Varmas hyresbostadshus övergår till förnybar el

Varma övergår till förnybar elenergi i alla sina hyresbostadsfastigheter före ingången av 2019. På affärsfastigheternas tak installeras fler solpaneler. Målet är att minska fastighetsinvesteringarnas koldioxidavtryck med 20 procent fram till 2025.

Bytet till grön fastighetsel är en konkret del av Varmas ambition att minska koldioxidavtrycket för fastighetsplaceringarna med 20 procent fram till 2025 jämfört med nivån 2015. Andra åtgärder är systematisk förbättring av energieffektiviteten i fastigheter som Varma förvaltar samt bland annat installation av fler solpaneler.

En minskning av koldioxidavtrycket med 20 procent betyder en minskning på mer än 11 600 ton koldioxid (tCO2). Varma hör till de största fastighetsplacerarna i Finland och bolagets åtgärder har därför stor betydelse.

Fler solpaneler i affärsfastigheterna

I början av detta år band Varma alla sina hyresbostadsfastigheter till fastighetsbranschens energieffektivitetsavtal och det tillhörande åtgärdsprogrammet för hyresbostäder. Varmas affärsfastigheter har omfattats av motsvarande avtal sedan 2011. I båda avtalen anges energisparmålen fram till 2025. Resultaten mäts och rapporteras årligen.

Under åren 2011–2016 uppgick energibesparingen i Varmas affärsfastigheter till 7,9 procent. Siffran motsvarar den årliga elförbrukningen i 1093 eluppvärmda småhus på cirka 120 kvadratmeter. Det ursprungliga målet var en minskning på 6 procent. Målet uppnåddes ett år i förtid, redan sommaren 2015. Sparmålet för affärslokalerna har nu satts högre än tidigare: 10 procent lägre elförbrukning fram till 2025. Att uppnå detta innebär också investeringar.

– I två av våra affärsfastigheter installerades solpaneler sommaren 2016 och i år kommer vi att installera sådana i 5–6 fastigheter. Dessutom utreder vi möjligheterna till investeringar i husautomation, ventilation och belysning, konstaterar Varmas affärslokalsdirektör Toni Pekonen.

Förnuftig uppvärmning och grön el i bostadsfastigheterna

För bostadsfastigheternas del är Varmas mål att varje år spara 620 000 kWh el, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 30 eluppvärmda småhus. Samtidigt minskar koldioxidutsläppen med cirka 2 000 ton om året fram till 2025.

– För fastighetselens del övergår vi till en hundraprocentig användning av förnybar el före ingången av 2019. Fastighetsel avser den el som installationstekniken i huset behöver: ventilationsaggregat, pumpar, utomhusbelysning och belysningen i trapphus, förklarar Varmas fastighetsutvecklingsdirektör Aarne Markkula.

Valet av el för bostaden avgör den boende alltid själv.

Den största energibesparingen och samtidigt den största minskningen av CO2-utsläpp får man dock genom en förnuftig användning av värmeenergi. Det innebär bland annat att uppvärmningen styrs med allt större hänsyn till växlingarna i utomhustemperaturen och att ventilationen ställs in förnuftigt.

Fastighetsplaceringarnas koldioxidavtryck minskade 8 procent på ett år

Varma utredde koldioxidavtrycket för sina placeringar i en analys som inleddes hösten 2015. Syftet var att ta reda på hur Varma genom egna åtgärder på bästa sätt kan bidra till att motverka klimatförändringen.

Den utsläppskalkyl som gjordes i slutet av 2016 visade att koldioxidavtrycket för de direkta fastighetsplaceringarna minskade med hela 8 procent på ett år.

De affärslokaler Varma äger har en yta på sammanlagt cirka 1,3 miljoner m2. Dessutom har Varma cirka 4 300 hyresbostäder på sammanlagt cirka 260 000 m2.

Tilläggsinformation:
Fastighetsutvecklingsdirektör Aarne Markkula, tfn 010 244 6927, fornamn.efternamn@varma.fi
Varmas affärslokalsdirektör Toni Pekonen, tfn 010 244 7610, fornamn.efternamn@varma.fi
Kommunikationschef Leena Rantasalo, tfn 050 300 7980, fornamn.efternamn@varma.fi

Koldioxidavtrycket för Varmas placeringar minskade rejält på ett år 

 

Du kunde också vara intresserad av dessa