Koldioxidavtrycket för Varmas placeringar minskade rejält på ett år

Koldioxidavtrycket för Varmas noterade aktieplaceringar minskade med hela 22 % år 2016. Avtrycket för företagslån minskade med 25 % och för fastigheter med 8 %. Resultatet uppnåddes genom att betona utsläppssnåla branscher och undvika utsläppsintensiva branscher såsom energi- och gruvsektorn. Varma betonar kampen mot klimatförändringen i sin ansvarsfulla placeringsverksamhet.

Koldioxidavtrycket för Varmas aktieplaceringar vid utgången av år 2016 var 186 tCO2e i förhållande till omsättningen, vilket är 22 % mindre än ett år tidigare.

– I våra placeringar har vi betonat utsläppssnåla branscher och minskat placeringarna i energiintensiva bolag, berättar vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för placeringarna.

Vad gäller aktieportföljen har Varma på ett år nästan uppnått det CO2-minskningsmål som bolaget ställt upp för år 2020 i sin klimatpolicy för placeringar. Vid utgången av 2016 var aktieportföljens koldioxidavtryck 36 % mindre än jämförelseindexet.

– Resultatet är uppmuntrande och visar att vi är på väg åt rätt håll. Ett så litet koldioxidavtryck reagerar ändå lätt på förändringar i aktieplaceringarna i utsläppsintensiva branscher, så vi har inte råd att vara alltför nöjda med oss själva. Sannolikt kommer koldioxidavtrycket i fortsättningen att variera rätt mycket från år till år, säger Reima Rytsölä.

Den beräkning av utgångsnivån som genomfördes för ett år sedan visade att Varmas noterade aktier hade ett koldioxidavtryck som var litet i förhållande till jämförelseindexet. Varma har redan tidigare uteslutit direkta aktieplaceringar i elbolag där stenkol står för mer än 30 % av elproduktionen.

Minskning även för företagslån och fastigheter

Koldioxidavtrycket för noterade företagslån i relation till omsättningen har minskat med 25 % på ett år. Vi minskade placeringarna i utsläppsintensiva bolag i flera branscher, bland annat i energi- och gruvsektorn. Koldioxidavtrycket för företagslån var 50 % mindre än jämförelseindexet.

År 2016 minskade fastighetsplaceringarnas koldioxidavtryck med 8 %. Den positiva utvecklingen beror delvis på förändringar i fastighetsbeståndet, men även de åtgärder som genomförts för att förbättra energieffektiviteten har bidragit till det goda resultatet. Dessutom har Varma börjat utnyttja solel i sina fastigheter.

Ansvarsfulla placeringar för att bekämpa klimatförändringen

I vår placeringsverksamhet år 2016 låg tyngdpunkten i samhällsansvaret på att motarbeta klimatförändringen.

– Klimatförändringen är ett av de allvarligaste fenomenen som placerarna måste förbereda sig för. Den orsakar betydande ekonomiska, sociala och miljörelaterade effekter för nuvarande och framtida generationer, konstaterar Reima Rytsölä.

Vår ambition är att före 2020 minska koldioxidavtrycket med 25 % inom noterade aktieplaceringar, 15 % inom noterade företagslåneplaceringar och 15 % inom fastighetsplaceringar.

Målet på lång sikt är att utveckla portföljen så att våra placeringar motsvarar det 2-gradersmål som slogs fast på klimatkonferensen i Paris. En uppvärmning på högst 2 grader kräver framför allt en radikalt minskad användning av fossila bränslen.

Egen temaportfölj om klimatförändringen

År 2016 etablerade vi en temaportfölj som fokuserar på klimatförändringen. Portföljen omfattar företag med sådan affärsverksamhet som drar nytta av att motarbeta klimatförändringen, till exempel inom teknologisektorn och produktionen av förnybar energi. I portföljen inkluderas även företag som är redo att lägga om sin egen verksamhet i en mindre koldioxidintensiv och samtidigt mindre riskfylld riktning. Vid utgången av år 2016 var portföljens värde cirka 400 miljoner euro.

– År 2017 fortsätter vi integrera klimatpolitiken i placeringsprocesserna. Vad gäller direkta placeringar innebär detta att vi systematiskt går igenom klimatfrågor, följer upp koldioxidavtrycket och utvidgar analysen av 2-gradersmålet till flera verksamhetsområden, säger Reima Rytsölä.

Målet för Varmas hedge- och kapitalplaceringsfonder är att över hälften av fondkapitalet har riktlinjer för klimatförändringen och har integrerat klimatförändringen i sin placeringsprocess före 2020. Vi förutsätter också att fonderna rapporterar om sina åtgärder.


Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands solidaste arbetspensionsbolag och största privata placerare. Inom den privata sektorn ansvarar bolaget för cirka 860 000 personers arbetspensionsskydd. Varmas premieinkomst 2015 var 4,6 miljarder euro och bolaget betalade ut 5,2 miljarder euro i pensioner. Värdet på Varmas placeringar var 42,4 miljarder euro i slutet av september 2016.


Mer information:
Reima Rytsölä, vice verkställande direktör, tfn 010 244 3180 eller fornamn.efternamn@varma.fi
Leena Rantasalo, kommunikationschef, tfn 050 300 7980 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Bilagor:
Koldioxidavtrycket för Varmas noterade aktieplaceringar, företagslån och fastighetsplaceringar (pdf)
Klimatpolicy för Varmas placeringar 

Du kunde också vara intresserad av dessa