Familjepension, det vill säga barn- och efterlevandepension

Familjepension beviljas på ansökan efter en makes eller försörjares död. Familjepensionen tryggar utkomsten för den efterlevande maken och minderåriga barn.

Villkor för att få familjepension

Familjepension kan efter förmånslåtarens död beviljas barn under 18 år, en äkta make, en partner i registrerat parförhållande eller en före detta make som fått underhållsbidrag. En sambo kan inte få familjepension. Dessa regler gäller för närvarande men ändringar är under planering. Lagförslaget är under behandling i riksdagen.

Familjepensionen fastställs utifrån antalet förmånstagare (sökande) och kan högst vara lika stor som förmånslåtarens arbetspension. Efterlevandepensionen kan högst uppgå till hälften av förmånslåtarens pension och en minskning är möjlig om det inte finns några minderåriga barn. I vår broschyr om familjepension kan du läsa mer om bland annat hur pensionsbeloppet fördelas mellan den efterlevande maken och barnen.

Familjepension

Läs mer om Regeringens proposition om reformen av familjepensionerna

Så här ansöker du om barnpension

Barn under 18 år får familjepension i form av barnpension efter sina egna föräldrar eller adoptivföräldrar. Barnet kan även få pension efter en styvförälder om barnet bodde tillsammans med föräldern i samma hushåll vid förälderns bortgång.

Fyll i en elektronisk ansökan om barnpension för varje barn via våra e-tjänster. Det går att ansöka om barnpension från FPA med samma ansökan.

Ansök om barnpension så snart som möjligt efter förmånslåtarens död, eftersom familjepension högst kan betalas ut retroaktivt för ett halvår.

I ansökan behöver du ange mottagarens kontonummer i IBAN-format och svara på frågor om förmånslåtarens anställningsförhållande och andra pensioner. 


Ansök om barnpension i Varma Onlinetjänst

Kontrollera rätten till efterlevandepension

Det finns vissa kriterier man måste uppfylla för att få efterlevandepension. För att ha rätt till efterlevandepension måste förmånslåtaren ha varit under 65 år när äktenskapet ingicks. Om makarna har gemensamma barn (inklusive vuxna barn) har den efterlevande maken rätt till  efterlevandepension. Efterlevandepensionen kan minskas om det inte finns minderåriga barn.

Om makarna inte har gemensamma barn beror rätten till pension bland annat på förmånslåtarens och den efterlevande makens ålder när äktenskapet ingicks och på hur länge makarna var gifta. Nedan finns några frågor och svar som hjälper dig att avgöra om du har rätt till efterlevandepension enligt den nuvarande lagstiftningen.

 

Att ansöka om efterlevandepension

Ansök om efterlevandepension från Varma om förmånslåtaren fick arbetspension från Varma eller om förmånslåtarens inkomster under den sista månaden i huvudsak var försäkrade hos Varma. FPA betalar endast ut efterlevandepension till personer under 65 år. Du kan ansöka om efterlevandepension från FPA med samma ansökan.

Fyll förutom ansökningsblanketten i bilaga U, bosättning och arbete utomlands, om du eller förmånslåtaren har bott eller arbetat utomlands.

Ansök om efterlevandepension så snart som möjligt efter förmånslåtarens död, eftersom familjepension högst kan betalas ut retroaktivt för ett halvår.

I din ansökan behöver du ge ditt kontonummer i IBAN-format. Dessutom kommer du att behöva uppge när äktenskapet ingicks samt lämna uppgifter om förmånslåtarens och ditt senaste arbete eller era pensioner. 


Ansök om efterlevandepension i Varma Onlinetjänst

Pdf-ansökningar

Om du inte kan fylla i en elektronisk ansökan kan du använda ansökningsblanketterna på Arbetspension.fi. Fyll helst i blanketten på dator och skriv sedan ut och underteckna den. Du kan skicka din ansökan per post till adressen Varma, PB 3, 00098 VARMA, eller skanna den undertecknade blanketten och skicka den till oss med skyddad e-post.

Ansökan om efterlevandepension

Ansökan om barnpension

Bilaga U ( Bosättning och arbete utomlands)

Anvisningar för ansökande av pension

Så här skickar du skyddad e-post till Varma

Skicka in en pdf-ansökan om familjepension med skyddad e-post på https://turvaposti.varma.fi.

 1. Ange din e-postadress som avsändare (”Lähettäjä”).
 2. Klicka på ”Jatka” (fortsätt), skriv ett ämne och ditt meddelande och lägg till nödvändiga bilagor. Klicka på ”Lähetä” (skicka).

Beräkna efterlevandepensionens belopp

Efterlevandepensionen kan högst uppgå till hälften av förmånslåtarens pensionsbelopp. Den efterlevande makens egen arbetspension kan påverka storleken på den beviljade efterlevandepensionen. Med räknaren kan du uppskatta efterlevandepensionens belopp när den efterlevande maken är ensam förmånstagare.

När görs en minskning av efterlevandepensionen?

 • Den efterlevande maken har fyllt 65 år eller gått i pension vid makens död: Minskningen görs genast när familjepensionen börjar.
 • Den efterlevande maken är under 65 år och är inte pensionär: Den efterlevande maken får hälften av förmånslåtarens pension i sex månaders tid. Minskningen görs först sex månader efter familjepensionens början.
 • Det yngsta barnet fyller 18 år: Minskningen görs i början av månaden efter barnets födelsedag.
 • Den efterlevande maken beviljas egen arbetspension: En ny minskning görs utifrån den efterlevande makens faktiska arbetspension.

Beslut om efterlevandepension

Handläggningstiden för ansökningar varierar men är för närvarande ungefär drygt två veckor.Om du samtidigt ansökt om pension från FPA är handläggningstiden längre.

Om familjepensionen betalas ut till en efterlevande make och minderåriga barn delas beloppet upp mellan förmånstagarna. Om det inte finns några minderåriga barn och den efterlevande maken är yngre än 65 år beviljas en omställningspension för sex månader. Omställningspensionen uppgår till hälften av förmånslåtarens pension. Efter ett halvår beaktas endast den efterlevande makens egen arbetspension i efterlevandepensionsbeloppet. Om den efterlevande maken ännu inte får egen arbetspension används en beräkning av arbetspensionsbeloppet.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • fyll i en ansökan om efterlevande- eller barnpension på sidan Ansökningar och anmälningar
 • kontrollera handläggningens status för din ansökan
 • se dina beslut
 • använda våra tjänster för pensionstagare, efter att din pension har börjat
 • skicka och ta emot meddelanden och bilagor.
Sköt dina ärenden på webben