Uppskattning av FöPL-arbetsinkomsten

Med FöPL-arbetsinkomst avses penningvärdet på din arbetsinsats. Som företagare beräknas din pension och övriga sociala förmåner enligt din FöPL-arbetsinkomst. Du lämnar en egen uppskattning om din arbetsinkomst på din försäkringsansökan och vi bekräftar din arbetsinkomst så att den motsvarar arbetsinsatsen. Fastställ rätt nivå på arbetsinkomsten enligt din bransch och omsättning med vår lättanvända arbetsinkomsträknare!

Vad är FöPL-arbetsinkomst?

FöPL-försäkringens arbetsinkomst är en uppskattning av penningvärdet på dina arbetsinsatser. Din arbetsinkomst ska motsvara den årslön som skulle betalas ut för samma arbete till någon annan med samma yrkeskunskaper.

Testa vår lättanvända arbetsinkomsträknare som ger dig en rekommenderad arbetsinkomst för just din bransch – med hänsyn till din omsättning!

Testa FöPL-räknaren

Du behöver en FöPL-försäkring när du arbetar så mycket som företagare att din arbetsinsats överskrider arbetsinkomstens nedre gräns. År 2023 är den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten 8 575,45 € och den övre 194 750 €. Du kan gå med i företagarnas arbetslöshetskassa om arbetsinkomsten uppgår till minst 14 088 € om året (2023).

Företagarens pensionstillväxt och övriga sociala förmåner beräknas enligt FöPL-arbetsinkomsten. Till exempel företagarens sjuk- och föräldradagpenning samt arbetslöshetsunderstöd beräknas utifrån arbetsinkomsten. FöPL-avgiften beräknas också utifrån arbetsinkomsten.

Uppskatta hur FöPL-arbetsinkomsten påverkar avgifterna och förmånerna med FöPL-räknaren

Uppskatta rätt arbetsinkomst med räknaren

Vår nya arbetsinkomsträknare gör det lättare att fastställa din arbetsinkomst! Ange omsättning och bransch så får du en tydlig rekommendation om en arbetsinkomst som är baserad på genomsnittslönen i din bransch och på ditt företags omsättning. Räknaren visar även en marginal på +-30 % för den rekommenderade arbetsinkomsten.

Så här använder du räknaren

  1. Välj din bransch från menyn. Du kan söka bransch genom att skriva branschens namn eller kod i textfältet.
  2. Ange en uppskattad omsättning för de 12 närmaste månaderna i räknaren.
  3. Se räknarens rekommenderade arbetsinkomst och teckna en FöPL-försäkring enkelt på webben! Uppge den uppskattade arbetsinkomsten i ansökan.

    Om du redan har en FöPL-försäkring kan du jämföra räknarens rekommenderade arbetsinkomst med din nuvarande. Om din egen arbetsinkomst ligger under rekommendationen kan du enkelt ansöka om ändring av arbetsinkomsten i Varma Onlinetjänst.

Vad då för arbetsinkomsträknare?

Arbetsinkomsträknaren hjälper företagaren och arbetspensionsbolaget att fastställa rätt nivå för arbetsinkomsten. Räknaren beaktar genomsnittslönen för en arbetstagare i företagarens egen bransch samt företagets omsättning och räknar utifrån dessa en rekommenderad arbetsinkomst på rätt nivå.

Räknaren ger även en marginal på +-30 % för rekommendationen. Det går att avvika från rekommendationen till exempel om man är företagare på deltid.

Arbetspensionsbolagen följer Pensionsskyddscentralens (PSC) gemensamma tillämpningsanvisningar för fastställande av arbetsinkomsten. Den nya räknaren ersätter PSC:s tidigare branschspecifika arbetsinkomsthandböcker. Räknaren gör fastställandet och vägledningen av arbetsinkomsten enhetligare. Samtidigt ger den vägledning om arbetsinkomsten även för de branscher som tidigare saknat anvisningar. Räknaren är baserad på statistisk information som tillhandahålls och upprätthålls av PSC.

FöPL-räknaren skapar en enhetlig grund för att uppskatta arbetsinkomsten både för arbetspensionsbolagen och företagaren. Syftet med räknaren är att säkerställa att företagaren får ett tillräckligt pensionsskydd och social trygghet.

Observera att räknaren är ett verktyg som hjälper dig att uppskatta din FöPL-inkomst, och den tar inte hänsyn till alla olika situationer. När du ansöker om FöPL-försäkring eller om ändring av din nuvarande FöPL-inkomst kan du ansöka om annan FöPL-inkomst än räknarens rekommendation om du anser att andra faktorer relaterade till omfattningen av din verksamhet eller din kompetens bör beaktas vid fastställandet av din FöPL-inkomst.

Hur bestäms FöPL-arbetsinkomsten?

