Mielenterveyttä vahvistetaan työpaikoilla sujuvalla yhteistyöllä ja arkisilla käytännöillä

Mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden syy. Vuonna 2023 mielenterveyden häiriöt olivat yleisin työkyvyttömyyden syy Varmassa myönnetyissä työkyvyttömyyseläkkeissä. Kartoitimme haastattelututkimuksessa työpaikkojen konkreettisia keinoja mielenterveyden vahvistamiseen. Tutkimuksen johtopäätökset tiivistimme viideksi ratkaisuksi, jotka on helppo ottaa käyttöön.

Varman haastattelututkimuksessa Mielenterveyttä vahvistavat keinot – työpaikkojen hyvät käytännöt kartoitimme työpaikkojen konkreettisia keinoja mielenterveyden vahvistamiseen. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Varman asiakasorganisaatioita, joissa on onnistuttu löytämään ratkaisuja työntekijöiden mielenterveyden tukemiseen.

Esihenkilöllä merkittävä rooli työntekijöiden mielen hyvinvoinnin edistämisessä

– Haastatteluissa tuotiin vahvasti esiin, että hyvä mielenterveyden edistäminen työpaikoilla edellyttää sujuvaa yhteistyötä johdon, esihenkilöiden, HR:n ja työntekijöiden välillä. Myös työterveyshuollon rooli nähtiin tärkeäksi, tutkimuspäällikkö Auli Airila tiivistää.

Mielenterveyttä vahvistava työpaikka syntyy yhteistyössä työpaikan eri toimijoiden kesken. Keskeistä on johdon aito kiinnostus mielenterveyden edistämiseen, oikeudenmukainen ja kannustava johtaminen sekä psykologisesti turvallinen työilmapiiri. HR on tärkeä toimija työkyvyn tuen rakenteiden kehittäjänä ja kumppanina.

– Erityisesti esihenkilön rooli työntekijöiden mielen hyvinvoinnin edistämisessä korostui tutkimuksessa. Esihenkilöllä on keskeinen rooli työntekijöiden työkyvyn tukemisessa, tarvittaessa työterveyshuoltoon ohjaamisessa sekä työhön paluun tukemisessa, Auli Airila kertoo.

Haastateltavat korostivat myös työyhteisön merkitystä mielen hyvinvoinnin rakentajana. Työkavereiden tuki ja palaute ovat tärkeitä voimavaroja, ja jokainen voi omalla toiminnallaan vahvistaa yhteisöllisyyttä ja psykologista turvallisuutta. Myös yksilöllä on vastuu huolehtia omasta työkyvystään.

Viisi ratkaisua työpaikoille

Tutkimuskohteena olevilla työpaikoilla on tehty paljon toimia mielenterveyden edistämiseksi.

– Työn kasvavat vaatimukset, monipaikkaisen työn tuomat haasteet työkyvyn johtamiseen, mielenterveyden ongelmat sekä johdon kiinnostus ovat olleet keskeisiä kimmokkeita mielen hyvinvointiin panostamiseen, Auli Airila kertoo.

Haastateltavat tunnistivat useita hyviä käytäntöjä, jotka tukevat työntekijöiden mielenterveyttä ja työkykyä. Monet käytännöt ovat arkisia toimintatapoja, jotka voi ottaa käyttöön millä tahansa työpaikalla.

Tutkimuksen johtopäätökset tiivistimme viideksi ratkaisuksi työpaikoille.

  1. Luo hyvää vuorovaikutusta ja avointa ilmapiiriä: Rakentakaa työkulttuuria, jossa mielen hyvinvoinnista ja sen haasteista uskalletaan puhua avoimesti.
  2. Panosta hyvään ja oikeudenmukaiseen johtamiseen: Hyvä esihenkilö välittää ja on aidosti läsnä, kannustaa, luottaa sekä kuuntelee työntekijöitään. Selkeät työn tavoitteet, töiden hyvä organisointi sekä riittävä työstä palautuminen on tärkeää.
  3. Vahvista yhteisöllisyyttä: Huolehtikaa siitä, että kukin saa työhönsä tarvitsemaansa tukea, työntekijät tuntevat toisensa ja työssä on riittävästi kohtaamisia.
  4. Huolehdi, ettei työ kuormita liikaa: Tunnistakaa työn kuormitustekijät ja vähentäkää liiallista kuormitusta. Samalla on tärkeää vahvistaa työn voimavaroja.
  5. Varmista riittävä työkyvyn tuki: Huolehtikaa riittävistä varhaisen välittämisen, työkykyhaasteiden sekä työhön paluun tukitoimista.

– On ensiarvoisen tärkeää rakentaa yhteiskunta ja työpaikat sellaisiksi, että ne tukevat mielenterveyttä. Myös sillä on merkitystä, miten puhumme työelämästä. Parhaimmillaan työ itsessään on mielenterveyttä tukeva voimavara, Auli Airila painottaa.

Varma tarjoaa asiakasorganisaatioilleen tukea mielenterveyttä vahvistavan työkykyjohtamisen kehittämisessä.

– Olemme asiakkaidemme apuna tunnistamassa mielenterveyteen liittyviä riskejä sekä osuvien toimenpiteiden kartoittamisessa. Lisäksi verkko-oppimisympäristömme Varma Akatemia tarjoaa runsaasti kursseja ja muita oppisisältöjä mielen hyvinvointiin liittyvän osaamisen vahvistamiseen, kertoo työkykyjohtamisen kehityspäällikkö ja asiantuntijapsykologi Hanna Kieslich.

 

Tietoa tutkimuksesta:
Tutkimuksessa haastateltiin HR-asioista vastaavia, esihenkilöroolissa toimivia henkilöitä sekä työntekijöitä. Haastattelut toteutettiin yksilö- ja ryhmähaastatteluina. Yhteensä haastateltiin 28 henkilöä kuudesta organisaatiosta, jotka edustivat eri toimialoja ja kokoluokkia. Haastattelut toteutettiin 21.9.–16.11.2023. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Aula Research Oy.

Lisätietoa:

Tulosraportti: Mielenterveyttä vahvistavat keinot – työpaikkojen hyvät käytännöt

Ratkaisuja työhön -tietokortti: Työpaikalla on monia keinoja vahvistaa ja tukea työntekijöiden mielenterveyttä

 

Blogi
Mielenterveys haastaa: miksi ja mitä tehdä? Viisi ratkaisua työpaikalle
työkykyjohtaminen 04.03.2024

Yhteyshenkilöt

Auli Airila

Tutkimuspäällikkö

Hanna Kieslich

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö, asiantuntijapsykologi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä