Vårt företagsansvarsprogram grundar sig på omsorgsfull förvaltning av pensionsmedlen samt aktuella teman som biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och en hållbar värdekedja

Ansvarsfullhet är en integrerad del av all vår verksamhet. Varmas ansvar för pensionsmedlen, våra kunder, vår personal och vår gemensamma miljö sträcker sig långt in i framtiden. Vårt mål är att vara en föregångare inom ansvarsfullhet i arbetspensionsbranschen. Utvecklingen av ansvarsfrågor styrs av ett företagsansvarsprogram som vi nyligen uppdaterat.

– Målet med företagsansvarsprogrammet är att stärka vår roll som en föregångare inom ansvarsfullhet. För oss som pensionsbolag grundar sig företagsansvar på att sköta väl om pensionsmedlen. Biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och en hållbar värdekedja är aktuella teman i vårt program, berättar Hanna Kaskela, företagsansvarsdirektör.

– Kriget i Ukraina har lyft fram ansvarsfullhet på ett helt nytt sätt på agendan. Den pågående situationen i världen understryker ansvaret staterna bör ta för mänskliga rättigheter, att motverka korruption och göra värdekedjan transparent, säger Kaskela.

När vi skapade företagsansvarsprogrammet lyssnade vi på våra intressentgrupper och även en stor del av vår personal har deltagit i arbetet. Programmet grundar sig på en väsentlighetsanalys med vilken vi har identifierat fokusområden för vår ansvarsfullhet samt hur våra intressenters förväntningar och omvärlden förändrats de senaste åren. Vi identifierade ett antal teman vars betydelse vuxit sedan tidigare.

– Dessa typer av teman är till exempel biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, mänskliga rättigheter och främjande av arbetsförmågan. Det viktigaste enligt våra intressenter är även fortsättningsvis en ansvarsfull hantering av frågor som rör vårt grundläggande uppdrag, till exempel att trygga vår solvens och att upprätthålla ett fungerande pensionsskydd, säger Hanna Kaskela.

Alla har rätt till en trygg framtid

Det bärande budskapet i vårt företagsansvarsprogram är ”Alla har rätt till en trygg framtid”. Vårt program har tre fokusområden.

Vi värnar om pensionsskyddet: Hela vår verksamhet grundar sig på omsorgsfull förvaltning av pensionsmedlen och utbetalning av rätt pensionsbelopp vid rätt tidpunkt. Vi arbetar öppet och etiskt utan att glömma kostnadseffektivitet och miljökonsekvenser.

Vi investerar i förändringar: Hållbarhet styr alla våra placeringsbeslut. Vi inriktar våra placeringar på att lösa vår tids stora globala utmaningar: bekämpa klimatförändringarna och förbereda oss på konsekvenserna, bromsa upp förlusten av biologisk mångfald och främja mänskliga rättigheter.

Vi arbetar för ett hållbart arbetsliv: Vi hjälper våra kunder att förebygga och hantera risker för arbetsoförmåga. På detta sätt är vi med och bygger upp ett mer hållbart arbetsliv. Vi tar ansvar för våra medarbetare och deras kompetens samt skapar en inspirerande arbetsplats genom att djärvt ifrågasätta föråldrade metoder.

– Kärnan i vårt företagsansvarsprogram är att göra ansvarsfrågor ännu mer integrerade i Varmas verksamhet. Företagsansvar är också en del av Varmas belöningssystem, berättar Kaskela.

Vi har ställt upp mål för varje fokusområde i programmet och fastställt åtgärder för att främja dem. I år arbetar vi på Varma till exempel med en ny klimatpolicy, en vägkarta för biologisk mångfald samt beaktande av mänskliga rättigheter bland annat i värdekedjan och inom placeringar. Samtidigt utvecklar vi rapporteringen och kommunikationen kring hållbarhet.

Vi rapporterar om hur vårt hållbarsarbete framskrider i vår års- och företagsansvarsrapport.

Fokusområdena av vårt företagsansvarsprogram

Läs mer om Varmas företagsansvar

 

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent pensionsplacerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 909 000 personer inom den privata sektorn. År 2021 uppgick Varmas premieinkomst till 5,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 6,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 57,6 miljarder euro i slutet av mars 2022.

Mediekontakter:

Hanna Kaskela

Direktör, Samhällsansvar och kommunikation

Katri Viippola

Direktör, Människor, kommunikation och utveckling

Du kunde också vara intresserad av dessa