Perhe-eläke eli lapsen- ja leskeneläke

Perhe-eläke myönnetään hakemuksesta puolison tai huoltajan kuoleman jälkeen. Perhe-eläke turvaa lesken ja lasten toimeentuloa. Lapseneläkkeen pääteikä on 20 vuotta ja myös avoleski voi saada leskeneläkkeen. Laskureiden avulla voi selvittää onko puolisoilla oikeutta leskeneläkkeeseen ja minkä suuruinen eläke olisi.

Perhe-eläke lapsille ja leskelle

Perhe-eläkkeen voi edunjättäjän kuoleman jälkeen saada

 • alle 20-vuotias lapsi 
 • aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
 • entinen puoliso, jolle edunjättäjä on maksanut elatusapua (ei koske lapsesta maksettavaa elatusapua)
 • avopuoliso, jos avopuolisoilla on yhteinen alaikäinen lapsi ja avopuolisoilla on ollut yhteistalous 5 vuoden ajan välittömästi ennen edunjättäjän kuolemaa.

Uusiin leskeneläkkeisiin sovelletaan uutta lainsäädäntöä, jos edunjättäjä on kuollut vuonna 2022 tai myöhemmin.

Eläke määräytyy edunsaajien (hakijat) lukumäärän perusteella, ja se voi olla enintään edunjättäjän työeläkkeen suuruinen.

Perhe-eläke

Näin haet lapseneläkettä perhe-eläkkeenä

Alle 20-vuotias lapsi saa lapseneläkkeen edunjättäjän, eli

 • oman vanhempansa jälkeen
 • ottovanhempansa jälkeen
 • oman vanhempansa aviopuolison jälkeen. Oman vanhemman puolison kuollessa lapseneläkkeessä edellytetään, että oma vanhempi oli avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa edunjättäjän kanssa ja lapsi asui näiden kanssa samassa taloudessa, kun edunjättäjä kuoli.

Kustakin lapsesta tulee täyttää oma sähköinen lapseneläkkeen hakemus.  18 vuotta täyttäneen, mutta alle 20-vuotiaan nuoren on itse täytettävä oman lapseneläkkeensä hakemus. Samalla hakemuksella voi hakea myös Kelan lapseneläkkeen.

Hakemus lapseneläkkeestä on hyvä tehdä mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen, koska perhe-eläkkeen voi saada takautuvasti enintään puolen vuoden ajalta. Perhe-eläkettä haetaan siitä yhtiöstä, jossa edunjättäjän ansiot viimeiseltä kuukaudelta oli pääosin vakuutettu tai josta hän sai eläkettä.

Hakemuksessa kysytään vastaanottajan tilinumeroa IBAN-muodossa ja hakemuksessa on kysymyksiä edunjättäjän työsuhteesta ja muista eläkkeistä.

Täytä lapseneläkkeen hakemus Varma Asioinnissa

Leskeneläkkeen hakeminen

Hae leskeneläkettä Varmasta, jos edunjättäjä sai työeläkettä Varmasta tai hänen ansionsa viimeiseltä kuukaudelta oli vakuutettu pääosin Varmassa. Täytä leskeneläkehakemus Varma Asioinnissa. Kela maksaa leskeneläkettä vain alle 65-vuotiaalle leskelle. Kelan leskeneläkkeen voit hakea samalla leskeneläkkeen hakemuksella.

Täytä hakemuslomakkeen lisäksi liite U, Asuminen ja työnteko ulkomailla, jos sinä tai edunjättäjä olette työskennelleet tai asuneet ulkomailla.

Hakemus leskeneläkkeestä on hyvä tehdä mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen, koska perhe-eläkkeen voi saada takautuvasti enintään puolen vuoden ajalta.

Hakemuksessa kysytään tilinumeroasi IBAN-muodossa. Lisäksi kysytään avioliiton solmimispäivää tai parisuhteen rekisteröimispäivää, avoliiton osalta yhteisasumisen kestoa sekä edunjättäjän ja sinun viimeisen työn tai eläkkeen tietoja.

Tutustu Kelan leskeneläkkeeseen

Täytä leskeneläkkeen hakemus Varma Asioinnissa.

Tarkista lesken oikeus perhe-eläkkeeseen

Leskeneläkkeeseen liittyy saamisehtoja. Jotta leskellä voi olla oikeus perhe-eläkkeeseen, edunjättäjän on pitänyt olla alle 65-vuotias, kun avioliitto solmittiin tai avoliiton yhteisasuminen alkoi.

Jos aviopuolisoilla on yhteisiä lapsia (mukaan lukien aikuiset lapset), leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen. Leskeneläkettä saatetaan vähentää, kun alaikäisiä lapsia ei enää ole. Jos aviopuolisoilla ei ole yhteisiä lapsia, lesken eläkkeen saamiseen vaikuttavat muun muassa edunjättäjän ja lesken ikä avioliiton solmimishetkellä ja avioliiton kesto.

Avoliiton perusteella myönnettävässä leskeneläkkeessä edellytetään, että avopuolisoilla on yhteinen alaikäinen lapsi ja yhteisasuminen on jatkunut riittävän pitkään ennen edunjättäjän kuolemaa. Avoliiton perusteella leskeneläke on mahdollinen, jos edunjättäjä on kuollut sen jälkeen, kun uusi laki tuli voimaan vuoden 2022 alusta.

Tarkista kysymysten ja vastausten avulla, olisiko sinulla oikeus leskeneläkkeeseen 1.1.2022 alkaen voimassa olevien säännösten perusteella.

