Varma börjar skriva bolagets historik

Varma inleder arbetet med att sammanställa bolagets historia till en bok. Verksamheten vid Varma och dess föregångarbolag dokumenteras i ett omfattande historiskt verk. Bolagets rötter går tillbaka ända till år 1926, då en pensionsförsäkringsavdelning inrättades vid Återförsäkringsaktiebolaget Varma. I sin nuvarande form inledde Varma sin verksamhet 1.7.1998, när Pensions–Sampo och cirka två tredjedelar av Pensions-Varma gick samman.

‒ Varma och dess föregångarbolag har en lång historia inom försäkring och arbetet med kundföretag. Vi vill nu undersöka och dokumentera denna stolta bana på bästa möjliga sätt, berättar Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Historiken kommer att skrivas av politices doktor Matti Hannikainen. Han arbetar för närvarande som universitetsforskare vid en av Finlands Akademi finansierad spetsenhet för samhällshistoria vid Tammerfors universitet. Han är också docent i ekonomi- och socialhistoria vid Helsingfors universitet. Hannikainen har bland annat varit ansvarig forskare för verket Ansioiden mukaan (Enligt förtjänst) som kom ut år 2012 och som redogör för de historiska skedena inom den privata sektorns arbetspensioner.

Hannikainen inleder sitt arbete i augusti 2017 och arbetet uppskattas ta cirka tre år i anspråk.

– Varmas historia är full av intressanta händelser och utvecklingsskeden. Bolagets och dess föregångares verksamhet speglar på ett övergripande sätt utvecklingen inom det finländska samhället och socialförsäkringen. Vägen från den första tidens småskaliga gruppensionsförsäkringsverksamhet till verkställare av det lagstadgade pensionsskyddet och storplacerare har varit lång och händelserik. Det arbetspensionsskydd som Varma tillhandahåller har berört många hundratusentals finländare. Arbetspensionsbolagets kontakter till företagen har också varit omfattande och täta, både i egenskap av pensionsförsäkrare och placerare, konstaterar Matti Hannikainen.

Mer information:
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500, katri.viippola@varma.fi
Matti Hannikainen, universitetsforskare, tfn 050 339 3824, Matti.Hannikainen@uta.fi

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands mest solventa arbetspensionsbolag och största privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 42,4 miljarder euro i slutet av september 2016.

Närmare information om Matti Hannikainen:

Politices doktor Matti Hannikainen (f. 1970) verkar som universitetsforskare vid spetsenheten för samhällshistoria vid Tammerfors universitet, vilken finansieras av Finlands Akademi. Han är docent i ekonomi- och socialhistoria vid Helsingfors universitet. Hannikainens forskning har främst varit inriktad på ekonomiska kriser, arbetsmarknaden och välfärdsstaten. Han disputerade i ekonomi- och socialhistoria vid Helsingfors universitet år 2005. Doktorsavhandlingen behandlade depressionen och arbetsmarknaden inom Helsingfors byggnadsverksamhet på 1930-talet. 


En historik över arbetspensionerna inom den privata sektorn utkom under namnet ”Ansioiden mukaan” (Enligt förtjänst) år 2012 och finansierades av Pensionsskyddscentralen och TELA. Hannikainen skrev historiken tillsammans med Jussi Vauhkonen. I sitt nuvarande projekt vid Tammerfors universitet fokuserar Hannikainen på långsiktig historia ända från de tidigaste formerna av utkomstskydd i agrarsamhället till välfärdssamhällets moderna institutioner. Innan Hannikainen började arbeta vid Tammerfors universitet var han gästforskare vid Islands universitet i Reykjavik.

Du kunde också vara intresserad av dessa