Familjepension, det vill säga barn- och efterlevandepension

Familjepension kan beviljas enligt ansökan när partnern eller vårdnadshavaren avlidit. Familjepensionen tryggar den efterlevandes och barnens utkomst. Slutåldern för barnpension är 20 år och även en efterlevande sambo kan få efterlevandepension. Med hjälp av räknaren kan man utreda om makarna har rätt till efterlevandepension.

Familjepension för barn och efterlevande make

Familjepension kan fås efter förmånslåtarens död:

 • barn under 20 år 
 • äkta make eller registrerad partner
 • tidigare make till vilken förmånslåtaren har betalat underhållsbidrag (gäller inte underhållsbidrag för barn)
 • sambo, om samborna har ett gemensamt minderårigt barn och har haft ett gemensamt hushåll i minst 5 år omedelbart före förmånslåtarens död.

På nya efterlevandepensioner tillämpas den nya lagstiftningen, om förmånslåtaren avlidit 2022 eller senare.

Familjepensionen fastställs utifrån från antalet förmånstagare (sökande) och den kan vara högst lika stor som förmånslåtarens arbetspension. 

Familjepension

Så här ansöker du om barnpension

Barn under 20 år får familjepension i form av barnpension

 • efter egen förälder
 • efter adoptivförälder
 • efter den egna förälderns make. Om den egna förälderns make avlider krävs för barnpension att den egna föräldern levde i ett äktenskap eller registrerat partnerskap med förmånslåtaren och barnet bodde i samma hushåll som dem när förmånslåtaren avled.

En separat elektronisk ansökan om barnpension ska fyllas i för varje barn i onlinetjänsten. En ung person som fyllt 18 år men är under 20 år gammal ska själv fylla i sin ansökan om barnpension. Man kan också ansöka om barnpension från FPA med samma ansökan.

Ansök om barnpension så snart som möjligt efter förmånslåtarens död, eftersom familjepension högst kan betalas ut retroaktivt för ett halvår. Ansök om barnpension från det bolag där förmånslåtarens inkomster var försäkrade under den sista månaden eller förmånslåtaren fick arbetspension från.

I ansökan behöver du ange mottagarens kontonummer i IBAN-format och svara på frågor om förmånslåtarens anställningsförhållande och andra pensioner. 


Ansök om barnpension i Varma Onlinetjänst

 

Att ansöka om efterlevandepension

Ansök om efterlevandepension från Varma om förmånslåtaren fick arbetspension från Varma eller om förmånslåtarens inkomster under den sista månaden i huvudsak var försäkrade hos Varma. Fyll i en elektronisk ansökan i onlinetjänsten. FPA betalar endast ut efterlevandepension till personer under 65 år. Du kan ansöka om efterlevandepension från FPA med samma ansökan.

Fyll förutom ansökningsblanketten i bilaga U, bosättning och arbete utomlands, om du eller förmånslåtaren har bott eller arbetat utomlands.

Ansök om efterlevandepension så snart som möjligt efter förmånslåtarens död, eftersom familjepension högst kan betalas ut retroaktivt för ett halvår.

I din ansökan behöver du ge ditt kontonummer i IBAN-format. Dessutom  efterfrågas datumet för förmånslåtarens och den efterlevandes vigsel eller för registreringen av partnerskapet eller samboförhållandets längd samt uppgifter om förmånslåtarens och ditt senaste arbete eller era pensioner.

Bekanta dig med FPAs efterlevandepension


Ansök om efterlevandepension i Varma Onlinetjänst

Kontrollera rätten till efterlevandepension

Det finns vissa villkor för beviljande av efterlevandepension. För att den efterlevande ska kunna ha rätt till familjepension måste förmånslåtaren ha varit under 65 år när äktenskapet ingicks eller sammanboendet inleddes.

Om makarna har gemensamma barn (inklusive vuxna barn) har den efterlevande maken rätt till  efterlevandepension. Efterlevandepensionen kan minskas om det inte finns minderåriga barn. Om makarna inte har gemensamma barn beror rätten till pension bland annat på förmånslåtarens och den efterlevande makens ålder när äktenskapet ingicks och på hur länge makarna var gifta.

För efterlevandepension som beviljas på basis av ett samboförhållande krävs att parterna har ett gemensamt minderårigt barn och att sammanboendet pågått tillräckligt länge innan förmånslåtaren avled. Efterlevandepension på basis av ett samboförhållande är möjlig om förmånslåtaren avlidit år 2022 eller senare.

Nedan finns några frågor och svar som hjälper dig att avgöra om du har rätt till efterlevandepension enligt nugällande regler.

 

Pdf-ansökningar

Om du inte kan fylla i en elektronisk ansökan kan du använda ansökningsblanketterna på Arbetspension.fi. Fyll helst i blanketten på dator och skriv sedan ut och underteckna den. Du kan skicka din ansökan per post till adressen Varma, PB 3, 00098 VARMA, eller skanna den undertecknade blanketten och skicka den till oss med skyddad e-post.