Pdf-hakemukset

Jos et voi tehdä sähköistä hakemusta, käytä Työeläke.fi:n hakemuslomakkeita. Täytä lomake mieluiten tietokoneen ruudulla, tulosta ja allekirjoita se. Voit lähettää hakemuksen joko postitse osoitteeseen Varma, PL 3, 00098 VARMA tai skannata allekirjoitetun hakemuksesi ja lähettää sen suojattuna sähköpostitse.

Leskeneläkkeen hakemus

Lapseneläkkeen hakemus 

Liite U (Asuminen ja työnteko ulkomailla)

Ohje: Tietoa eläkkeenhakijalle

Näin lähetät suojattua sähköpostia Varmaan

Lähetä pdf-perhe-eläkehakemus suojattuna osoitteessa https://turvaposti.varma.fi.

 1. Lisää lähettäjäksi oma sähköpostiosoitteesi.
 2. Paina "Jatka" ja kirjoita aihe ja viesti sekä lisää tarvittavat liitetiedostot. Paina "Lähetä".

Arvioi laskurilla leskeneläkkeen määrä

Leskeneläke on enimmillään puolet edunjättäjän eläkkeen määrästä. Kun eläke myönnetään avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen jälkeen, lesken oman työeläkkeen määrä voi vaikuttaa myönnettävän leskeneläkkeen suuruuteen.

Käytä leskeneläkelaskuria leskeneläkkeen määrän arvioimiseen, kun edunsaajana on vain leski. Avoleski ei voi saada leskeneläkettä, jos alaikäistä lasta ei ole, joten laskuri ei sovellu avolesken tilanteeseen.

Milloin leskeneläkkeen vähennys tehdään?

 • Leski on puolison kuollessa yli 65-vuotias tai eläkeläinen: Vähennys tehdään heti perhe-eläkkeen alkaessa.
 • Leski on alle 65-vuotias eikä ole eläkkeellä: Leski saa ensin 6 kuukautta puolet edunjättäjän eläkkeestä. Vähennys tehdään vasta 6 kuukauden kuluttua leskeneläkkeen alkamisesta.
 • Nuorin lapsi täyttää 18 vuotta: Vähennys tehdään lapsen syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta.
 • Leskelle myönnetään oma työeläke: Tehdään uusi vähennys lesken todellisen työeläkkeen perusteella.

Leskeneläkkeen vähennys ei koske avoleskeä, koska avolesken oikeus leskeneläkkeeseen päättyy, kun alaikäisiä lapsia ei enää ole.

Päätös leskeneläkkeestä

Hakemuksen käsittelyaika vaihtelee, mutta se on tällä hetkellä noin kaksi viikkoa. Käsittelyaika on pitempi, jos olet hakenut Kelan eläkettä tai jos sinä tai edunjättäjä on asunut tai työskennellyt ulkomailla. 

Jos perhe-eläkkeen saajina on sekä leski että alaikäisiä lapsia, määrä jakautuu edunsaajien kesken. Jos alaikäisiä lapsia ei ole ja leski on alle 65-vuotias, hänelle myönnetään 6 kuukauden ajaksi alkueläke. Alkueläke on puolet edunjättäjän eläkkeestä. Puolen vuoden jälkeen leskeneläkkeen määrässä otetaan huomioon lesken oman työeläkkeen määrä. Jos leski ei vielä saa omaa työeläkettä, määränä käytetään työeläkkeen laskennallista määrää.

Oikeus leskeneläkkeeseen määräytyy eri ryhmille eri ehdoilla

Leskeneläkkeen lainmuutos määrittää, millä ehdoilla leskeneläkkeen voi saada ja kuinka kauan eläkettä maksetaan. Jos edunjättäjä on kuollut ennen 1.1.2022, sovelletaan tuolloin voimassa ollutta perhe-eläkelakia. Jos edunjättäjän kuolemantapaus on 1.1.2022 tai sen jälkeen, sovelletaan uutta, 1.1.2022 voimaan tullutta perhe-eläkelakia.

Jos leski täyttää leskeneläkkeen saamisehdot, hänelle myönnetään leskeneläke 10 vuoden määräajaksi. Jos edunsaajana on  myös alle 18-vuotias lapsi, leskeneläke jatkuu vähintään lapsen 18 vuoden ikään saakka.

Jos leski täyttää leskeneläkkeen saamisehdot, hänelle myönnetään leskeneläke toistaiseksi.

Jos leski täyttää leskeneläkkeen saamisehdot, leskeneläke jatkuu lapsen 18 vuoden ikään saakka.

Nämä leskeneläkkeet jatkuvat toistaiseksi eikä uusi lainsäädäntö vaikuta niihin. Leskeneläkkeen ehtona on ollut muun muassa avioliitto tai rekisteröity parisuhde. Avoleski ei ole voinut saada leskeneläkettä aiemman lainsäädännön mukaan.

Leskeneläkkeen tarkemmat saamisehdot löydät esitteestä Perhe-eläke. Voit myös käyttää apuna Lesken oikeus perhe-eläkkeeseen -apuria, jonka kysymysten ja vastausten avulla voit kartoittaa mahdollisuutesi leskeneläkkeeseen.

Apua asiointiin

Hoida eläkeasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

 • täyttää perhe-eläkkeen leskeneläkkeen tai lapseneläkkeen hakemuksen 
 • tarkistaa leskeneläkkeen hakemuksen käsittelyvaiheen
 • nähdä annetun päätöksen 
 • käyttää eläkkeensaajan palveluja, kun eläke on alkanut
 • lähettää ja vastaanottaa viestejä ja liitteitä.
Kirjaudu Varma Asiointiin