Mikä ihmeen SBTi? Varman SBT-tavoitteet pähkinänkuoressa

Varma on asettanut kansainvälisen Science Based Targets (SBTi)-aloitteen mukaiset päästövähennystavoitteet kasvihuonekaasuille.

Tässä Q&A:ssa kerrotaan, mitä uudet tavoitteet tarkoittavat Varman kannalta.

Varma on asettanut kaksi lyhyen aikavälin SBT-tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on vähentää Varman omaan toimintaan liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2030 mennessä.

Toinen asetettu tavoite koskee listattuja osake- ja korkosijoituksia sekä kiinteistörahastoja. Varman tavoite on kasvattaa SBT-yhteisaloitteeseen sitoutuneiden yritysten osuutta 51 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä. Vuonna 2021 yhteensä 28 prosenttia sijoituskohteista oli asettanut omat SBT-tavoitteet.

Lue lisää tavoitteista tiedotteestamme.

Mitkä ihmeen SBT-tavoitteet?

Kansainvälinen SBT-yhteisaloite on perustettu yksityisten yritysten viitekehikoksi, jonka avulla nämä voivat asettaa toiminnalleen tieteeseen perustuvat kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

SBT-aloitteen keskeinen tavoite on saada mukana olevat yritykset sitoutumaan siihen, ettei maapallon keskilämpötila nouse enemmän kuin 1,5 celsiusasteen verran.

Aloitteessa mukanaolo edellyttää, että yritykset asettavat omat lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteensa, joiden tulee olla aloitetta valvovan SBTi:n hyväksymiä. Tavoitteiden toteutumisesta seurataan vaiheittain ja eri vaiheiden toteutumisesta raportoidaan SBTi:lle. Yritykset saavat linjauksia siitä, miten nopeasti ja paljon päästöjä on vähennettävä. SBTi on räätälöinyt ohjeistustaan toimialakohtaisesti liiketoiminnan luonne huomioiden.

Mitkä organisaatiot ovat SBT-aloitteen takana?

Science Based Targets -aloite (SBTi) on CDP:n, (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutti WRI:n (World Resources Institute) ja luonnonsuojelujärjestö WWF:n (World Wide Fund for Nature) yhteinen aloite.

Millaisia vaatimuksia SBT asettaa rahoitusalan yrityksille ja sijoittajille?

SBTi on määritellyt sektorikohtaiset ohjeistukset tavoitteenasettajayhtiöille. Rahoitusalan yritykselle on esimerkiksi pakollista asettaa lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet, jonka kohteena on Scope 3 päästöjen kategoria 15, eli sijoitukset. Samanaikaisesti erilliset tavoitteet tulee asettaa myös Scope 1 ja Scope 2 päästöille, eli omasta toiminnasta aiheutuville päästöille.

Rahoitusalan tarkempaan ohjeistukseen pystyy tutustumaan SBTi:n sivuilla.

Miksi Varma on mukana yhteisaloitteessa?

Varma on mukana yhteisaloitteessa, koska haluamme olla varmoja, että ilmastotavoitteemme ovat kansainvälisten ilmastosopimusten mukaisia. Koska sijoitamme eläkevaroja nyt ja tulevaisuudessa, meille on tärkeää toimia yli sukupolvien kestävällä tavalla.

Varman SBT-tavoitteet

Mitä SBT:n päästövähennystavoitteet käytännössä tarkoittavat Varmalle?

Scope 1 ja 2

Varman SBT-tavoitteena on vähentää omaan toimintaansa liittyviä suoria kasvihuonekaasupäästöjä (Scope 1 ja 2) 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasoon verrattuna.

Omasta toiminnastamme muodostuvat Scope 1 päästöt muodostuvat työsuhdeajoneuvojen käytöstä. Scope 2 -päästöihin lukeutuvat Varman kiinteistösalkun hiilidioksidipäästöt, jotka aiheutuvat Varman vuokraamiin asuinkerrostalo- ja toimitilakiinteistöihin Varman ostaman sähkön ja lämmön tuotannosta. Varma on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa, jolla on noin 4 300 vuokra-asuntoa, toimitilarakennuksia ja hotelleja.

Scope 3

Toinen hyväksytty SBT-tavoitteemme koskee epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä eli Scope 3 -päästöjä. Näillä tarkoitetaan yleisesti yritysten arvoketjusta koituvia päästöjä. Varman tapauksessa ne ovat sijoituskohteinamme olevien yritysten päästöjä. Varman fossiiliset scope 3 -päästöt olivat vuonna 2022 noin 5 329 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia (ktCO2 e).

