I arbetspensionsutdraget ser du den pension du tjänat in och en beräkning av din framtida pension – kontrollera dina uppgifter

Arbetspensionsutdraget ger en konkret bild av hur dina arbetspensionsförsäkringsavgifter påverkar din intjänade och framtida pension. Det är bra att kontrollera uppgifterna varje år, så att det inte blir några överraskningar när pensionsåldern närmar sig. Ju tidigare du blir medveten om hur ditt arbete påverkar pensionen, desto bättre kan du förbereda dig inför framtiden.

Du tjänar in pension på dina arbetsinkomster och på förmåner under vissa oavlönade perioder

Du tjänar in pension på den lön du får när du arbetar och på förmåner under vissa oavlönade perioder, exempelvis inkomstdagpenning och föräldrapenning. Arbetsgivaren tecknar en arbetspensionsförsäkring och meddelar om de utbetalda inkomsterna till inkomstregistret för alla arbetstagare i åldern 17–67 år som får lön på minst 60,57 euro per månad. Företagare i åldern 18–67 år ska själva teckna en försäkring om arbetsinkomsten, det vill säga det beräknade värdet på det egna arbetet, är minst 7 958,99 euro och företagaren har varit verksam som företagare i minst 4 månader.

Kontrollera utvecklingen av ditt pensionsskydd i arbetspensionsutdraget och beakta effekterna av eventuella undantagsperioder

I ditt elektroniska arbetspensionsutdrag ser du en sammanställning av den pension du tjänat in samt en beräkning av din framtida pension om du pensioneras vid din lägsta, högsta respektive målsatta pensionsålder. Dessa uppgifter baserar sig på uppgifterna om dina inkomster och förmåner i ditt arbetspensionsutdrag, så det är bra att kontrollera dem årligen. När uppgifterna är uppdaterade är informationen om din intjänade pension och din pensionsberäkning korrekta.

Coronapandemin har i hög grad påverkat alla finländares liv i år. Många har drabbats av permitteringar eller till och med uppsägning, vilket naturligtvis även har påverkat uppgifterna i arbetspensionsutdraget. För personer som inte haft inkomster under de senaste månaderna är pensionsberäkningarna lägre. Intjänandet av pension fram till pensionsåldern har inte kunnat beaktas i pensionsberäkningen, eftersom det inte finns några inkomstuppgifter. I pensionsberäkningen visas då bara beloppet för den intjänade pensionen. Intjänandet av pension på arbetsinkomster upphör när löneutbetalningen upphör. Pension tjänas dock in utifrån den inkomstdagpenning som betalas av arbetslöshetskassan fram till den lägsta åldern för ålderspension.

Vem får ett arbetspensionsutdrag?

Arbetstagare och företagare i Finland som är i åldern 18–68 år och vars arbete är försäkrat enligt arbetspensionslagstiftningen får arbetspensionsutdrag.

Alla arbetstagare och företagare som är försäkrade i Varma kan när som helst se omfattande uppgifter i realtid via sitt elektroniska utdrag. Vi skickar ett arbetspensionsutdrag per post vart tredje år till dem som inte har kontrollerat sina uppgifter i det elektroniska utdraget. I år postar vi arbetspensionsutdrag till personer under 59 år som är födda under perioden maj–augusti, samt personer som är födda 1951–1961. Se närmare tidtabell för postandet av utdrag.

Vilka uppgifter ingår i arbetspensionsutdraget?

I Varmas elektroniska arbetspensionsutdrag finns inkomst- och förmånsuppgifter från innevarande år och de sex föregående kalenderåren. I utdraget finns också en beräkning som sammanställer motsvarande uppgifter från hela arbetskarriären. Pensionsutdrag som skickas per post innehåller inte uppgifter från innevarande år.

Det elektroniska pensionsutdraget uppdateras i realtid, eftersom de inkomstuppgifter som arbetsgivaren anmält till inkomstregistret visas i utdraget den 8:e dagen i månaden efter den månad då lönen betalats ut. Uppgifterna om förmåner har ofta saknats i utdraget i början av året, men från och med 2021 kommer även de att visas i realtid, när de aktörer som anmäler förmånsuppgifter, exempelvis FPA och arbetslöshetskassorna, börjar använda inkomstregistret.

Kontrollera dina uppgifter och begär rättelse vid behov

Det är bra att kontrollera sitt arbetspensionsutdrag varje år. Om alla uppgifter är korrekta behöver du inte göra någonting. Om uppgifterna för 2020 eller 2019 behöver korrigeras ska du meddela din arbetsgivare. Arbetsgivaren korrigerar uppgifterna i inkomstregistret, och de uppdateras därigenom också i ditt arbetspensionsutdrag. Om du upptäcker fel eller brister i uppgifter som är äldre än från 2019, ska du lämna en begäran om utredning Varmas e-tjänst.

Du kunde också vara intresserad av dessa