemiseen

Starttiraha on yrityksen aloittamis- ja vakiinnuttamisvaiheen tuki, joka myönnetään yrittäjälle henkilökohtaisesti ja harkinnanvaraisesti. Kuukausittain maksettavaa, ansiotuloverotuksen alaista starttirahaa ei ole tarkoitettu liiketoiminnan pyörittämiseen. Sen tarkoitus on turvata aloittavan yrittäjän toimeentuloa ja kannustaa jatkamaan yrittäjänä, kun päätoiminen yritystoiminta on vasta käynnistymässä eikä kassavirta ole vielä vakiintunut.

Starttiraha myönnetään enintään 12 kuukauden ajalle, ja sitä haetaan kuuden kuukauden jaksoissa. Suuruudeltaan se vastaa peruspäivärahaa, jota maksetaan viitenä päivänä viikossa. Starttirahan haku on kaksivaiheinen. Päätös starttirahasta haetaan ennen päätoimisen yritystoiminnan aloittamista, ja kun yritystoiminta on alkanut, starttirahan maksatusta haetaan jälkikäteen kuukausittain maksatushakemuksella. Starttirahan myöntää TE-toimisto tai kunnan työllisyyspalvelu, ja sen maksaa KEHA-keskus.

Voit saada starttirahaa, jos

 • siirryt päätoimiseksi yrittäjäksi
 • asut Suomessa ja perustaa yrityksen Suomeen
 • sinulla on valmiudet yritystoimintaan
 • yritykselläsi on mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan liiketoimintaan
  tuelle on todellinen tarve.

Starttirahaa ei lähtökohtaisesti myönnetä, jos päätoiminen yrittäjyys on alkanut jo ennen kuin päätös tuen myöntämisestä on tehty. Siksi starttirahan hakuprosessi on tärkeää aloittaa ennen yritystoiminnan käynnistämistä. Aloita prosessi ottamalla yhteyttä Yritys-Suomi-puhelinpalveluun, josta saat neuvoja yrityksen perustamiseen ja starttirahan hakemiseen, sekä TE-palveluihin, jossa keskustellaan liikeideastasi, valmiuksista yrittäjyyteen ja selvitetään starttirahan saamisen edellytykset.

Tutustu Yritys-Suomi-puhelinpalveluun

Lue lisää starttirahan hakemisesta TE-palveluiden sivuilta

Kehittämisavustus – pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

Kehittämisavustus on harkinnanvaraista valtionavustusta, joka on tarkoitettu jo toiminnassa oleville pienille ja keskisuurille yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen tai yritykselle täysin uuden liiketoiminnan luomiseen. Kehittämisavustukset myöntää paikallinen ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus). Kehittämisavustus on nimensä mukaisesti valtion avustusta yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen.

Kehittämisavustuksella voidaan tukea kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messu- ja vastaavia menoja enintään 50 prosentilla avustuksen perusteena olevista menoista. Jos taas kyseessä on hankkeeseen liittyvä investointi, tukea voidaan myöntää tapauskohtaisesti 10–35 prosenttia perusteena olevista menoista. Yritys maksaa loput kehitystoimien tai investointien kuluista.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää, jos

 • yritys työllistää alle 250 henkilöä ja sen liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai tase enintään 43 miljoonaa euroa eikä sitä omista yli 25 prosenttia suureksi yritykseksi luokiteltava yritys
 • yrityksellä on selkeä tavoite, kuten kansainvälistyminen, liikevaihdon kasvattaminen tai kulujen pienentäminen
 • yrityksellä on selkeä suunnitelma, kuinka tavoitteeseen päästään
 • yrityksellä on edellytykset toimia kannattavasti.

Lisäksi yrityksellä tulee olla riittävästi investoitavaa pääomaa, sillä yritys rahoittaa itse vähintään puolet kehittämishankkeesta. Avustus on haettava ennen hankkeen aloittamista, joten oman alueen ELY-keskukseen tulee olla yhteydessä jo kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa. Yrityksen tulee laatia kehittämishankkeesta hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet, niiden aikataulut ja kustannukset sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Suunnitelmaa voi käydä läpi ELY-keskuksen kanssa jo laadintavaiheessa.

