Effektiviteten på rekordnivå, svagt sista kvartal resulterade i negativ avkastning

Osäkerheten på den globala aktiemarknaden under årets sista kvartal drog ned avkastningen på Varmas placeringar för hela året på minus. Marknadsvärdet på Varmas placeringar vid årets slut var 44,0 (45,4) miljarder euro. Effektiviteten förbättrades ytterligare och var bättre än någonsin. Varma använde 60 % (67 %) av de försäkringsavgifter som var avsedda för driftskostnader.

– Utvecklingen av Varmas placeringsintäkter var varierande under 2018. I slutet av året sjönk aktiekurserna över hela linjen och ett svagt sista kvartal innebar ett negativt helårsresultat för Varmas placeringsverksamhet, berättar verkställande direktör Risto Murto.

– Sett ur en pensionsplacerares synpunkt är det inget exceptionellt med situationen. Vi har en period av mycket starka placeringsintäkter bakom oss sedan finanskrisen, vilket innebär att solvenskapitalet som utgör en riskbuffert fortfarande ligger kvar på en stabil nivå, säger Murto.

Avkastningen på Varmas placeringar var -2,0 (7,8) % och placeringarnas marknadsvärde vid årets slut var 44,0 (45,4) miljarder euro. Solvenskapitalet var 9,6 (11,5) miljarder euro, det vill säga 1,6 gånger högre än solvensgränsen.

Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna under fem år var 4,3 % och under tio år 6,0 %.

Exceptionellt tufft årsslut på placeringsmarknaden

Osäkerheten kring de ekonomiska tillväxtutsikterna och turbulensen på aktiemarknaden ökade avsevärt mot slutet av året. Utvecklingen berodde på många faktorer, bland annat den amerikanska centralbankens räntehöjningar och handelskriget mellan USA och Kina.

‒ Kombinationen av många riskfaktorer tyngde de ekonomiska nyckeltalen. Det sista kvartalet var en exceptionellt tuff period jämfört med de senaste åren, för det var svårt att hitta riskspridande instrument på marknaden”, berättar vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för placeringarna.

Den bästa avkastningen i Varmas portfölj uppvisade fastigheterna med 5,5 (4,9) % och hedgefonderna med 1,6 (8,5) %. Ränteplaceringarnas och aktieplaceringarnas avkastning blev negativ med -1,8 (3,7) respektive -3,6 (11,4) %. Bland aktieplaceringarna stod kapitalplaceringarna för den bästa avkastningen med 17,5 (7,9) %.

– Stämningen på marknaden har förbättrats betydligt efter julen med en klar återhämtning på både aktie- och kreditriskmarknaden under årets första månader, fortsätter Rytsölä.

Varmas mål är att minska placeringarnas koldioxidavtryck och anpassa portföljen efter klimatavtalet i Paris. Fram till 2018 hade koldioxidavtrycket för de noterade aktierna minskat med 17 % från utgångsläget 2015. För företagslånen minskade koldioxidavtrycket med 28 % och för fastigheterna med 17 %.

Exportmarknaderna avgörande för Finlands tillväxt

Finland har upplevt två bra tillväxtår som förbättrat sysselsättningsläget och balanserat de offentliga finanserna. Tillväxten på de för Finland viktiga exportmarknaderna, framför allt Tyskland och Kina, bromsade dock in betydligt mot slutet av året.

– Initiativet till fortsatt tillväxt finns nu tyvärr på andra håll än i Europa. Förhandlingarna mellan Kina och USA och eventuella stimulansåtgärder de beslutar sig för kommer att ange tonen för detta år”, säger Murto.

Varma betalar ut 153 miljoner euro i kundåterbäringar

Varma använde 60 (67) % av de försäkringsavgifter som var avsedda för driftskostnader. Effektiviteten förbättrades återigen jämfört med året innan, och Varma var redan då klart effektivast bland arbetspensionsbolagen. Under 2017 använde arbetspensionsbolagen i genomsnitt 82 % av avgifternas omkostnadsdel. Ju lägre procenttal, desto effektivare är pensionsbolaget.

Tack vare sin effektiva verksamhet och stabila solvens kunde Varma betala tillbaka 153 (161) miljoner till kunderna i form av kundåterbäringar som sänker kundernas försäkringsavgifter.

Invalidpensionerna började öka

Pensionsansökningarnas handläggningstider förbättrades återigen. Den genomsnittliga handläggningstiden minskade från 37 till 31 dagar, vilket är 9 dagar snabbare än branschgenomsnittet.

Bland Varmas olika pensionsslag var förändringen störst inom invalidpensioner. Antalet invalidpensioner ökade under fjolåret med 10 % bland Varmas försäkrade. Ökningen var störst bland personer över 60 och under 45 år.

Kundöverföringar från andra pensionsbolag ökade Varmas premieinkomst med 5 miljoner euro under 2018 och bolaget sålde nya ArPL-försäkringar för 60 miljoner euro. Försäljningen var särskilt stark bland mindre företag. Kundarbetet fokuserar på arbetsmiljöledning, där Varma ständigt utvecklar nya verktyg för bland annat tidigare identifiering av risker för arbetsoförmåga.

Varma betalade ut 5,7 (5,5) miljarder euro i pensioner till 343 400 (342 600) personer och fattade 22 476 (24 507) nya pensionsbeslut under året. Premieinkomsten ökade till 5,1 (4,9) miljarder euro. Även antalet försäkrade ökade och uppgick vid årets slut till 559 981 (537 241) personer.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2018 uppgick Varmas premieinkomst till 5,1 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,7 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 44,0 miljarder euro i slutet av 2018.

Mer information:

  • Katri Viippola, direktör för HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi
  • Marjut Tervola, kommunikationschef, tfn 045 673 0120 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Bilagor:

Bokslutspresentation

Styrelsens verksamhetsberättelse

Du kunde också vara intresserad av dessa