Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2024 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet har den 27 oktober fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för år 2024.

Arbetspensionsindexet är nästa år 3037. Arbetspensionsindexet stiger med cirka 5,7 procent jämfört med år 2023. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet. Då man beräknar arbetspensionsindexet är andelen ändring i lönenivån 20 procent och ändring i prisnivån 80 procent.

Som lönekoefficient fastställdes 1,637. Jämfört med år 2023 stiger lönekoefficienten cirka 5,1 procent. Lönekoefficienten används vid beräkning av den framtida pensionen. Med koefficienten justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent.

Förmåner som är bundna till arbetspensionsindexet är löpande förvärvs- och familjepensioner enligt arbetspensionslagarna för de privata sektorerna och pensionssystemen för de offentliga sektorerna, vissa ersättningar enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst samt avträdelsepensioner och avträdelsestöd.

När arbetspensionen beräknas justeras med lönekoefficienten de inkomster som ligger till grund för pensionen och de inkomstgränser som anges i arbetspensionslagarna till nivån vid beräkningstidpunkten. Vid beräkningen av annan pension som betalas ut efter partiell förtida ålderspension eller av den senare andelen av partiell förtida ålderspension justeras dessutom den ännu obeviljade pensionsandelen av grunden för den partiella förtida ålderspensionen med lönekoefficienten till nivån för det år när pensionen börjar löpa.

Läs mer på social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande

Nyhet
Indexen för arbetspensionsskyddet 2024 har fastställts: Arbetspensionerna stiger med 5,7 procent
pensionsskydd 27.10.2023

Du kunde också vara intresserad av dessa