FöPL-arbetsinkomsträknaren underlättar fastställandet av företagarens FöPL-arbetsinkomst

På webbplatsen Varma.fi har lanserats en ny FöPL-arbetsinkomsträknare som hjälper dig som företagare att fastställa din FöPL-arbetsinkomst till rätt belopp genast när företagsverksamheten inleds. Räknaren och de uppgifter som den ger baserar sig på de anvisningar och data som Pensionsskyddscentralen utarbetat för arbetspensionsbolagen.

FöPL-försäkringens arbetsinkomst utgör en uppskattning av det ekonomiska värdet på företagarens arbetsinsats. Som företagare ska din arbetsinkomst motsvara den årslön som du borde betala för samma arbete till en annan person som har samma yrkesskicklighet som du. Som hjälp vid fastställandet av arbetsinkomsten har också hittills använts de anvisningar om arbetsinkomst som Pensionsskyddscentralen har utarbetat för arbetspensionsbolagen. De gemensamma anvisningarna har nu ändrats till en lättanvänd räknare.

När du matar in ditt företags bransch i arbetsinkomsträknaren samt en uppskattning av ditt företags årliga omsättning, får du en rekommendation om ett intervall inom vilket FöPL-arbetsinkomsten ska fastställas. Om du anser att arbetsinkomstrekommendationen inte motsvarar din arbetsinsats i företaget, kan du när du tecknar en försäkring ansöka om en arbetsinkomst av annan storlek och ge en redogörelse för de omständigheter på basis av vilka du anser att arbetsinkomsten bör fastställas på en nivå som avviker från rekommendationen.

Den rekommendation om arbetsinkomst som räknaren ger baserar sig på löneuppgifterna för arbetstagarna inom ditt företags bransch samt på omsättningsuppgifterna för ditt företag och din bransch. Arbetsinkomstens storlek kan dessutom påverkas t.ex. av att företagarverksamhet bedrivs i flera företag, av att företagarverksamheten är säsongbetonad, av antalet arbetstagare och företagspartner, av lönen för den anställda med den bästa lönen och av företagarens yrkeskompetens. Arbetspensionsbolagets uppgift är slutligen att fastställa arbetsinkomsten till rätt belopp på basis av de uppgifter som lämnats.

FöPL inverkar på många saker i företagarens liv

Som företagare beräknas dina intjänade pensioner och din övriga sociala trygghet enligt arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. Till exempel beloppet för företagarens sjukdagpenning, föräldradagpenning och arbetslöshetsersättning baserar sig på arbetsinkomst. Din arbetsinkomst bestämmer också din FöPL-försäkringsavgift.

Lagförslaget preciserar bedömningen av arbetsinkomsten

Regeringen gav i juni en proposition till riksdagen om ändring av lagen om pension för företagare (FöPL) från och med den 1 januari 2023. Syftet med ändringen är att förbättra företagarnas pensionsskydd och få företagarnas arbetsinkomst att bättre än för närvarande motsvara värdet av deras arbetsinsats.

I lagutkastet föreslås det att de uppgifter som används vid fastställandet av arbetsinkomsten ska preciseras för att bedömningen och fastställandet av arbetsinkomsten i de olika arbetspensionsbolagen ska vara tydligare och enhetligare än för närvarande. FöPL-arbetsinkomsträknaren utvecklas i framtiden både utifrån användarerfarenheterna och utifrån besluten om lagförslaget.


Läs mer om FöPL-arbetsinkomsträknaren

Läs mer om uppskattning av FöPL-arbetsinkomsten på vår webbplats Uppskattning av FöPL-arbetsinkomsten 

Läs också Pensionsskyddscentralens nyhet Ny beräkningstjänst underlättar bedömningen av företagarens arbetsinkomst

Uppskatta rätt arbetsinkomst med räknaren

Vår nya arbetsinkomsträknare gör det lättare att fastställa din arbetsinkomst!

Beräkna rekommenderad arbetsinkomst

Du kunde också vara intresserad av dessa