Uppskattning av FöPL-arbetsinkomsten

Med FöPL-arbetsinkomst avses penningvärdet på din arbetsinsats. Som företagare beräknas din pension och dina övriga sociala förmåner enligt din FöPL-arbetsinkomst. Fastställ rätt nivå på arbetsinkomsten enligt din bransch och omsättning med vår lättanvända arbetsinkomstsräknare.

Vad är FöPL-arbetsinkomst?

FöPL-försäkringens arbetsinkomst är en uppskattning av penningvärdet på dina arbetsinsatser. Din arbetsinkomst ska motsvara den årslön som skulle betalas ut för samma arbete till någon annan med samma yrkeskunskaper. Med den lättanvända arbetsinkomstsräknaren får du en rekommenderad arbetsinkomst baserad på din bransch och omsättning.

Räkna ut din rekommenderade arbetsinkomst med vår arbetsinkomstsräknare

Företagarens pensionstillväxt och övriga sociala förmåner beräknas enligt FöPL-arbetsinkomsten. Till exempel företagarens sjuk- och föräldradagpenning samt arbetslöshetsunderstöd beräknas utifrån arbetsinkomsten. FöPL-avgiften beräknas också utifrån arbetsinkomsten.

År 2024 är den nedre gränsen för FöPL-försäkringen 9 010,28 € och den övre 204 625 € (år 2024). Du kan gå med i företagarnas arbetslöshetskassa om arbetsinkomsten uppgår till minst 14 803 € (år 2024).

Uppskatta hur FöPL-arbetsinkomsten påverkar avgifterna och förmånerna med FöPL-räknaren

Uppskatta rätt arbetsinkomst med räknaren

Arbetsinkomstsräknaren ger en tydlig rekommendation om en arbetsinkomst som är baserad på medianlönen i din bransch och på ditt företags omsättning. Förutom en rekommendation visar räknaren en marginal på plus eller minus 30 procent från rekommendationen.

Så här använder du räknaren

 1. Välj din bransch från menyn. Sök bransch genom att skriva branschens namn eller kod i textfältet.
 2. Ange en uppskattad omsättning för de 12 närmaste månaderna i räknaren.
 3. Kontrollera din rekommenderade arbetsinkomst med räknaren och teckna en FöPL-försäkring enkelt på webben! Uppge den uppskattade arbetsinkomsten i ansökan.

  Om du redan har en FöPL-försäkring kan du jämföra räknarens rekommenderade arbetsinkomst med din nuvarande. Om din egen arbetsinkomst ligger under rekommendationen kan du enkelt ansöka om ändring av arbetsinkomsten i Varma Onlinetjänst.

Räknaren är baserad på statistisk information som tillhandahålls och upprätthålls av Pensionsskyddscentralen (PSC). Den skapar en enhetlig grund för att uppskatta arbetsinkomsten för både arbetspensionsbolagen och företagaren för att säkerställa att företagaren får ett tillräckligt pensionsskydd och social trygghet.

Observera att räknaren är ett hjälpmedel för att uppskatta arbetsinkomsten och inte tar alla olika situationer i beaktande. När du ansöker om FöPL-försäkring eller ändring av din befintliga arbetsinkomst kan du ansöka om en annan arbetsinkomst än den som räknaren rekommenderat, om du anser att det finns faktorer relaterade till omfattningen av din verksamhet eller din yrkesskicklighet som borde beaktas.

Hur bestäms FöPL-arbetsinkomsten?

Lämna en uppskattning av värdet av din egen arbetsinsats, det vill säga din arbetsinkomst, på FöPL-försäkringsansökan. Vi fastställer arbetsinkomsten från fall till fall. Vi beaktar din egen uppskattning och den rekommenderade arbetsinkomsten enligt Pensionsskyddscentralens tillämpningsanvisning. Vid fastställandet beaktar vi förutom omsättningen och branschen till exempel antalet arbetstimmar du arbetar och eventuell säsongsbetoning i din företagsverksamhet. Med FöPL-arbetsinkomst avses inte den vinst som ditt företag redovisar eller den lön som du tar ut i egenskap av företagare.

