Värdet på Varmas placeringar steg till 45 miljarder euro

Under perioden januari-juni avkastade Varmas placeringar 4,7 (-0,3) procent, dvs. 2,0 miljarder euro. Placeringsportföljens marknadsvärde slog nytt rekord, 45,0 (41,2) miljarder euro.

‒ Det har varit ett gott år för Varma och vi är nöjda med det första halvårets starka resultat. I egenskap av pensionsplacerare har vi redan länge kunnat se en återhämtning efter finanskrisen, men den har tillsvidare närmast sträckt sig till placeringsmarknaden. Nu har uppsvinget äntligen nått även Finlands ekonomi, säger verkställande direktör Risto Murto.

‒ I början av året var tillväxten snabb och det fanns många motorer. Såväl exporten som den privata konsumtionen och investeringarna ökade tillväxten. För en perfekt prestation behövs dessutom en snabbare förbättring av sysselsättningsläget. Hoppas det är nästa steg i utvecklingen, tillägger Murto.

Solvenskapitalet steg till sin högsta nivå under Varmas historia och var 11,2 miljarder euro (10,2 i början av året), dvs. 133,3 procent (130,9 i början av året) i förhållande till ansvarsskulden.

Jämn avkastning för hela portföljen

I placeringsportföljen gav aktierna den bästa avkastningen, 7,0 (-3,1) procent, och särskilt de noterade aktierna som avkastade 7,9 (-5,5) procent. Avkastningen på ränteplaceringarna uppgick till 2,9 (2,2) procent.

‒ Vi lyckades få en jämn avkastning i alla tillgångsklasser. Förutom aktierna gav också ränteplaceringarna en utmärkt avkastning med beaktande av marknadsräntenivån, säger vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för Varmas placeringar.

Fastighetsplaceringarna avkastade 2,5 (2,6) procent och av dem gav fastighetsplaceringsfonderna den största avkastningen, 4,5 (2,9) procent. Avkastningen på placeringarna i hedgefonder var 3,6 (-0,6) procent.

Den ekonomiska tillväxten oväntat stark i Europa

‒ Den starka ekonomiska tillväxten i euroområdet har varit en positiv överraskning för marknaden. I USA har man däremot inte helt lyckats nå de allra mest optimistiska tillväxtprognoserna och den politiska osäkerheten har ökat, då det visat sig att Trumps administration inte riktigt har förmågan att verkställa nya beslut, kommenterar Reima Rytsölä.

‒ Samtidigt har inflationstrycket lyst med sin frånvaro och den kraftigt stimulerande penningpolitiken fortsatt, tillägger Rytsölä.

Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna under fem år var 6,8 procent och avkastningen under tio år 4,2 procent. Den motsvarande reala avkastningen var 6,1 respektive 2,7 procent.

Varmas placeringsportfölj i linje med klimatavtalet från Paris

Varma rankades bland de sex bästa europeiska placerarna i en utvärdering som gjordes av WWF. WWF jämförde hur nära de största placerarna i Europa kommit målet i Parisavtalet, dvs. en global uppvärmning på högst två grader.

Antalet nya pensionsbeslut ökade – utvecklingen av digitala tjänster fortsätter

Merparten av de pensionsansökningar som lämnas till Varma görs digitalt över nätet.

‒ Våra kunder sköter allt oftare sina ärenden elektroniskt. I pensionstjänsterna har vi infört vår första digitala medarbetare. Robotten frigör personal för det mer krävande expert- och kundarbetet, berättar Risto Murto.

Antalet nya pensionsbeslut vid Varma under rapportperioden ökade med 17 procent i jämförelse med motsvarande period i fjol (13 300 beslut). Sammanlagt fattades 25 822 pensionsbeslut under perioden januari-juni. Nyheten partiell förtida ålderspension beviljades under det första halvåret 1 636 personer. I slutet av juni var 536 000 arbetstagare och företagare försäkrade i Varma.


Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands största arbetspensionsförsäkrare och privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 878 000 personer inom den privata sektorn. År 2016 uppgick Varmas premieinkomst till 4,7 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,3 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 45,0 miljarder euro i slutet av juni 2017.


Tilläggsinformation:
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi
Leena Rantasalo, kommunikationschef, tfn 050 300 7980 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Bilagor:
Transparangserie (pdf)
Delårsrapport 1.1–30.6.2017 (pdf)

Resultatuppgifter och placeringar

Års- och företagsansvarsrapport 2016

Du kunde också vara intresserad av dessa