Placeringsmiljön präglades av kortvariga kriser – de noterade aktierna gav bäst avkastning bland Varmas placeringar

Inflation, höjda räntor och problemen i banksektorn återspeglades i placeringsmarknadens avkastningar under årets första kvartal. De europeiska och amerikanska noterade aktierna gav bäst avkastning bland Varmas placeringar. Ränteplaceringarna gav avkastning efter åren med nollränta.

I januari–mars avkastade Varmas placeringar 1,0 (-1,9) procent. Placeringarnas värde uppgick till 56,6 (56,2 vid årets början) miljarder euro. 

– Utsikterna för den globala ekonomin är splittrade. I flera länder och i synnerhet i Finland har konsumenternas realinkomster minskat, vilket märks bland annat i konsumtionens svaga utveckling och avstannade bostadsmarknader. Arbetsmarknaderna har dock varit i fortsatt gott skick. I Finland har dessutom den gröna omställningen kommit igång i form av investeringsprojekt, och det finns en tydlig skillnad exempelvis jämfört med tiden efter finanskrisen, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Noterade aktier återhämtade sig efter den negativa utvecklingen under 2022 och avkastade 2,9 (-7,5) procent. Amerikanska aktier stod för den kraftigaste utvecklingen, med en avkastning på 4,7 procent. Avkastningen på ränteplaceringar blev 1,2 (-2,7) procent, 0,7 (5,5) procent på kapitalplaceringar, -0,8 (2,0) procent på fastighetsplaceringar och -1,1 (2,1) procent för hedgefonder.

– Det första kvartalet präglades av framgången med att för tillfället få bukt med de plötsliga riskfaktorerna, såsom problemen i banksektorn. I USA och Schweiz agerade myndigheterna snabbt för att förhindra bankrusningar och för att säkra betalningsförmågan. Varma hade inga betydande direkta placeringar i banker som drabbades av problem, och därmed utsattes vi inte för risker utöver marknadens reaktioner, säger Varmas placeringsdirektör Markus Aho.

– På marknaden förväntas räntorna sjunka under slutet av året, och inflationen har förmodligen redan nått sin topp. Det tar tid att få ned inflationen till målnivån, och det är fortfarande oklart hur mycket ekonomin kommer att försvagas. Varmas ränteplaceringar gav förhållandevis god avkastning under början av året efter åren av nollränta, säger Aho.

Varmas solvensgrad var 129,6 (130,5 vid årets början) procent och solvenskapitalet var 1,8 gånger (1,8 vid årets början) högre än solvensgränsen. Varma upprätthåller en stark solvens med hjälp av placeringsavkastningar.

Varma påbörjar justeringen av FöPL-arbetsinkomsten

I och med ändringen av lagen om pension för företagare (FöPL) har arbetspensionsbolag en skyldighet att stärka företagares FöPL-arbetsinkomst så att den motsvarar företagarens verkliga arbetsinsats. Lagändringen förbättrar företagarnas pensionsskydd och sociala trygghet samt främjar verkställandet av lagen om pension för företagare. I år justerar Varma arbetsinkomsten för de företagare vars arbetsinkomst är mindre än 15 000 euro.

Under början av 2023 har Varma röstat i sammanlagt 207 bolagsstämmor i Finland och utomlands. Påverkan och röstning i bolagsstämmor överensstämmer med Varmas principer om aktivt ägande och ansvarsfulla placeringar. I mars publicerade Varma års- och företagsansvarsrapporten för 2022, där vi berättar om Varmas verksamhet och företagsansvar under förra året.

Varmas kundrekrytering fungerade bra under januari–mars. Nettoeffekten av försäljning till nya kunder och överföringar mellan pensionsanstalter på ArPL-premieinkomsten var 61,4 (22,3) miljoner euro. Motsvarande effekt på FöPL-premieinkomsten var 9,3 (7,2) miljoner euro.

Antalet nya invalidpensioner på grund av psykisk ohälsa ökar, i synnerhet bland kvinnor

Antalet invalidpensioner som beviljas på grund av psykisk ohälsa har ökat jämfört med förra året. Bland kvinnor ökade antalet inom samtliga åldersgrupper, men bland män minskade antalet inom åldersgrupperna 45–54 år och över 60 år. Flest invalidpensioner på grund av psykisk ohälsa beviljades – sett till antalet – till personer under 35 år.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent pensionsplacerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för 942 000 personer inom den privata sektorn. År 2022 uppgick Varmas premieinkomst till 6,1 miljarder euro och pensioner utbetalades för 6,5 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 56,6 miljarder euro i slutet av mars 2023.
  
Mer information:  
  
Katri Viippola, direktör, Människor, kommunikation och utveckling, tfn 0400 129 500 eller  katri.viippola(at)varma.fi

Marjut Tervola, kommunikationschef, tfn 045 673 0120 eller marjut.tervola(at)varma.fi

Bilagor:

Presentation av delårsresultatet
Delårsrapport

Du kunde också vara intresserad av dessa