Starkt första halvår för Varma, placeringarna avkastade 6,9 %, det vill säga 3,0 miljarder euro

Avkastningen på Varmas placeringar under perioden januari–juni var 6,9 %, vilket motsvarar 3,0 miljarder euro. Placeringarnas marknadsvärde ökade till 46,5 miljarder euro.

Sett till placeringsintäkterna var januari–juni det bästa första halvåret på 20 år för Varma.

– Avkastningen låg på en mycket god nivå trots en påtagligt ökad realekonomisk osäkerhet, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Under årets första hälft uppgick placeringsintäkterna till 6,9 (1,7) % och placeringarnas marknadsvärde till 46,5 (46,4) miljarder euro. Avkastningen på placeringarna stärkte Varmas solvenskapital, som steg till 11,0 (9,6 vid årets början) miljarder euro.

Aktierna stod för den bästa avkastningen med 12,5 (3,3) % och bland dem gav de noterade aktierna en avkastning på 15,3 (2,6) %. Även ränteplaceringarna gav positiv avkastning under årets första hälft med 3,5 (-1,5) %. Kapitalplaceringarna avkastade 4,5 (7,8) %, hedgefonderna 3,1 (3,4) % och fastighetsplaceringarna 1,9 (2,7) %.

– Efter ett starkt första kvartal såg vi en mer måttlig avkastningsutveckling. Samtliga tillgångsslag gav dock även fortsättningsvis positiv avkastning. En viktig orsak bakom den goda avkastningsutvecklingen var centralbankernas övergång till en stimulerande penningpolitik, säger vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för placeringarna.

– Handelskriget mellan USA och Kina som pågått i ett drygt år ser ut att trappas upp, vilket kommer påverka realekonomin. Hotbilden för Finlands del är att spänningarna får långsiktiga konsekvenser. Ett upptrappat handelskrig kombinerat med en minskad global industriproduktion blir oundvikligen ett hårt slag mot Finlands ekonomiska tillväxt. Samtidigt kommer de låga räntornas stimulerande effekt på ekonomin att minska, säger Murto.

Ansökningarna om partiell ålderspension ökade med en dryg fjärdedel

Under årets första hälft fattade Varma totalt 11 061 nya pensionsbeslut, vilket är 3,9 % fler än året innan. Intresset för partiell ålderspension började återigen öka. Ansökningarna om partiell ålderspension ökade med en dryg fjärdedel jämfört med året innan och pensionen beviljades till 1 273 (1 006) personer.

Invalidpensionsansökningarna fortsatte att öka. Varma tog totalt emot 6 711 (6 159) ansökningar under årets första hälft, en ökning på 9 % från året innan. Invalidpensionsansökningarna började öka i fjol efter att ha minskat i flera år.

Överföringar från andra pensionsbolag resulterade i en nettoökning av Varmas premieinkomst med 21 miljoner euro under det första halvåret. Varmas kundarbete fokuserar på arbetsmiljöledning, där vi ständigt utvecklar nya verktyg. Senast lanserades nya enkätverktyg som ska bidra till tidigare identifiering av risker för arbetsoförmåga. Effektiviteten förblev på god nivå under årets sex första månader och Varma är även fortsättningsvis det mest effektiva arbetspensionsbolaget. Varna använde 67 % av medlen som var avsedda för driftskostnader.

Varma deltar i ett initiativ för att främja anständiga arbetsvillkor

Varma har gått med i Workforce Disclosure Initiative, ett internationellt initiativ för anständiga arbetsvillkor. Målet är att främja arbetsförhållandena både i den egna verksamheten och i produktionskedjan.

I slutet av juni hade Varma 558 000 (560 000 vid årets början) försäkrade arbetstagare och företagare samt 343 000 (343 000 vid årets början) pensionstagare.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2018 uppgick Varmas premieinkomst till 5,1 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,7 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 46,5 miljarder euro i slutet av juni 2019.

Mer information:
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500
Marjut Tervola, kommunikationschef, tfn 045 673 0120

Bilagor:
Presentation av halvårsrapporten (pdf)
Halvårsrapport 1.1–30.6.2019 (pdf)

Du kunde också vara intresserad av dessa