Ansökan om efterlevandepension

Ansökan om barnpension

Bilaga U ( Bosättning och arbete utomlands)

Anvisningar för ansökande av pension

Så här skickar du skyddad e-post till Varma

Skicka in en pdf-ansökan om familjepension med skyddad e-post på https://turvaposti.varma.fi.

 1. Ange din e-postadress som avsändare (”Lähettäjä”).
 2. Klicka på ”Jatka” (fortsätt), skriv ett ämne och ditt meddelande och lägg till nödvändiga bilagor. Klicka på ”Lähetä” (skicka).

Beräkna efterlevandepensionens belopp

Efterlevandepensionen uppgår till högst hälften av förmånslåtarens pension. Då pension beviljas efter ett äktenskap eller registrerat partnerskap, kan beloppet för den efterlevandes egen arbetspension påverka storleken på den beviljade efterlevandepensionen.

Använd efterlevandepensionsräknaren för att beräkna beloppet för efterlevandepensionen, då endast den efterlevande maken är förmånstagare. En efterlevande sambo kan inte få efterlevandepension om det inte finns gemensamma barn, och räknaren lämpar sig därför inte för en efterlevande sambos situation.

När görs en minskning av efterlevandepensionen?

 • Den efterlevande maken har fyllt 65 år eller gått i pension vid makens död: Minskningen görs genast när familjepensionen börjar.
 • Den efterlevande maken är under 65 år och är inte pensionär: Den efterlevande maken får hälften av förmånslåtarens pension i sex månaders tid. Minskningen görs först sex månader efter familjepensionens början.
 • Det yngsta barnet fyller 18 år: Minskningen görs i början av månaden efter barnets födelsedag.
 • Den efterlevande maken beviljas egen arbetspension: En ny minskning görs utifrån den efterlevande makens faktiska arbetspension.

Avdraget i efterlevandepensionen gäller inte sambor, eftersom en efterlevande sambos rätt till efterlevandepension upphör när det inte längre finns minderåriga barn.

Beslut om efterlevandepension

Handläggningstiden för ansökningar varierar men är för närvarande ungefär två veckor. Om du samtidigt ansökt om pension från FPA eller om du eller förmånslåtaren har bott eller arbetat utomlands är handläggningstiden längre.

Om familjepensionen betalas ut till en efterlevande make och minderåriga barn delas beloppet upp mellan förmånstagarna. Om det inte finns några minderåriga barn och den efterlevande maken är yngre än 65 år beviljas en omställningspension för sex månader. Omställningspensionen uppgår till hälften av förmånslåtarens pension. Efter ett halvår beaktas endast den efterlevande makens egen arbetspension i efterlevandepensionsbeloppet. Om den efterlevande maken ännu inte får egen arbetspension används en beräkning av arbetspensionsbeloppet.

Rätten till efterlevandepension definieras på olika villkor för olika grupper

En ändring i lagen om efterlevandepension fastställer på vilka villkor efterlevandepension kan beviljas och hur länge pensionen betalas ut. Om förmånslåtaren avled före den 1 januari 2022 tillämpas den lag om familjepension som gällde då. Om förmånslåtaren avlidit den 1 januari 2022 eller senare tillämpas den nya lagen om familjepension som trädde i kraft den 1 januari 2022.

Om den efterlevande uppfyller villkoren för beviljande av efterlevandepension, beviljas hen efterlevandepension för en fastställd tid på 10 år. Om också ett barn under 18 år är förmånstagare fortsätter efterlevandepensionen åtminstone tills barnet uppnår en ålder av 18 år.

Om den efterlevande uppfyller villkoren för beviljande av efterlevandepension, beviljas hen efterlevandepension tills vidare.

Om den efterlevande uppfyller villkoren för beviljande av efterlevandepension, betalas efterlevandepensionen ut tills barnet uppnår en ålder av 18 år.

Dessa efterlevandepensioner fortsätter tills vidare och påverkas inte av den nya lagstiftningen. Ett av villkoren för efterlevandepension har varit äktenskap eller registrerat partnerskap. En efterlevande sambo har inte kunnat få efterlevandepension enligt den tidigare lagstiftningen.

Närmare villkor för beviljande av efterlevandepension finns i broschyren Familjepension. Du kan också ta hjälp av frågorna och svaren om den efterlevandes rätt till familjepension, som hjälper dig att kartlägga din möjlighet till efterlevandepension.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • fylla i en ansökan om efterlevande- eller barnpension 
 • kontrollera handläggningens status för din ansökan
 • se dina beslut
 • använda våra tjänster för pensionstagare, efter att din pension har börjat
 • skicka och ta emot meddelanden och bilagor.
Logga in på Varma Onlinetjänst