Varma publicerade sin klimatpolicy – målet är att minska koldioxidavtrycket i de olika tillgångsklasserna

Varma har som första finländska arbetspensionsbolag publicerat en klimatpolicy för bolagets placeringar. Policyn omfattar alla tillgångsklasser och anger hur Varma i sin placeringsverksamhet ska motarbeta klimatförändringen bland annat genom att minska koldioxidavtrycket för sina placeringar.

– Vi utvecklar vår portfölj så att våra placeringar svarar mot målet på en uppvärmning på högst 2 grader. På lång sikt innebär detta att vi styr våra placeringar till objekt som har låga koldioxidutsläpp eller en klimatstrategi som syftar till ett samhälle med låg koldioxidintensitet, säger Reima Rytsölä, vice verkställande direktör med ansvar för Varmas placeringar.

På kort sikt är det vår ambition att före 2020 minska koldioxidavtrycket med 25 % inom noterade aktieplaceringar, 15 % inom noterade företagslåneplaceringar och 15 % inom fastighetsplaceringar.

Ett av målen för Varmas samhällsansvar är att motarbeta klimatförändringen.

– Klimatförändringen är ett av de allvarligaste fenomenen som placerarna måste förbereda sig för. Den orsakar betydande ekonomiska, sociala och miljörelaterade effekter för både nuvarande och framtida generationer, konstaterar Reima Rytsölä.

En egen temaportfölj med fokus på klimatförändringen

Varma kommer att etablera en temaportfölj som fokuserar på klimatförändringen. Portföljen ska omfatta företag med sådan affärsverksamhet som drar nytta av att motarbeta klimatförändringen, till exempel inom teknologisektorn och produktionen av förnybar energi. I portföljen inkluderas även företag som är redo att lägga om sin egen verksamhet i en mindre koldioxidintensiv och riskfylld riktning.

– I vår egenskap av stor placerare har vi möjlighet att påverka företagen och sporra dem att minska sitt koldioxidavtryck, säger Reima Rytsölä.

Solenergi och miljöcertifieringar för fastighetsplaceringar

För att minska koldioxidavtrycket i fråga om fastigheter krävs bättre energieffektivitet, som Varma långsiktigt har arbetat för. Inom ramen för sitt energieffektivitetsprogram har bolaget i förtid uppnått sina sparmål för lokaler.

Koldioxidavtrycket kommer framöver att minskas även genom att ta i bruk förnybar energi i fastigheterna. Till exempel kommer solenergi att börja utnyttjas i Varmas fastigheter redan i år.

Varmas viktigaste byggnader certifieras huvudsakligen enligt BREEAM-miljöklassificeringen med målet att nå upp minst till klassen Good eller Very Good före 2025.

Varma strävar efter att påverka fondcheferna så att över hälften av fondkapitalet i Varmas hedge- och kapitalplaceringsfonder har riktlinjer för hantering av klimatförändringen och integrerar klimatförändringsaspekten i sin placeringsprocess före 2020.

Klimatmålen bygger på noggrann analys

Varmas klimatpolitiska mål bygger på en omfattande analys som inleddes hösten 2015 med målet att utreda på vilket sätt Varma bäst kan främja motarbetandet av klimatförändringen. I samband med kartläggningen uträknades koldioxidavtrycket för Varmas placeringar. Kalkylen omfattade 39 % av bolagets portfölj på 41,3 miljarder euro.

Resultaten för uträkningen av koldioxidavtrycket visar att avtrycket för Varmas placeringar är avsevärt mindre än jämförelseindex, vilket delvis beror på att koldioxidintensiva branscher inte har någon betydande vikt i Varmas noterade aktieplaceringar.

Mer information:
Reima Rytsölä, vice verkställande direktör, tfn 010 244 3180 eller fornamn.efternamn@varma.fi
Katri Viippola, direktör med ansvar för HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Bilagor:
Klimatpolicy för Varmas placeringar på engelska (pdf)
Presentationsmaterial om klimatpolicyn
Uträkningen av koldioxidavtrycket för Varmas placeringar

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 41,1 miljarder euro i slutet av mars 2016.

Du kunde också vara intresserad av dessa