Uppskattning av FöPL-arbetsinkomsten

Med FöPL-arbetsinkomst avses penningvärdet på din arbetsinsats. Som företagare beräknas din pension och övriga sociala förmåner enligt din FöPL-arbetsinkomst. Du lämnar en egen uppskattning om din arbetsinkomst på din försäkringsansökan och vi bekräftar din arbetsinkomst så att den motsvarar arbetsinsatsen.

Vad är företagarens arbetsinkomst?

FöPL-försäkringens arbetsinkomst är en uppskattning av penningvärdet på dina arbetsinsatser. Din arbetsinkomst ska motsvara den årslön som skulle betalas ut för samma arbete till någon annan med samma yrkeskunskaper. Företagarens pensionstillväxt och övriga sociala förmåner beräknas enligt FöPL-arbetsinkomsten. Till exempel företagarens sjuk- och föräldradagpenning samt arbetslöshetsunderstöd beräknas utifrån den. Din FöPL-försäkringsavgift avgörs också enligt arbetsinkomsten.

Uppskatta hur FöPL-arbetsinkomsten påverkar avgifterna och förmånerna med FöPL-räknaren

Du behöver en FöPL-försäkring när du arbetar så mycket som företagare att din arbetsinsats överskrider arbetsinkomstens nedre gräns. År 2022 är den nedre gränsen för FöPL-försäkringen 8 261,71 € och den övre 187 625 €. Du kan gå med i företagarnas arbetslöshetskassa om arbetsinkomsten uppgår till minst 13 573 € om året (2022).

Hur bestäms FöPL-arbetsinkomsten?

Du lämnar en uppskattning om din egen arbetsinsats, det vill säga din arbetsinkomst, på din FöPL-försäkringsansökan. Pensionsskyddscentralen (PSC) har sammanställt en handbok om företagarens arbetsinkomst, med branschspecifika anvisningar för arbetsinkomsten. Vi fastställer arbetsinkomsten utifrån din ansökan från fall till fall genom att beakta din egen uppskattning och PSC:s guide om arbetsinkomst. Dessutom tar vi antalet arbetstimmar, ditt företags omsättning och eventuella säsongsvariationer i företagsverksamheten i beaktande när vi bestämmer arbetsinkomsten. Med FöPL-arbetsinkomst avses inte den vinst som ditt företag redovisar eller den lön som du tar ut i egenskap av företagare.

För att din pension och din sociala trygghet ska grunda sig på en realistisk inkomstnivå i din bransch fastställer vi en arbetsinkomst för dig som motsvarar värdet på din arbetsinsats. Om du till exempel blir sjuk får du sjukdagpenning enligt din inkomst.

Arbetsinkomsterna i PCS:s handbok avser specifikt arbetsinkomsten hos företagare med etablerad verksamhet. Arbetsinkomsten för en nybliven företagare kan vara lägre än arbetsinkomsten i handboken om det är färre kunder eller mindre arbete i början. Den så kallade minimiarbetsinkomsten (8 261,71 € år 2022) är dock endast avsedd som arbetsinkomst för företagare på deltid. Ansök om ändring av din arbetsinkomst när till exempel kundbasen har etablerats efter att du inlett din företagsverksamhet och omsättningen vuxit eller om du övergår från deltids- till heltidsföretagare. Du kan ansöka om ändring av arbetsinkomsten så ofta det behövs, men du kan inte göra det retroaktivt.

FöPL-arbetsinkomsten beräknas alltid på årsnivå. Med ett år avses inte kalenderåret från januari till december utan en tolvmånadersperiod. Om din arbetsinsats, omsättning eller arbetstimmar ändras ska du ansöka om ändring under året. Kom ihåg att arbetsinkomsten tidigast kan ändras från och med ansökningsdagen, det vill säga inte retroaktivt.

Exempel
FöPL-försäkringen är i kraft 1.4–31.12. Företagarens bekräftade arbetsinkomst är 24 000 euro. Försäkringsavgifterna och pensionen beräknas emellertid endast för den tid som försäkringen varit gällande, vilket i detta fall är nio månader, april–december.

Kan man ändra sin FöPL-arbetsinkomst?

Tanken är att företagarens arbetsinkomst alltid ska gå att ändra vid behov. Så länge din FöPL-försäkring är i kraft är det på ditt ansvar att meddela om mer långvariga förändringar i din arbetsinsats. Meddela oss om till exempel när din omsättning, dina arbetstimmar eller din bransch ändras. Ansök om ändring av din arbetsinkomst när du till exempel övergår från deltids- till heltidsföretagare eller vice versa.

Du kan ansöka om ändring av arbetsinkomsten så ofta det behövs, men inte retroaktivt. Ansök om ändring av arbetsinkomsten i Varma Onlinetjänst. Du kan endast ändra din arbetsinkomst från och med dagen som ditt meddelande anländer, det vill säga inte retroaktivt.

Enklast ändrar du din FöPL-arbetsinkomst via Varma Onlinetjänst. Gå till Ändra din FöPL-arbetsinkomst i onlinetjänsten, fyll i formuläret noggrant och skicka. Vi behandlar ärendet och kontaktar dig vid behov för mer information. När ditt ärende är behandlat fattar vi ett beslut om ändringen av arbetsinkomsten. Beslutet är överklagbart alltså kan du överklaga beslutet du fått inom 30 dagar. Instruktioner för överklagan finns bifogat beslutet.

Ansök om ändring av din FöPL-arbetsinkomst via Varma Onlinetjänst

När ändras företagarens arbetsinkomst?

Det ligger i ditt eget intresse att hålla FöPL-försäkringen uppdaterad. Det är på ditt ansvar att meddela om mer långvariga förändringar i din arbetsinsats. Om du arbetar mer än tidigare ska du ansöka om ändring av arbetsinkomsten. Om du minskar på arbetsmängden på grund av till exempel studier eller familjeskäl ska du också ansöka om ändring av arbetsinkomsten.

Kom ihåg att arbetsinkomsten inte motsvarar den lön som du tar ut utan penningvärdet på din arbetsinsats på årsnivå. Orsaker för att ändra arbetsinkomsten kan inte vara till exempel för att få högre socialförmåner eller en virusepidemi.

FöPL-arbetsinkomsten justeras årligen med lönekoefficienten

FöPL-arbetsinkomsten justeras enligt lag med lönekoefficienten årligen den första januari. Justeringen görs för att företagarens arbetsinkomst skall följa med i den allmänna pris- och löneutvecklingen. Lönekoefficienten fastställs av social- och hälsovårdsministeriet årligen före slutet av oktober.

[Missing text '/blocks/help/title' for 'Swedish']

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
  • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
  • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.

[Missing text '/common/eservice-link' for 'Swedish']