Din pension och din sociala trygghet ska grunda sig på en realistisk inkomstnivå i din bransch när vi fastställer en arbetsinkomst för dig som motsvarar värdet på din arbetsinsats. Om du till exempel blir sjuk får du en sjukdagpenning som grundar sig på en realistisk inkomstnivå.

PSC:s rekommendationer avser specifikt arbetsinkomsten hos företagare med etablerad verksamhet. Arbetsinkomsten för en nybliven företagare kan vara lägre än den rekommenderade arbetsinkomsten om det finns färre kunder eller mindre arbete i början. Den så kallade minimiarbetsinkomsten (9 010,28 € år 2024) är dock endast avsedd som arbetsinkomst för företagare på deltid.

FöPL-arbetsinkomsten beräknas alltid på årsnivå. Med ett år avses inte kalenderåret från januari till december utan en tolvmånadersperiod.

Exempel
FöPL-försäkringen är i kraft 1.4–31.12. Företagarens fastställda arbetsinkomst är 24 000 euro. Försäkringsavgifterna och pensionen beräknas emellertid endast för den tid som försäkringen varit gällande, vilket i detta fall är nio månader, april–december.

Kan man ändra sin FöPL-arbetsinkomst?

Tanken är att företagarens arbetsinkomst alltid ska gå att ändra vid behov. Så länge din FöPL-försäkring är i kraft är det på ditt ansvar att meddela om mer långvariga förändringar i din arbetsinsats. Meddela oss om till exempel när din omsättning, dina arbetstimmar eller din bransch ändras. Ansök om ändring av din arbetsinkomst när du till exempel övergår från deltids- till heltidsföretagare eller vice versa.

Du kan ansöka om ändring av arbetsinkomsten så ofta det behövs. Du kan tidigast ändra din arbetsinkomst från och med dagen som din anmälan anländer, det vill säga inte retroaktivt.

Enklast ändrar du din FöPL-arbetsinkomst via Varma Onlinetjänst. Ändringsansökan finns under FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Ansök om ändring av arbetsinkomsten. Vid behov begär vi tilläggsuppgifter av dig.

Ändra din FöPL-arbetsinkomst i Varma Onlinetjänst

Du får ett beslut om ändrad arbetsinkomst. Beroende på ditt val kommer du att få ett avisering antingen via e-post eller textmeddelande när du kan se beslutet i Varma Onlinetjänst. Om du inte har valt e-tjänsten får du beslutet även per post. Beslutet är överklagbart alltså kan du överklaga beslutet du fått inom 30 dagar. Du finner instruktioner för överklagan här. Instruktionerna finns också bifogade till beslutet.

FöPL-arbetsinkomsten justeras årligen med en lönekoefficient

Enligt lagen ska en årlig justering med lönekoefficienten göras varje år den 1 januari. Syftet med justeringen är att hålla företagarens arbetsinkomst i linje med den allmänna löne- och prisutvecklingen. Lönekoefficienten fastställs årligen av Social- och hälsovårdsministeriet före utgången av oktober.

Arbetsinkomsten justeras i fortsättningen vart tredje år

Lagen förutsätter att arbetspensionsbolagen justerar företagarnas arbetsinkomster regelbundet vart tredje år. Målet med denna förändring är att FöPL-arbetsinkomsten bättre än i nuläget ska motsvara värdet på företagarens arbetsinsats också när verksamheten fortsätter.

Läs mer om hur arbetsinkomsten justeras

Vi justerar din arbetsinkomst under det kalenderår då det gått tre år sedan din arbetsinkomst senast har fastställts. Exempelvis kommer alltså arbetsinkomsten för FöPL-försäkringar tecknade 2022 i regel att justeras år 2025.

Arbetsinkomster för FöPL-försäkringar som börjat före 1.1.2023 justeras enligt följande:

 • år 2023 justerar vi arbetsinkomster under 15 000 euro
 • år 2024 justerar vi arbetsinkomster under 25 000 euro
 • år 2025 justerar vi arbetsinkomster över 25 000 euro

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
 • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
 • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.