Varmas placeringar har ett mindre koldioxidavtryck än jämförelseindexet

Varma har beräknat koldioxidavtrycket för sina placeringar. Koldioxidavtrycket beräknades för noterade aktieplaceringar och företagslån och för fastigheter.

Beräkningen omfattar 16 miljarder euro, dvs. 39 % av Varmas placeringar på 41,3 miljarder euro, och beskriver läget i slutet av 2015.

Koldioxidavtrycket mäter de årliga växthusgasutsläppen från placeringsobjekten. För placeraren är koldioxidavtrycket ett sätt att bedöma den koldioxidrisk och klimatpåverkan som placeringarna medför.

I fortsättningen mäter och rapporterar Varma årligen koldioxidavtrycket för sina placeringar.

Varmas aktier och företagslån har ett mindre koldioxidavtryck än jämförelseindexet

Enligt beräkningen var koldioxidavtrycket för Varmas noterade aktieplaceringar 168 ton CO2e i förhållande till placeringarnas marknadsvärde, vilket är 32 % mindre än för Varmas jämförelseindex.

Bolag som rapporterar sina växthusgasutsläpp utgjorde 85 % av placeringarna, vilket är en något bättre nivå än i jämförelseindexet. Därmed grundar sig största delen av Varmas koldioxidavtryck på uppgifter som företagen själva uppgett, vilket gör siffrorna mera tillförlitliga och användbara.

Koldioxidavtrycket för Varmas noterade företagslån var 865 ton CO2e i förhållande till placeringarnas marknadsvärde, vilket också var 23 % mindre än för jämförelseindexet. När det gäller företagslånen rapporterade 86 % av företagen sina växthusgasutsläpp, vilket är en klart större andel än i jämförelseindexet.

– Det goda resultatet var ingen överraskning eftersom Varmas noterade placeringar inte har någon betydande tonvikt på koldioxidintensiva branscher, konstaterar Varmas vice verkställande direktör med ansvar för placeringar, Reima Rytsölä.

Som en del av den normala hanteringen av placeringsrisker har Varma redan länge arbetat för att minska placeringarnas koldioxidrisk. I fjol uteslöt Varma aktieplaceringar i europeiska elbolag där stenkol stod för mer än en tredjedel av elproduktionen.

Koldioxidavtrycket för Varmas fastigheter var i fjol 58 050 ton CO2. Siffran omfattar direkta fastighetsplaceringar där Varma själv ansvarar för underhållet. Dessa utgör två tredjedelar av alla direkta fastighetsplaceringar. Koldioxidutsläppen är 33,8 kilogram (CO2) per bruttokvadratmeter.

Koldioxidavtrycket stöder klimatmål

Ett av Varmas mål för samhällsansvaret är att bekämpa klimatförändringen. Varmas klimatpolicy för placeringar offentliggörs före utgången av maj.

– Beräkningen av koldioxidavtrycket var ett led i en mera omfattande analys där vi kartlagt klimatförändringens inverkan på våra placeringar och hur vi på bästa sätt kan motverka klimatförändringen. Vi utnyttjade resultaten när vi satte upp målen för vår klimatpolicy, säger Reima Rytsölä.

South Pole Group som specialiserat sig på beräkningen av koldioxidavtryck utvärderade de noterade placeringarna. Utredningen omfattar både företagens direkta växthusgasutsläpp från den egna verksamheten och indirekta utsläpp främst från köpt elektricitet.

Varma med i Montréal Pledge och CDP

Varma har anslutit sig till initiativet Montréal Pledge som stöds av PRI och FN:s miljöfond, och förbinder sig därmed att årligen mäta och rapportera koldioxidavtrycket för noterade aktieplaceringar.

Dessutom har Varma undertecknat CDP (tidigare Carbon Disclosure Project), som samlar in uppgifter från företag om växthusgasutsläpp och annat med anknytning till klimatförändringen.


Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands solidaste arbetspensionsbolag och största privata placerare. Inom den privata sektorn ansvarar bolaget för cirka 860 000 personers arbetspensionsskydd. Varmas premieinkomst 2015 var 4,6 miljarder euro och bolaget betalade ut 5,2 miljarder euro i pensioner. I slutet av mars 2016 var värdet på Varmas placeringar 41,1 miljarder euro.


Mer information:
Reima Rytsölä, vice vd, tfn 010 244 3180 eller fornamn.efternamn@varma.fi
Kommunikationschef Leena Rantasalo, tfn 050 300 7980 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Bilaga: Presentation om koldioxidavtrycket för Varmas placeringar

Årsredovisning 

Resultatuppgifter och placeringar

Du kunde också vara intresserad av dessa