Vi utvecklar vår onlinetjänst och därför uppstår det ett driftavbrott i tjänsten på fredagen 24.9. kl. 17-18 och på lördagen 25.9. kl. 0-16.

Anvisningar och svar på de flesta frågor finns på vår webbplats. Snabbast kan du skicka en ansökan via vår onlinetjänst. Vid behov kan du skriva ut ansökan från Arbetspension.fi och skicka den med nödvändiga bilagor i den skyddade e-posten https://turvaposti.varma.fi. Ange som mottagare skannaus@varma.fi och ange i ämnesfältet din personbeteckning och ditt namn.

Vi betjänar dig i pensions- och rehabiliteringsärenden vardagar kl. 8–16 på numret 010 192 101.

Vi beklagar den eventuella olägenhet som driftavbrottet förorsakar.

Pensionsutdrag

Följ hur din arbetspension utvecklas med pensionsutdraget. Pensionsutdraget anger hur mycket pension du tjänat in för olika anställningsförhållanden, arbete som företagare och förmåner. Gå in på vår onlinetjänst för att se dina pensionsuppgifter när det passar dig bäst.

Var finns pensionsutdraget?

Via Varmas onlinetjänst kan du enkelt kontrollera ditt pensionsutdrag när det passar dig bäst. Det elektroniska utdraget innehåller alltid de senaste uppgifterna. Kontrollera ditt pensionsutdrag regelbundet.

Alla arbetstagare som fyllt 17 år och alla företagare som fyllt 18 år som bor i Finland får ett pensionsutdrag. Du får ditt pensionsutdrag från Varma om ditt senaste anställningsförhållande är försäkrat hos oss.

Om du har gått i pension får du inte längre något pensionsutdrag. I stället kan du gå in på vår onlinetjänst och kontrollera dina pensionsuppgifter.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Vem får ett pappersutdrag?

Pappersversionen av pensionsutdraget anger hur mycket pension du tjänat in fram till slutet av föregående kalenderår. Vi skickar ut pappersutdrag per post vart tredje år till alla som inte har kontrollerat sitt elektroniska pensionsutdrag. I år skickar vi ut utdragen mellan augusti och november. Du kan välja det elektroniska pensionsutdraget genom att logga in på vår onlinetjänst.

De personer under 59 år som inte har kontrollerat sitt arbetspensionsutdrag i vår onlinetjänst får ett arbetspensionsutdrag i pappersform vart tredje år. I år postar vi arbetspensionsutdrag till alla som är födda i september–december under augusti–november. Vi postar också arbetspensionsutdrag till alla som är födda 1952–1961.

Augusti

Från 18.8.

 • Företagarkunder
 • Svenskspråkiga kunder

Från 31.8.

 • Personer födda 1952-1961
 • Personer födda i september-december 1962-1964

September

Från 15.9.

 • Personer födda i september-december 1965-1974

Från 29.9.

 • Personer födda i september-december 1975-1984

Oktober

Från 13.10.

 • Personer födda i september-december 1985-1993

Från 27.10.

 • Personer födda i september-december 1994-2003

Om du inte fått ditt utdrag i det parti som skickats ut enligt födelseåret skickar vi det till dig senast i slutet av november.

Pensionsutdraget anger ditt pensionsbelopp

Sedan 2017 har alla som fyllt 17 år tjänat in pension för förvärvsarbete. Efter 2005 var åldersgränsen 18 år och innan dess 23 år. Ändringarna har inte införts retroaktivt.

En företagare kan tidigast teckna FöPL-försäkring vid 18 års ålder. På motsvarande sätt tjänar företagaren in pension utifrån sin FöPL-arbetsinkomst från 18 års ålder.

I pensionsutdraget ser du

 • uppdaterade uppgifter om hur mycket pension du tjänat in
 • en uppskattning av ditt framtida pensionsbelopp. Uppskattningen är beräknad enligt antagandet att dina inkomster förblir på nuvarande nivå fram till pensionsåldern
 • en förteckning över din arbetshistoria samt dina pensionsgrundande inkomster i pdf-format. Namnet på din arbetsgivare kan ha förändrats, men det påverkar inte ditt pensionsbelopp eller anmälda inkomster.

Om du tar ut partiell ålderspension ser du endast dina inkomstuppgifter sedan du började ta ut pensionen.

Pensionsutdraget inkluderar uppgifter om pensioner som tjänats in enligt finländska arbetspensionslagar. Utdraget inkluderar inte uppgifter om arbete för utländska arbetsgivare. Pension som betalas från utlandet kan minska den pension som anges i beräkningen.

Utdraget beaktar inte eventuell nedsatt pensionsålder eller frivilliga tilläggspensioner.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Kontrollera ditt pensionsutdrag

I pensionsutdraget ser du hela din arbetshistoria. Se mer information om hur du kontrollerar ditt utdrag.

