Varmas Studieväg leder emot effektiv ledning av arbetsförmåga

Genom Varmas nätverk fick personal- och ledningsrepresentanter möjlighet att få inblick i teman gällande ledning av arbetsförmåga. Österbottens Varma Studieväg erbjöd möjlighet att träffas ansikte mot ansikte och reflektera över utvecklingen av organisationers verksamhetskultur i det föränderliga arbetslivet.

I stället för att fokusera på problem, visade mötena på en stark strävan att uppmärksamma uppnådda mål, ge feedback för framgångar och vidta åtgärder för att förutse förändringar i organisationer.

Mitt i ett föränderligt arbetsliv är det inte lätt att ta hand om arbetsförmågan och dess hållbarhet. Tillsammans strävar vi efter att identifiera riskerna för nedsättning av arbetsförmågan, förebygga och hantera dem med välriktade åtgärder samt hitta lösningar på de arbetsförmågeproblem som man möter i arbetsgemenskaper. I bakgrunden fanns även Varmas egen branscspesifik forskningsresultat, vilka säkerställer kompetensen relaterad till hanteringen av arbetsförmåga.

Yaskawa Environmental Energy / The Switch HR-specialist Mette Karlman och hennes kollegor deltog i Varmas Studieväg. The Switch designar och tillverkar permanentmagnetmotorer och kraftomvandlare för applikationer för förnybar energi, till exempel vindkraft och marinindustri. Jag intervjuade Mette om ledningen av arbetsförmåga och erfarenheter av Studievägen.

Vilken är det viktigaste i The Switch verksamhetskultur när det gäller ledning av arbetsförmåga?

– Vi försöker betona hur viktigt det är att tidigt upptäcka signaler relaterade till arbetsförmåga och reagera på dem i tid. Vi ger arbetsledarna konkreta verktyg att utgå ifrån, men ger dem samtidigt friheten att använda dem på det sätt och i den utsträckning som känns naturligt för dem. Vi följer även upp effektiviteten i ledningen av arbetsförmåga och en av HR-teamets KPI:er är sjukfrånvaroprocenten. Arbetet med att minska procenten är planlagt, kontinuerligt och berör hela arbetsgemenskapen, dock särskilt på arbetsledarnas ansvar.

Industrins psykosociala börda talar sitt tydliga språk - hur stödjer ni arbetsledarna, experterna och produktionsarbetarna?

– Ett bra lednings- och förmansarbete är väsentligt med tanke på välmående på jobbet och det hålls månatliga sparringstillfällen med arbetsledare kring olika ämnen som samtidigt stödjer även produktionsmedarbetarnas välbefinnande. Ledning av arbetsförmåga tas upp till diskussion regelbundet och i olika situationer.

Ni deltog med glädje i implementeringen av Varmas verktyg för att säkerställa arbetsförmåga. Vilken typ av feedback har ni fått?

– Sparringstillfällena med redskap och diskussioner kring arbetsförmåga har fått bra feedback och tack. Det bästa har varit att se hur diskussionerna fortsätter utanför sessionerna, stöd och lärdomar söks från till exempel andra arbetsledare och Varma-Akademi. Varma -Akademi har fått beröm speciellt för att innehållet är i korta klipp, så det är lätt att hitta en passande stund för dem under arbetsdagen. Tydliga videor och instruktioner samt mångsidiga material och verktyg ger utmärkt stöd utöver det HR-teamet ger.

Mette fortsätter med att berätta hur det även under Studievägen uppstod situationer i den egna organisationen där de nya verktygen behövdes.

– Till exempel används Redskap för arbetsförmåga redan av några handledare, och den har anpassats för att passa den egna situationen. Frågorna från Arbetsförmågecirkeln dyker upp i våra utvecklingsdiskussioner, och Snabb skattning av arbetsförmågan är redan bekant i vissa team. The Switch Modell för tidigt stöd uppdateras för närvarande, och de idéer och insikter som fåtts via Studievägen kommer säkerligen också att återspeglas i den.

Det fanns styrka i mötena och dialogen var öppen. Hur upplevde ni att delta i Studievägen med Varma och andra företag?

– För att HR-teamet ska kunna ge stöd, insikter och inspiration för andra är det viktigt att vi upprätthåller vår egen kompetens. Studievägen har förutom fakta och statistik gett nya perspektiv och verktyg, inspiration att utveckla och stärka den egna organisationen samt glädje av att lära sig tillsammans och få stöd av andra i liknande situation.

Det har varit underbart att träffas och diskutera ämnen som finns i var och en av våra dagliga liv på ett eller annat sätt. Vi fick höra om olika sätt att se på arbetsförmåga, använda verktyg, och vi kunde även lösa lite andra saker samtidigt då vi en gång var tillsammans.

Nyckelfaktorerna för framgångsrik ledning av arbetsförmåga är enligt Hanna Kieslich (till höger) och Mette Karlman förebyggande av arbetsförmågerisker, förstärkning av resurser, användning av nödvändiga verktyg i utvecklingen av arbetsgemenskapen och att lärä sig nya saker - även i HR-team.

Hanna Kieslich

Utvecklingschef för arbetsförmåga

Hanna är psykolog och företagshälsovårdpsykolog som jobbar som utvecklingschef för arbetsförmåga på Varma. Hanna är en utvecklare av arbetsförmågecykler, ledning samt arbetsgemenskap. Hon inspireras av att stöda ledningen, förmännen och HR personalen. Hanna är en förkämpe för framtidens möjligheter beträffande ledning av arbetsförmåga och ett hoppfullt arbetsliv.

Du kunde också vara intresserad av dessa