Hur drar jag av FöPL-avgifterna i beskattningen – åtta råd för företagare

När du är företagare, sköter du om ditt pensionsskydd och din sociala trygghet genom att betala FöPL-försäkring. Du kan dock dra av FöPL-avgifterna i beskattningen. Skatteförvaltningens ledande skattespecialister Nella Toivonen och Kirsi Tuunala berättar om var och hur avdraget ska göras.

1. Hur enkelt är det att dra av FöPL-avgiften i beskattningen?

– FöPL-avgifterna dras av i skattedeklarationen. Både att lämna in företagets deklaration och att fylla i företagarens förhandsifyllda deklaration görs smidigast i Skatteförvaltningens onlinetjänst MinSkatt.

2. Hur går avdraget av FöPL-avgifterna till i praktiken?

– Om FöPL-avgifterna betalas av ett företag, görs FöPL-avgifternas skatteavdrag i företagets deklaration. Om man har betalat avgifterna själv, kan man göra skatteavdraget i sin personliga eller sin makes/makas förhandsifyllda skattedeklaration. En enskild näringsidkare kan dra av FöPL-avgifterna i beskattningen antingen med näringsverksamhetens skattedeklaration, den personliga skattedeklarationen eller makens/makans skattedeklaration.

3. Hur påverkar företagsformen FöPL-avgifternas skatteavdrag i deklarationen?

– Till exempel är ett aktiebolag en fristående juridisk person det vill säga en enhet som är separat i förhållande till sina ägare som alltid svarar för sina egna förpliktelser och skulder. Däremot är en enskild näringsidkare det vill säga rörelseidkare eller yrkesutövare inte en fristående juridisk person från sitt företag, så personen ifråga kan dra av FöPL-avgifterna i beskattningen antingen som en näringsverksamhetskostnad eller alternativt i den förhandsifyllda personliga skattedeklarationen eller makens/makans skattedeklaration. Skatteförvaltningen har publicerat anvisningar för att dra av FöPL-avgifter, som rörelse- eller yrkesutövare borde se närmare på.

4. När är det bra för en rörelseidkare eller yrkesutövare att dra av FöPL-avgifterna i den personliga beskattningen och när i makens/makans beskattning?

– Det är klokast att dra av FöPL-avgifterna i den makes/makas beskattning vars inkomster är större.

5. Och när ska man dra av FöPL-avgifterna i företagets beskattning?

– Om du vill dra av FöPL-avgifterna i beskattningen som en företagskostnad, måste det vara företaget som betalar FöPL-avgifterna. När FöPL-avgifterna dras av som näringsverksamhetskostnader minskar de näringsverksamhetens resultat. Skatteförvaltningen gör ett företagaravdrag på fem procent från företagarens verksamhetsresultat för skatteåret. Därmed blir företagaravdragets belopp mindre. Företagaravdraget omfattar dock inte beskattningen av aktiebolag eller aktieägare i ett aktiebolag.

6. Hur påverkar företagarens övriga inkomststruktur FöPL-avgifternas skatteavdrag i deklarationen?

– Företagarnas situationer varierar mycket och en lönsam avdragsmetod beror utöver företagsformen till exempel på många olika inkomster och avdrag. Avgifterna är bra att inrikta på de inkomster vars skatteprocent är högst. Företagaren kan bedöma olika situationers effekter på sina totala inkomster med skatteprocenträknaren.

7. Gäller FöPL-skatteavdraget även lättföretagare?

–Ja, om lättföretagaren har en FöPL-försäkring. En FöPL-försäkring är till exempel obligatorisk när lättföretagarens inkomst från faktureringstjänstsföretaget är minst lika stor som FöPL:s lägsta arbetsinkomst och hen arbetar oavbrutet i fyra månader som lättföretagare. Skatteförvaltningen har anvisningar för lättföretagare som omfattas av FöPL-avgifter.

8. Vad händer om företagaren glömmer att dra av FöPL-avgifterna i beskattningen? Är det möjligt att göra avdrag retroaktivt?

– Om företagaren har glömt att dra av FöPL-avgifterna, är det möjligt att göra skatteavdrag inom tiderna för sökande av ändring. Den allmänna besvärstiden är inom tre år räknat från början av året efter utgången av skatteåret. Om det till exempel handlar om en begäran för skatteåret 2022, måste omprövningsbegäran vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2025.

Makar däremot beviljas avdrag på det sätt som de har yrkat innan beskattningen slutförts för det skatteår som avdraget gäller. Detta fördelningskrav kan inte ändras efter avslutad beskattning. Beskattningen avslutas vid olika tidpunkter för olika skattepliktiga. Slutdatumet ser du i din förhandsifyllda skattedeklaration.

Syftet med Varmas marknadsföringskommunikation är att främja arbetspensionsförsäkrandet och marknadsföra Varmas tjänster. Vi publicerar dessutom annat innehåll som kan vara av betydelse eller intressera försäkringstagare eller nyföretagare. Detta informationsinnehåll är av allmän art och Varma ansvarar inte för dess perfektion. Vi kan inte svara för innehållets lämplighet för alla situationer, och är därmed inte ansvariga för eventuella skador som orsakas av att tillämpa informationen i publikationen. Användaren ansvarar själv för tillämpningen av informationen i denna publikation.

Du kunde också vara intresserad av dessa