Du lämnar en uppskattning om din egen arbetsinsats, det vill säga din arbetsinkomst, på din FöPL-försäkringsansökan. Vi fastställer arbetsinkomsten utifrån din ansökan från fall till fall genom att beakta din egen uppskattning och rekommenderad arbetsinkomst enligt Pensionsskyddscentralens anvisningar. Dessutom tar vi antalet arbetstimmar, ditt företags omsättning och eventuella säsongsvariationer i företagsverksamheten i beaktande när vi bestämmer arbetsinkomsten. Med FöPL-arbetsinkomst avses inte den vinst som ditt företag redovisar eller den lön som du tar ut i egenskap av företagare.

För att din pension och din sociala trygghet ska grunda sig på en realistisk inkomstnivå i din bransch fastställer vi en arbetsinkomst för dig som motsvarar värdet på din arbetsinsats. Om du till exempel blir sjuk får du sjukdagpenning enligt din inkomst.

PCS:s rekommendationer avser specifikt arbetsinkomsten hos företagare med etablerad verksamhet. Arbetsinkomsten för en nybliven företagare kan vara lägre än den rekommenderade arbetsinkomsten om det är färre kunder eller mindre arbete i början. Den så kallade minimiarbetsinkomsten (8 575,45 € år 2023) är dock endast avsedd som arbetsinkomst för företagare på deltid. Ansök om ändring av din arbetsinkomst när till exempel kundbasen har etablerats efter att du inlett din företagsverksamhet och omsättningen vuxit eller om du övergår från deltids- till heltidsföretagare. Du kan ansöka om ändring av arbetsinkomsten så ofta det behövs, men du kan inte göra det retroaktivt.

FöPL-arbetsinkomsten beräknas alltid på årsnivå. Med ett år avses inte kalenderåret från januari till december utan en tolvmånadersperiod. Om din arbetsinsats, omsättning eller arbetstimmar ändras ska du ansöka om ändring under året. Kom ihåg att arbetsinkomsten tidigast kan ändras från och med ansökningsdagen, det vill säga inte retroaktivt.

Exempel
FöPL-försäkringen är i kraft 1.4–31.12. Företagarens bekräftade arbetsinkomst är 24 000 euro. Försäkringsavgifterna och pensionen beräknas emellertid endast för den tid som försäkringen varit gällande, vilket i detta fall är nio månader, april–december.

Kan man ändra sin FöPL-arbetsinkomst?

Tanken är att företagarens arbetsinkomst alltid ska gå att ändra vid behov. Så länge din FöPL-försäkring är i kraft är det på ditt ansvar att meddela om mer långvariga förändringar i din arbetsinsats. Meddela oss om till exempel när din omsättning, dina arbetstimmar eller din bransch ändras. Ansök om ändring av din arbetsinkomst när du till exempel övergår från deltids- till heltidsföretagare eller vice versa.

Du kan ansöka om ändring av arbetsinkomsten så ofta det behövs, men inte retroaktivt. Ansök om ändring av arbetsinkomsten i Varma Onlinetjänst. Du kan endast ändra din arbetsinkomst från och med dagen som ditt meddelande anländer, det vill säga inte retroaktivt.

Enklast ändrar du din FöPL-arbetsinkomst via Varma Onlinetjänst. Gå till Försäkringar > Försäkringsuppgifter > Ansök om ändring av din FöPL-arbetsinkomst i onlinetjänsten, fyll i formuläret noggrant och skicka. Vi behandlar ärendet och kontaktar dig vid behov för mer information.

Ansök om ändring av din FöPL-arbetsinkomst via Varma Onlinetjänst

När ditt ärende är behandlat fattar vi ett beslut om ändringen av arbetsinkomsten. Beslutet är överklagbart alltså kan du överklaga beslutet du fått inom 30 dagar. Du finner instruktioner för överklagan här. Instruktionerna finns också bifogade till beslutet.

När ändras företagarens arbetsinkomst?

Det ligger i ditt eget intresse att hålla FöPL-försäkringen uppdaterad. Det är på ditt ansvar att meddela om mer långvariga förändringar i din arbetsinsats. Om du arbetar mer än tidigare ska du ansöka om ändring av arbetsinkomsten. Om du minskar på arbetsmängden på grund av till exempel studier eller familjeskäl ska du också ansöka om ändring av arbetsinkomsten.

Kom ihåg att arbetsinkomsten inte motsvarar den lön som du tar ut utan penningvärdet på din arbetsinsats på årsnivå. Orsaker för att ändra arbetsinkomsten kan inte vara till exempel för att få högre socialförmåner eller en virusepidemi.

FöPL-arbetsinkomsten justeras årligen med lönekoefficienten

FöPL-arbetsinkomsten justeras enligt lag med lönekoefficienten årligen den första januari. Justeringen görs för att företagarens arbetsinkomst skall följa med i den allmänna pris- och löneutvecklingen. Lönekoefficienten fastställs av social- och hälsovårdsministeriet årligen före slutet av oktober.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
  • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
  • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.

Logga in på Varma Onlinetjänst