Arbetspensionsutdraget visar dig den pension du tjänat in och en uppskattning av din framtida pension

Arbetspensionsutdraget ger en konkret bild av hur dina arbetspensionsavgifter påverkar din intjänade och framtida pension.

Kontrollera utvecklingen av ditt pensionsskydd i arbetspensionsutdraget

Logga in på vår onlinetjänst för att ta del av ditt elektroniska arbetspensionsutdrag, där du ser en sammanställning av den pension du tjänat in samt en uppskattning av din framtida pension. Uppgifterna i arbetspensionsutdraget baserar sig på inkomst- och förmånsuppgifterna i inkomstregistret. Ha för vana att kontrollera uppgifterna årligen.

Vilka uppgifter ingår i arbetspensionsutdraget?

I Varmas elektroniska arbetspensionsutdrag finns inkomst- och förmånsuppgifter från innevarande år och de sex föregående kalenderåren. I utdraget finns också en kalkyl med uppgifter från hela arbetskarriären.

Det elektroniska pensionsutdraget uppdateras i realtid i fråga om inkomsterna, eftersom de inkomstuppgifter som arbetsgivaren anmält till inkomstregistret visas i utdraget den 8:e dagen i månaden efter den månad då lönen betalats ut. Uppgifter om företagarens arbetsinkomst från den föregående månaden syns redan den första dagen i må-naden. Pension som du tjänat in för förmåner under oavlönade perioder kan saknas i uppgifterna om intjänad pension och förmåner i början av året. De som betalar oavlönade förmåner, bl.a. FPA och arbetslöshetskassorna, anmä-ler föregående års uppgifter till registret senast 31.3.

Du tjänar in arbetspension på dina arbetsinkomster och på förmåner under vissa oavlönade perioder

Du tjänar in pension på den lön du får när du arbetar och på FöPL-arbetsinkomst samt på vissa förmåner under oav-lönade perioder, exempelvis på inkomstrelaterad dagpenning och föräldrapenning. Arbetsgivaren anmäler uppgifter om de utbetalda inkomsterna till inkomstregistret för alla arbetstagare i åldern 17–67 år som får lön på minst 62,88 euro per månad. Företagare i åldern 18–67 år ska själva teckna en försäkring när arbetsinkomsten, dvs. penningvärdet på den egna arbetsinsatsen, är minst 8 261,71 euro per år och företagaren verkar som företagare i minst 4 månader.

Vem får ett arbetspensionsutdrag?

Arbetspensionsutdrag ges till arbetstagare och företagare i Finland i åldern 18–68 år, vars arbete är försäkrat enligt arbetspensionslagstiftningen, och pension ännu inte har beviljats. De som får partiell ålderspension ser dock sina inkomstuppgifter från och med året då pensionen började.

Arbetstagare och företagare som är försäkrade i Varma kan när som helst se sina uppgifter i realtid via det elektroniska utdraget.

Vi skickar ett arbetspensionsutdrag per post vart tredje år till dem som inte har kontrollerat sina uppgifter i det elektroniska utdraget. I år postar vi arbetspensionsutdrag till personer under 60 år som är födda under perioden januari–april, samt personer som är födda 1953–1962 oavsett födelsemånaden. Arbetspensionsutdraget som skickas per post är kortare än tidigare, eftersom det bara innehåller inkomstuppgifter för de sex senaste åren. Uppgifterna om den tidigare arbetshistorian finns kvar och kan kontrolleras i det elektroniska arbetspensionsutdraget. En närmare tidtabell för pensionsutdrag som skickas per post publiceras i maj.

Kontrollera uppgifterna i ditt arbetspensionsutdrag och lämna en begäran om utredning vid behov

  • När uppgifterna som du kontrollerat i arbetspensionsutdraget är i ordning och det inte finns något att korrigera, behöver du inte göra något annat.
  • Om uppgifterna för 2019 eller senare behöver korrigeras ska du meddela din arbetsgivare. Arbetsgivaren korrigerar uppgifterna i inkomstregistret, och de uppdateras också i ditt arbetspensionsutdrag på detta sätt.
  • Om du upptäcker fel eller brister i uppgifterna före år 2019, ska du lämna en begäran om utredning via Varma Onlinetjänst.

Du kunde också vara intresserad av dessa