Sedan 2019 har arbetsgivarna meddelat löneuppgifterna för alla sina arbetstagare till inkomstregistret i samband med varje löneutbetalning.

Du kan kontrollera dina senaste uppgifter på inkomstregistret.fi

Dina inkomstuppgifter som påverkar din pension överförs från inkomstregistret till Varmas pensionsutdrag den 8:e dagen varje månad.

 • Om du upptäcker ett fel i uppgifterna, kontakta din arbetsgivare som sedan korrigerar uppgifterna i inkomstregistret.
 • Om din arbetsgivare har lagt ned verksamheten eller gått i konkurs kan du lämna en utredningsbegäran via vår onlinetjänst.

Om du upptäcker brister i dina inkomstuppgifter före år 2019
logga in på vår onlinetjänst och lämna begäran om utredning eller
anmäl fel i inkomstuppgifter från den offentliga sektorn till Keva.

Om bristerna gäller uppgifter som är mer än sex år gamla behöver vi förutom en utredningsbegäran även någon form av bevis på uppgifterna som saknas, till exempel ett arbets- eller löneintyg eller beskattningsuppgifter, där de utbetalda lönebeloppen framgår.

Om ditt pensionsutdrag inkluderar KAPL- och/eller KoPL-anställningsförhållanden ingår arbetsåret, inkomstbeloppet och den intjänade pensionen för dessa anställningsförhållanden, men inte start- och slutdatum eller arbetsgivarens namn.

Enligt KAPL försäkrades åren 1962–2007 privat anställda arbetstagare inom jord- och skogsbruk, byggbranschen och hamnbranschen.

Enligt KoPL försäkrades åren 1986–2007 musiker, regissörer, journalister, översättare och övriga i lagen nämnda konstnärliga yrkesgrupper. Åren 1998–2007 försäkrades även andra kortvariga anställningsförhållanden enligt KoPL.

För dessa anställningsförhållanden tjänades ingen pension in om årsinkomsterna understeg ett visst gränsbelopp.

Som företagare tjänar du in pension enligt din försäkrade FöPL-arbetsinkomst. Företagare tjänar in pension enligt samma regler som arbetstagare. Arbetsinkomsten för innevarande år visas inte på helårsnivå om du kontrollerar ditt utdrag mitt under ett år.

Om du inte har ändrat din FöPL-arbetsinkomst har din ursprungliga arbetsinkomst justerats årligen med en lönekoefficient. Därmed förblir pensionen du tjänar in årligen lika stor.

Du kan ändra din FöPL-arbetsinkomst när som helst via vår onlinetjänst om den inte motsvarar värdet på dina arbetsinsats.

Du tjänar in pension för oavlönade perioder för vilka du får en inkomstrelaterad förmån. Du tjänar även in pension för hemvård av barn under 3 år samt för studier som leder till examen. Läs mer om pension för oavlönade perioder.

Den intjänade pensionen finns med i ditt pensionsutdrag först följande vår. Utbetalarna av förmånerna, t.ex. FPA eller arbetslöshetskassorna, meddelar uppgifterna för det föregående året till registret senast 31.3 och därför saknas dessa uppgifter i ditt intjänade pensionsbelopp och dina förmånsuppgifter fram till dess. Om du upptäcker brister i förmåner som du fått före 2019, lämna en utredningsbegäran.

Förutom den pension du tjänat in hittills inkluderar pensionsutdraget även en uppskattning av din framtida pension. Uppskattningen är beräknad utifrån genomsnittet för dina senaste inkomstuppgifter och beaktar effekten av livslängdskoefficienten och en eventuell uppskovsförhöjning.

Om du ännu inte ansökt om pension kan du beräkna din pension vid olika tidpunkter på sidan Pensionsberäkningar (pensionsräknaren) i vår onlinetjänst. Du kan även ändra inkomstuppgifterna som beräkningen bygger på.

Finns det ett avdrag för den offentliga sektorn i din beräkning?

 • Om du har arbetat inom den offentliga sektorn före år 2005, kan din intjänade pension ha reducerats på grund av samordning.
 • Ett avdrag görs från din intjänade pension om du är född före år 1960, ditt anställningsförhållande inom den offentliga sektorn inleddes före år 1993, du avgår med ålderspension före 65 års ålder och din offentliga anställning har upphört redan tidigare.

Mer information om avdrag inom den offentliga sektorn ges av Keva

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • läsa i ditt pensionsutdrag hur mycket pension du tjänat in
 • se en uppskattning av ditt framtida pensionsbelopp
 • göra beräkningar av andra pensionsalternativ
Logga in på Varma Onlinetjänst