Scope 3:n osalta tavoite on asetettu listatuille osakkeille, listatuille korkosijoituksille ja kiinteistörahastoille. Näissä omaisuuslajeissa Varman tavoite on kasvattaa SBT-yhteisaloitteeseen sitoutuneiden yritysten osuutta 51 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä. Vuonna 2021 yhteensä 28 prosenttia sijoituskohteista oli asettanut omat SBT-tavoitteensa.

Sijoituskohteista SBT-tavoitteet kattavat listatut osakkeet, listatut korkosijoitukset ja kiinteistörahastot. Miksi SBT-tavoitteet eivät kata kaikkia sijoituksia?

SBT määrittelee tarkasti, mille kohteille rahoitusalan yhtiön on asetettava tavoitteet, jotta ne voivat tulla hyväksytyiksi. Tavoitteen asettaminen ei ole pakollista kaikille omaisuuslajeille. Oleellista on, että tavoite koskee sijoittajan kannalta keskeisiä omaisuuslajeja ja on siten merkityksellinen. Eri omaisuuslajeille on myös mahdotonta asettaa täsmälleen samanlaisia tavoitteita, koska nämä saattavat poiketa toisistaan paljonkin. 34 prosenttia Varman sijoitussalkusta oli omaisuuslajeissa, joille ei ole toistaiseksi mahdollista asettaa päästövähennystavoitteita. Tällaisia ovat esimerkiksi TyEL-, sekä valtiolainasijoitukset.

Listatut osakkeet, listatut korkosijoitukset ja kiinteistörahastot kattavat kaikkiaan 45 prosenttia Varman 57,4 miljardin euron sijoitussalkusta.

Millaisia ovat käytännön keinot Scope 1 ja Scope 2 kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi?

Scope 1 -päästöt aiheutuvat Varman hallinnassa olevien työsuhdeajoneuvojen polttoaineiden kulutuksesta. Varma on edellyttänyt vuodesta 2021 hankittavien työsuhdeajoneuvojen olevan hybridiautoja tai täysin sähkökäyttöisiä. Tämän lisäksi olemme linjanneet, että vuoteen 2025 mennessä kaikki työsuhdeajoneuvotoimitukset pitää olla sähköautoja. Päästöt vähentyvät fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen poistuessa ajoneuvokannasta. Sähkön käytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt huomioidaan kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa, mutta niiden päästöjen arvioidaan olevan vain murto-osa aiemmasta.

Scope 2 -päästöjen osalta Varma tekee toimenpiteitä varmistaakseen omistamiensa kiinteistöjen energiatehokkaan käytön sekä selvittää mahdollisuuksia investoida uusiutuvan energian tuotantoratkaisuihin omistamillaan kiinteistöillä. Kiinteistöjen ylläpidon aikainen ostoenergian kulutus katetaan jo nykyisellään osin hiilidioksidipäästöttömästi tuotetulla ostoenergialla ja Varman tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2025 kaikki ostettu sähköenergia on hiilidioksidipäästötöntä ja 2030 kaikki lämpöenergia.

Miten Varma aikoo vaikuttaa siihen, että sen sijoituskohteena olevat yritykset sitoutuvat SBT-aloitteeseen?

Varma on kannustanut yhtiöitä sitoutumaan SBT-tavoitteisiin jo ennen omien tavoitteidemme asettamista, ja jatkamme tätä myös tulevaisuudessa. Varma on merkittävä sijoittaja suomalaisissa listatuissa yhtiöissä, ja uskomme, että omien tavoitteidemme asettamisen jälkeen pystymme paremmin auttamaan sijoituskohteitamme asettamaan omia tavoitteitaan.

Rahastosijoitusten kohdalla SBTi-tavoitteet ovat yksi seuraamistamme kriteereistä rahastoyhtiöiden valinnassa. Otamme päästövähennystavoitteet, mukaan lukien SBT-tavoitteiden asettamisen, säännöllisesti puheeksi tapaamisissa rahastojen kanssa.

Paljonko yrityksiä on mukana aloitteessa?

Yrityksiä liittyy mukaan hankkeeseen koko ajan lisää, sillä SBT-aloite on vakiinnuttanut asemansa kivijalkana yksityisten yritysten ilmastotavoitteille. Vuoden 2022 lopussa aloitteessa mukana oli 4 230 yritystä, joista reilulla 2 000 oli hyväksytyt tavoitteet. Loput olivat sitoutuneet asettamaan ne lähitulevaisuudessa.

Yritysten tavoitteet ja lisää yhteisaloitteesta ovat luettavissa SBTi:n verkkosivuilta.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä