Uppskattning av FöPL-arbetsinkomsten

FöPL-arbetsinkomst är det monetära värdet på din arbetsinsats. Som företagare din pension och ditt övriga socialskydd beräknas på basis av FöPL-arbetsinkomsten.

Vad är FöPL-arbetsinkomst och hur beräknar du den?

Med FöPL-arbetsinkomst avses det monetära värdet på din arbetsinsats. Pensionsbolaget bekräftar din FöPL-arbetsinkomst.

Det är viktigt att FöPL-arbetsinkomsten beräknas rätt genast från första början eftersom den påverkar både din pension och ditt socialskydd. Till exempel sjukdagpenning, föräldrapenning och arbetslöshetsunderstöd beräknas på basis av din FöPL-arbetsinkomst. FöPL-avgiften beräknas utifrån den arbetsinkomst som du fastställt.

Den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten är 8 063,57 € och den övre 183 125 € per år (2021). Du kan gå med i företagarnas arbetslöshetskassa om arbetsinkomsten uppgår till minst 13 247 € om året (2021).

FöPL-arbetsinkomsten är en uppskattning av värdet på din arbetsinsats

Din FöPL-arbetsinkomst bör motsvara den årslön som skulle utbetalas för samma arbete till en person med samma yrkeskunskaper. Med FöPL-arbetsinkomst avses inte den vinst som ditt företag redovisar eller den lön som du tar ut. När du beräknar din FöPL-arbetsinkomst ska du beakta antalet arbetstimmar, företagets omsättning och om din verksamhet eventuellt är säsongsbetonad.

FöPL-arbetsinkomsten beräknas alltid på årsnivå. Med ett år avses inte kalenderåret från januari till december utan en tolvmånadersperiod. Om värdet på din arbetsinsats ändras kan du vid behov ändra arbetsinkomsten under året – dock inte retroaktivt.

Exempel
FöPL-försäkringen gäller 1.4-31.12. Du har som företagare beräknat att din FöPL-arbetsinkomst är cirka 2 000 euro i månaden. Då är försäkringens årsarbetsinkomst 24 000 euro. Försäkringsavgifterna och pensionen beräknas emellertid endast för den tid som försäkringen varit gällande, vilket i detta fall är nio månader.​

Var får jag hjälp med att beräkna arbetsinkomsten i min bransch?

Arbetsinkomsthandbok på Pensionsskyddcentralens webbsida hjälper dig att beräkna inkomstnivån i din bransch. Handbokens arbetsinkomster lämpar sig speciellt väl för att beräkna arbetsinkomsten för företagare med etablerad verksamhet. För nya företagare kan arbetsinsatsen vara lägre än den i handboken om det i början finns mindre kunder eller arbete.​

Om du till en början hamnar på den lägsta arbetsinkomstnivån (eller den lägsta nivån som ger rätt till arbetslöshetsskydd) kom ihåg att höja din arbetsinkomst till rätt nivå när din företagsverksamhet blir mer etablerad. På detta sätt grundar sig ditt socialskydd och den pension du tjänar in på den realistiska inkomstnivån i din bransch.​

Handbok om företagarens arbetsinkomst på Pensionsskyddscentralens webbsida

Hur kan man ändra FöPL-arbetsinkomsten?

Det är tänkt att FöPL-arbetsinkomsten ändras vid behov. Om det skett ändringar i din företagsverksamhet och din arbetsinsats kan du ändra din arbetsinkomst, tidigast från och med den dag som din anmälan anländer. Kom ihåg att arbetsinkomsten inte är den lön som du tar ut utan det monetära värdet för din arbetsinsats på årsnivå. Orsaker för att ändra arbetsinkomsten kan inte vara till exempel för att få högre socialförmåner eller en virusepidemi.

Ändra din FöPL-arbetsinkomst i Varma Onlinetjänst

FöPL-arbetsinkomsten justeras årligen med lönekoefficienten

FöPL-arbetsinkomsten justeras enligt lag med lönekoefficienten årligen den första januari. Justeringen görs för att företagarens arbetsinkomst skall följa med i den allmänna pris- och löneutvecklingen. Lönekoefficienten fastställs av social- och hälsovårdsministeriet årligen före slutet av oktober.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
  • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
  • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.

Logga in på Varma Onlinetjänst