Varmas resultat 2023: Varmas placeringar ökade 6,0 procent – de noterade aktierna ledde den starka uppgången i slutet av året

Trots ekonomiska utmaningar visade Varmas placeringsavkastningar en stigande trend under hela året. Aktiemarknadens starka kursuppgång i slutet av året berodde på förväntningar om att inflationen skulle jämna ut sig och en återgång till en rimligare räntenivå. Varmas solvens förblev stark under hela året.

Avkastningen på Varmas placeringar under 2023 var 6,0 (-4,9) procent. Placeringarnas värde uppgick till 59,1 (56,2) miljarder euro.   

– För Varmas placeringars del var året framgångsrikt, men avkastningarna kom särskilt från utlandet. I Finland var den ekonomiska situationen och aktiemarknadens utveckling svaga. Den höjda räntenivån bromsade tydligt in ekonomin, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.  

De noterade aktierna i Varmas placeringar avkastade bäst, avkastningen uppgick till 10,3 (-16,8) procent. Avkastningen för alla aktieplaceringar var 8,6 (-8,7) procent. Kapitalplaceringarna avkastade 5,5 (7,9), ränteplaceringarna 5,6 (-5,2) och hedgefonderna 6,1 (2,3) procent. Fastighetsplaceringar var det enda tillgångsslaget som gav negativ avkastning -4,3 (5,7).

– När räntehöjningen började avta under slutet av hösten, började aktiernas avkastning öka kraftigt. Vi ökade faktiskt vår aktievikt i aktieportföljen under slutet av året. I den osäkra miljön fanns några gupp på vägen, men i helhet var året positivt för placeringsavkastningarna. Ur placeringsmarknadens perspektiv var stämningen positivare än i realekonomin, säger placeringsdirektör Markus Aho.

Varmas solvensgrad var 130,4 (130,5) procent och solvenskapitalet var 1,6 gånger (1,8) högre än solvensgränsen. Varmas solvens förblev stark under hela året.

– Prognoser över att den globala ekonomin är på väg in i en recession har flyttats fram kontinuerligt, men något alarmerande recessionshot mot den internationella ekonomin är inte i sikte med tanke på siffrorna. Efter att inflationen och ränteökningarna jämnats ut må den ekonomiska tillväxten ha saktat in men den är fortfarande på en stabil nivå. De geografiska skillnaderna är trots det betydande och de geopolitiska riskerna förhöjda, säger Markus Aho.

– Finlands tillstånd är sämre än den internationella ekonomin. Positiva förväntningar på den inhemska ekonomin innebar investeringar i grön omställning, men den höjda räntenivån och konkurrensen om statsstöd mellan olika länder har tydligt och klart bromsat in projekten. Nu gäller det att hoppas att en betydande sänkning av räntenivån även blåser liv i projekten, säger Risto Murto.

Lönesummans utveckling fortsatte i en god riktning trots det ekonomiska läget

ArPL-lönesumman bland Varmas kundföretag ökade under 2023 med 5,2 procent trots det ekonomiska läget i Finland. Ökningen av lönesumman mattades av något när året led mot sitt slut. ArPL-lönesummans positiva utveckling stärker pensionssystemet, eftersom lönesumman fungerar som grund för pensionsavgifterna.

Kundrekryteringen var mycket bra för Varma föregående år. Varma lyckades i enlighet med sin strategi att kundrekrytera små och mellanstora företag. Nettoeffekten av försäljning till nya kunder och överföringar mellan pensionsanstalter på ArPL-premieinkomsten var 98,4 miljoner euro. Motsvarande effekt på FöPL-premieinkomsten var 33,1 miljoner euro.

Det första året för justering av företagarnas FöPL-arbetsinkomst gick enligt planerna

Varma inledde den regelbundna justeringen av FöPL-arbetsinkomsten föregående år. I och med ändringen av lagen om pension för företagare (FöPL) år 2022 har arbetspensionsbolag en skyldighet att justera företagares FöPL-arbetsinkomst vart tredje år och fastställa den att motsvara företagarens verkliga arbetsinsats.

Det första justeringsåret gick enligt planerna och under året justerade Varma arbetsinkomsterna för 12 000 företagare. Arbetsinkomsten steg i genomsnitt med 3 870 euro. Arbetsinkomsten för cirka 15 procent av de granskade företagarna motsvarade arbetsinsatsen och krävde inga ändringar.

I år justerar Varma arbetsinkomsten för 8 000 företagare. Syftet med lagändringen är att förbättra företagarnas pensionsskydd och sociala förmåner. Samtidigt stöds genomförandet av lagen om pension för företagare.

Officiellt godkännande för de vetenskapsbaserade SBT-utsläppsmålen

Varma har förbundit sig till att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med Parisavtalet och därmed anslutit sig till det internationella SBT-initiativet. SBT-initiativet fastställer utsläppsmålen baserat på vetenskap.

– Vårt långsiktiga arbete för klimat- och miljövärderingar indikeras genom att vi förra året som det första pensionsbolaget i Finland och som det tredje pensionsbolaget i världen fått ett officiellt godkännande för våra SBT-utsläppsmål. Vi har ett tydligt mål som vi strävar efter, säger Risto Murto.

Varmas miljörelaterade hållbarhetsinsatser styrs vid sidan av klimatmålen av hänsyn för den biologiska mångfalden. Under förra året har Varma analyserat policyerna hos de företag man placerar i, hur företagen själva tar hänsyn till förlust av biologisk mångfald i sin egen verksamhet.

Det näst största antalet ansökningar för partiell ålderspension någonsin

Partiell ålderspension (partiell förtida ålderspension) var fortfarande populär förra året, även om antalet ansökningar sjönk med 37 procent jämfört med året innan. Antalet inkomna ansökningar till Varma (4 778 st) var det nästa största antalet någonsin. Ökningen var över 80 procent jämfört med åren 2020 och 2021. Partiell ålderspension går i nuläget tidigast att söka vid 61 års ålder och det går att ta ut antingen 25 eller 50 procent av den intjänade pensionen utan att man slutar arbeta. 

I början av 2024 gjordes en indexhöjning på 5,7 procent till pensionerna. Detta har inte haft någon märkbar effekt på ålderspensionsansökningarna under resten av året. Varma hade vid årsskiftet 350 500 (352 200) pensionstagare.

Antalet invalidpensionsansökningar ökade med 3,9 procent. Antalet nya invalidpensionsansökningar ökade med 5,5 procent jämfört med året innan. Den största ökningen ses i åldersgruppen 25–34-åringar. Antalet ansökningar ökade även bland 60-åringar. I denna åldersgrupp representerades det ökade antalet ansökningar huvudsakligen av män.

Psykisk ohälsa var den främsta orsaken till nya invalidpensioner i alla åldersgrupper under 45 år.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent pensionsplacerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för 980 000 personer inom den privata sektorn. År 2023 uppgick Varmas premieinkomst till 6,5 miljarder euro och pensioner utbetalades för 7,1 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 59,1 miljarder euro vid utgången av 2023. 

Mer information:   

Hanna Kaskela, direktör, samhällsansvar och kommunikation, tfn 040 584 5045 eller hanna.kaskela(at)varma.fi       

Marjut Tervola, kommunikationschef, tfn 045 673 0120 eller marjut.tervola(at)varma.fi     

Bilagor:  

Presentationsmaterial till bokslutet (pdf)

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 (pdf)

Du kunde också vara intresserad av dessa