Den starka ekonomin avspeglade sig i avkastningarna – Varmas placeringar avkastade 6,2 %

Marknadsvärdet på Varmas placeringar steg under januari–september till 45,4 (42,4) miljarder euro. Placeringsportföljens avkastning var 6,2 (3,1) procent, dvs. 2,7 miljarder euro. Bolagets solvens förbättrades till 11,4 (10,1 ) miljarder euro. Varma hade stor framgång i den omgång av försäkringsöverföringar mellan arbetspensionsbolagen som avslutades i september. Enligt Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf:s statistik uppgår de försäkringsavgifter som förs över till Varma till 48 miljoner euro.

‒ Varmas ekonomiska läge har förbättrats ytterligare under detta år. Vår solvens och våra placeringstillgångar ligger på rekordartat höga nivåer. Den framgångsrika överföringsomgången stärkte premieinkomstutvecklingen. Under de senaste fem åren har överföringarna gett Varma hela 200 miljoner euro i ytterligare premieinkomst. Tacket för det går till våra kunder och hela vår personal, säger verkställande direktör Risto Murto.

Utsikterna i den internationella ekonomin är mer balanserade än någonsin under de senaste nio åren. Samtidigt är tillväxtfarten i den finländska ekonomin stark, vilket underlättar minskningen av underskott och arbetslöshet, kommenterar Risto Murto.

Ett gott placeringsresultat med aktiemarknaden som drivkraft

Av Varmas placeringar avkastade aktieplaceringarna bäst, 9,6 (3,2) procent, och av dem de noterade aktierna, 10,8 (1,5) procent. Finlands gynnsamma ekonomiska utveckling avspeglade sig i de inhemska bolagens goda avkastning: de finländska noterade aktierna avkastade 14,9 procent.

‒ Utöver den starka avkastningen på aktier var avkastningen i Varmas placeringsportfölj jämn i alla tillgångskategorier. Under det senaste året har ekonomi- och marknadsutvecklingen tydligt distanserat sig från de politiska och geopolitiska riskerna som verkar orsaka fluktuationer på finansmarknaderna endast tillfälligt. Volatiliteten, som också kallas marknadens termometer, har hållit sig mycket låg, säger vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för Varmas placeringar.

Ränteplaceringarna avkastade 3,6 (4,2) procent som i den rådande marknadsmiljön är ett utmärkt resultat. Avkastningen på fastighetsplaceringar var 3,1 (-0,4) procent.

‒ Den långa gynnsamma perioden på placeringsmarknaden har i stor utsträckning berott på centralbankernas stimulansåtgärder. Frågan på lång sikt är nu, hur centralbankernas så småningom åtstramade penningpolitik ska föras på ett behärskat sätt. Den penningpolitiska stimuleringen körs ännu inte ner, men går tydligt i en annan riktning, kommenterar Rytsölä.

Den nya partiella ålderspensionen intresserade kunderna

Varma betalade ut 4,0 (3,7) miljarder euro i pensioner till 344 000 (340 000 i början av året) pensionstagare. Antalet nya pensionsbeslut ökade till 19 550, vilket är 12 procent mer än under motsvarande period föregående år. Ökningen beror på populariteten hos det nya pensionsslaget, den partiella förtida ålderspensionen. Detta nya pensionsslag hade vid slutet av september beviljats 2 200 personer.

I slutet av september uppgick antalet försäkrade arbetstagare och företagare i Varma till 542 000 (530 000 i början av året) personer.


Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget ansvarar för arbetspensionsskyddet för cirka 878 000 personer inom den privata sektorn. År 2016 uppgick Varmas premieinkomst till 4,7 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,3 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 45,4 miljarder euro i slutet av september 2017.


Närmare information:
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500
Leena Rantasalo, kommunikationschef, tfn 050 300 7980

Bilaga:
Transparangserie
Delårsrapport 1.1‒30.9.2017

Årsredovisning

Resultatuppgifter och placeringar

 

Du kunde också vara intresserad av dessa