Tutustu kehittämisavustukseen ELY-keskuksen sivuilla

Palkkatuki – työttömän työllistämiseen ja palkkausriskin pienentämiseen

Palkkatuki on TE-toimiston tai kuntakokeilun myöntämää tukea, joka palvelee sekä työnantajaa että työtöntä työnhakijaa. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Sen tarkoitus on vähentää työnantajan taloudellista riskiä palkata uusi työntekijä ja auttaa työtöntä henkilöä työllistymään. Tuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta sen myöntämisperusteiden tarkastelu lähtee aina liikkeelle työttömän henkilön tilanteesta.

Työnantaja voi kartoittaa TE-toimiston avustuksella, löytyykö työvoimaksi sellaista henkilöä, joka on oikeutettu palkkatukeen. Työttömän työnhakijan palkkaava työnantaja voi saada palkkatukena 50 prosenttia ja alentuneesti työkykyisen palkkaava 70 prosenttia palkkakustannuksista. Yhdistys, säätiö tai rekisteröity yhdyskunta voi eräissä tilanteissa saada palkkatukea 100 prosenttia. Palkkatukea voidaan myöntää viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltäneen työttömyyden kestosta. Työnantajan maksettavaksi tulevia palkan sivukuluja tai lomarahaa ei voida kattaa palkkatuella.

Palkkatuen uudistuksen yhteydessä vuonna 2023 otettiin käyttöön 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki, jota maksetaan ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos sen edellytykset täyttyvät. Sillä voidaan kattaa 70 prosenttia palkkakustannuksista korkeintaan kymmenen kuukauden ajalta.

Tutustu palkkatukeen TE-palveluiden sivuilla

Lue lisää ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta artikkelistamme

Innovaatioseteli – uusien ideoiden kaupallistamiseen ja kehittämiseen

Business Finlandin myöntämä innovaatioseteli on tarkoitettu innovaatiotoiminnan tukemiseen alle viisi vuotta toimineille pienille yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea, jossa on kansainvälistä kasvupotentiaalia.

Innovaatiosetelin hakuehdot päivittyivät tammikuussa 2024. Avustuksen määrä on 75 prosenttia ostettujen palvelujen arvonlisäverottomasta määrästä mutta korkeintaan 4 500 euroa. Yrityksen omarahoitusosuus 25 prosenttia kustannuksista. Yritys voi saada innovaatiosetelin vain kerran. Avustus maksetaan yritykselle sen jälkeen, kun asiantuntijapalveluntuottajan toimittama työ on hyväksytty ja palkkio maksettu.

Innovaatioseteli voidaan myöntää, jos

 • yritys on hakemuksen jättöhetkellä alle viisivuotias (ikä lasketaan kaupparekisterin rekisteröimispäivästä)
 • yritys on kooltaan pieni, eli työntekijöitä on alle 50 ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 miljoonaa euroa
 • Suomen Asiakastiedon Rating Alfa on vähintään A
 • yritys kehittää uutta tuote- tai palveluideaa kansainvälisille markkinoille (innovaatioseteliä ei myönnetä olemassa olevan tuotteen jatkokehittämiseen).

Tutustu innovaatioseteliin Business Finlandin sivuilla

Maaseudun yritystuet – aloittavalle yritykselle tai liiketoiminnan kehittämiseen ja investointeihin

Maaseudulla sijaitsevien yritysten on mahdollista hakea maaseudun yritystukia yritystoiminnan aloittamiseen tai toiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Maatilat voivat lisäksi käynnistää kahden tai useamman toimijan kanssa yhteistyöhankkeita, joiden tavoitteena on hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia ja tuottaa innovaatioista uusia käytäntöjä, tuotteita ja palveluja.

Tutustu maaseudun yritystukiin Ruokaviraston sivuilla

Aloittavan yrittäjän tuki

Aloittavan yrittäjän tuet on tarkoitettu yritystoiminnan alkutaipaleelle yritystoiminnan kokeiluun, käynnistystuen tai investointituen hakemisen valmisteluun, osa-aikaisen tai päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen tai olemassa olevan yrityksen ostamisen suunnitteluun. Ensisijaisesti käynnistystuki on tarkoitettu ulkoisten asiantuntijapalveluiden, kuten kirjanpidon tai markkinoinnin suunnitteluun sekä rajatusti tila- ja laitevuokriin yrityksen käynnistysaikana ja pienhankintoihin. Tuen määrä vaihtelee, ja se maksetaan jälkikäteen.

Tutustu aloittavan yrittäjän tukiin Ruokaviraston sivuilla

Yrityksen investointi- ja kehittämistuet

Yrityksen investointi- ja kehittämistuet on tarkoitettu yritystoiminnan kehittämiseen, yritystoiminnan aloittamisen tai laajentamisen investointeihin sekä kehittämisen tai investoinnin edellytysten selvittämiseen ja hakemisen valmisteluun.

Kehittämis- tai investointitukea voit saada, jos

 • olet vähintään 18-vuotias ja työskentelet yrittäjänä yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatilalla, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa
 • yrityksesi on mikroyritys, pieni yritys tai keskisuuri, maitotuotteita jalostava yritys (alle 250 työntekijää)
 • yrityksesi sijaitsee maaseudulla
 • yrityksesi toimii laajemmin kuin paikallisilla markkinoilla
 • yritykselläsi on mahdollisuudet jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan
 • yrityksesi työntekijöillä on riittävä ammattitaito.

Investointitukea on mahdollista saada 20–40 prosenttia investoinnin hyväksytyistä kustannuksista. Tuettavan investoinnin kokonaiskustannukset voivat vaihdella 5 000 ja 1,5 miljoonan euron välillä. Jos yritys jalostaa tai myy maataloustuotteita, se voi saada investointitukea suurempiin investointeihin kuin muiden alojen yritykset.

Kehittämistukea voi saada 50 prosenttia hankitun asiantuntijapalvelun kustannuksista, kuitenkin korkeintaan 100 000 euroa. Investoinnin toteutettavuustutkimuksessa kustannukset voivat olla 3 000–50 000 euroa.

Lue lisää yrityksen investointi- ja kehittämistuista Ruokaviraston sivuilta

Muuta muistettavaa yrittäjälle – YEL-vakuutus sosiaaliturvasi ja eläkekertymäsi perustaksi

Kun aloitat yrittäjätoiminnan, on tärkeää huolehtia ensimmäiseksi perusta kuntoon. Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL on lakisääteinen, kun työskentelet yrittäjänä tai kevytyrittäjänä. Esimerkiksi ikä, työtulo ja yritysmuoto vaikuttavat siihen, tarvitsetko YEL-vakuutuksen. Voit hankkia YEL-vakuutuksen verkosta tai soittamalla asiakaspalveluumme 010 192 100.

Lue tarkemmin, tarvitsetko YEL-vakuutuksen

Ota YEL-vakuutus kätevästi verkossa

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Hyödynnä maksuton yrittäjäkurssimme ja onnistu yrittäjänä

Haaveiletko ensimmäisen yrityksen perustamisesta? Tai oletko kenties juuri perustanut yrityksen? Haluamme yhdessä kumppaniemme Ifin ja Nordean kanssa tukea sinua tällä uudella ja jännittävällä polulla. Siksi kehitimme aloittaville yrittäjille ja yrittäjyyttä pohtiville Onnistu yrittäjänä -kurssin.

Kurssilla opit esimerkiksi yrittäjyyden eri muodoista, yrittäjän tuista, vakuutuksista ja pankkiasioista, liiketoimintasuunnitelman teosta ja oman työkykysi ylläpidosta. Saat tämän mittavan tietopaketin itsellesi täysin maksutta!

Tilaa maksuton yrittäjäkurssi itsellesi täältä

Liity tyytyväisten yrittäjäasiakkaidemme joukkoon

Me tuemme sinua elämän ja yrityksesi muuttuvissa ja yllättävissä käänteissä olipa kyse sitten sairastumisesta, perheenlisäyksestä tai joustavien maksuaikajärjestelyjen tarpeesta. Voit hoitaa vakuutusasiasi itse verkossa tai olla yhteydessä asiantuntijoihimme puhelimitse, chatissa tai verkkoviestillä.

Ota YEL-vakuutus helposti verkossa

Jo yli 44 000 tulevaisuuden tekijää on valinnut Varman huolehtimaan eläketurvastaan! Uusi yrittäjä saa meiltä 22 %:n alennuksen YEL-maksusta ensimmäisen neljän vuoden ajan. Jos sinulla on jo YEL-vakuutus muualla, hoidamme irtisanomisen puolestasi.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä