Insiderregler

Varmas styrelse har fastställt insiderregler som iakttas inom bolaget. Syftet med insiderreglerna är att främja placeringsverksamhetens offentliga tillförlitlighet och de anställdas kunskap om insiderreglerna för att förhindra även oavsiktliga brott mot insiderreglerna.

Inledning

Till Varmas kunder hör företag som har emitterat aktier, skuldebrev eller andra finansiella instrument som är noterade eller ska noteras på börsen eller på en annan reglerad marknadsplats eller multilateral handelsplattform.

 • Dessa företag kallas nedan ”börsbolag” – oftast är det fråga om bolag vars aktier är noterade på Helsingforsbörsen.
 • Även ett obligationslån kan vara noterat på börsen – t.ex. en publik emission från ett andelslag, som då också faller under begreppet börsbolag.
 • Nedan kallas börsbolags aktier, obligationslån och värdepapper samt andra finansiella instrument ”börspapper”.

Börsbolagen kan ha tillgång till sådan ännu opublicerad information som kan påverka marknaden och som det alltid är förbjudet att röja och utnyttja som insiderinformation.

 • Insiderförbudet gäller alla affärer och andra transaktioner med börspapper – även sådana som görs mellan två parter utanför börsen eller andra marknadsplatser.
 • Förbudet tillämpas inte på icke-noterade bolag och denna anvisning gäller inte dem direkt – men även icke-noterade bolags uppgifter är alltid konfidentiella och hör till Varmas affärshemligheter.

 

Sekretess och insiderinformation

Handlingar och information som lämnats av ett kundföretag hör alltid till Varmas konfidentiella affärshemligheter.

 • Information om våra börsnoterade kundföretag som inte har offentliggjorts omfattas förutom av sekretess också av förbudet mot att röja och utnyttja insiderinformation enligt marknadsmissbruksförordningen.

Det är viktigt såväl för oss som för våra kunder att informationen behandlas korrekt.

 • Oaktsam behandling av insiderinformation är synnerligen skadligt för kundföretaget och har en negativ effekt på företagets verksamhet på marknaden.
 • Negativ publicitet på grund av överträdelser som är avsiktliga eller beror på oaktsamhet minskar också förtroendet för Varma.

Missbruk av insiderinformation medför stränga sanktioner.

 • Hotet om straff för missbruk gäller alltid också den berörda personen – inte bara börsbolaget eller Varma

Vad är insiderinformation?

Insiderinformation kan vara såväl skriftlig som muntlig information som

 • sannolikt påverkar värdet på ett börspapper eller annat relaterat värdepapper på ett avsevärt sätt
  • påverkan kan vara indirekt – t.ex. information om en aktie påverkar också optioner som ger rätt till aktien
 • är exakt och specifik
  • händelsen eller omständigheten kommer objektivt sett sannolikt att äga rum – mer sannolikt än inte
  • inte ett rykte eller annan diffus information
  • kan ligga till grund för slutsatser – en noggrann placerare skulle beakta informationen
 • inte har offentliggjorts
  • att lämna information till Varma är inte att offentliggöra den
  • offentliggörande innebär att alla har tillgång till informationen – t.ex. via elektroniska medier

Insiderinformation kan under ovannämnda förutsättningar vara information om

 • ett börsbolags kommande agerande, t.ex.
  • ett planerat företagsköp eller andra arrangemang
  • en resultatvarning
  • innehållet i en delårsrapport eller ett bokslut som är under arbete
 • planer som gäller värdepapper, t.ex.
  • en aktieemission
  • ett erbjudande om förvärv eller inlösen av aktier
  • sammanslagning eller delning av aktieserier

Förbud mot att röja och utnyttja insiderinformation

Du får inte röja insiderinformation för dina medarbetare vid Varma eller andra personer, om det inte är nödvändigt för deras arbetsuppgifter, och du får inte utnyttja insiderinformation för att

 • förvärva eller överlåta börspapper för din egen eller andras räkning
  • förbudet gäller också indirekt agerande t.ex. via ett bolag som ägs av dig eller din närstående – förbudet är omfattande och kan inte kringgås
 • rekommendera eller förmå andra att förvärva eller överlåta börspapper
  • förbudet omfattar alla typer av råd eller antydningar
 • annullera eller ändra en handelsorder på börspapper eller rekommendera eller förmå andra att annullera eller ändra en tidigare handelsorder

Börspapper som omfattas av insiderförbudet

Med börspapper avses i denna anvisning alla värdepapper och andra finansiella instrument – oavsett form – som anknyter till börsbolag.

Dessa inkluderar finansiella instrument som ett börsbolag själv har emitterat, t.ex.

 • aktier – utöver noterade (”listade”) även sådana som inte är noterade
 • obligationslån eller andra skuldförbindelser
 • konvertibla obligationer
 • penningmarknadsinstrument – depositionsbevis, företagscertifikat, räntebevis m.m.

Finansiella instrument emitterade av andra aktörer och som anknyter till börsbolag, t.ex.

 • warranter
 • optioner, terminer, futurer, swaps

Rapportering av överträdelser

Den som misstänker att någon vid Varma har utnyttjat insiderinformation vid värdepappershandel eller annars handlat i strid med värdepappersmarknadslagen ska göra en anmälan om det.

Anmälan görs till adressen arvopaperirikkomus(at)varma.fi

 • anmälningarna kan endast läsas av chefsjuristen och behandlas konfidentiellt
 • chefsjuristen rapporterar till styrelsen

Skyldigheter för permanenta insiders

Varmas ledningsgrupp och placeringsverksamheten samt vissa särskilt angivna anställda hör till Varmas permanenta insiders.

 • En permanent insider ska be om tillstånd innan han eller hon förvärvar eller överlåter börspapper – anhållan görs per e-post till juristen i placeringsverksamheten
 • En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att det inom Varma inte finns någon insiderinformation om börspappret i fråga, vilket juristen kontrollerar i Varmas interna register.
 • När en permanent insider efter förhandskonsultering har gjort ett förvärv eller en överlåtelse är han eller hon skyldig att lämna en anmälan om ändring i innehav för

Varmas interna register – anmälan ska göras på en för ändamålet avsedd blankett.

 • För permanenta insiders gäller också ett förbud mot s.k. kort handel: tiden mellan förvärv eller överlåtelse av börspapper av samma slag ska vara minst tre månader.
 • Handel för egen räkning med ett visst bolags börspapper eller andra relaterade värdepapper är förbjudet, när en permanent insider har information om att handel av stor betydelse för Varmas position i det aktuella bolaget bedrivs med bolagets börspapper eller relaterade värdepapper, och att affären samtidigt sannolikt har stor betydelse för börspapprets värde (front running).

Det offentliga innehavarregistret

Varma för ett offentligt register enligt lagen över följande personers innehav:

 • ledamöterna och ersättarna i styrelsen, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt revisorer, revisorssuppleanter och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av bolaget
 • sådana anställda hos bolaget som kan påverka beslutsfattandet när det gäller placering av bolagets tillgångar eller som på något annat sätt regelbundet får tillgång till insiderinformation om aktier och finansiella instrument som avses ovan – dessa personer är särskilt angivna

Registret innehåller information om innehav av aktier, och finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform.

 • Registret finns tillgängligt via Euroclear Finlands tjänst NetSire

Varma för ett internt register över övriga permanenta insiders innehav.

Hantering av insiderinformation inom Varma

Varma hanterar insiderinformation med hjälp av tre interna register.

Förbudslistan och ”stängda fönster”

 • på förbudslistan görs en anteckning om någon inom Varmas ledning eller placeringsverksamhet får insiderinformation – den berörda personen meddelar börsbolagets namn till den som administrerar förbudslistan (juristen i placeringsverksamheten)
 • medan ett börsbolag finns upptaget på förbudslistan får dess värdepapper inte förvärvas eller överlåtas – förbudet gäller både Varmas egna affärer och permanenta insiders
 • dessutom tillämpas en period med ”stängt fönster” i fråga om börsbolag där någon av styrelsemedlemmarna är anställd vid Varma

Projektspecifika register

 • inrättas över en betydande förvärvs- eller överlåtelseplan för börspapper som Varma har initierat antingen ensam eller tillsammans med en extern part
 • beslut om inrättande fattas av direktören med ansvar för placeringsverksamheten
 • i registret antecknas de personer som fått kännedom om planen och tidpunkterna för detta
 • de som känner till projektet får inte förvärva eller överlåta värdepapper i det berörda börsbolaget
 • registret förs av juristen i placeringsverksamheten

Register över marknadssonderingar

 • i registret antecknas information om marknadssonderingar, dvs. när ett börsbolag eller en investeringsbank frågar om Varma är intresserat av att delta i ett betydande förvärv eller överlåtelse av börspapper
 • registeranmälan görs av en anställd vid placeringsverksamheten eller en medlem av Varmas ledning som har auktoriserats att ta emot sonderingar
 • anmälan ska göras per e-post (marketsounding(at)varma.fi)
 • registret förs av juristen

Personliga insiderskyldigheter

Gäller alla anställda vid Varma

 • Sekretess för kunduppgifter
 • Förbud mot att röja och utnyttja insiderinformation om börsbolag
 • Anmälan om överträdelser som gäller värdepapper

Gäller dessutom ledningsgruppen samt anställda vid placeringsverksamheten och andra särskilt angivna anställda

 • Förhandstillstånd för förvärv och överlåtelse av börspapper (chefsjuristen)
 • Förbud mot kort handel (3 mån.)
 • Anmälningsskyldighet om innehav av börspapper och ändringar i dem (blankett)

Påföljder för brott mot insiderförbudet

Anställningsrelaterade påföljder

 • Om en person som står i anställnings- eller tjänsteförhållande till Varma bryter mot föreskrifterna i denna anvisning har Varma beroende på överträdelsen rätt att ge personen en varning eller, vid en väsentlig överträdelse, säga upp eller häva arbets- eller tjänsteavtalet.

Straffrättsliga påföljder

 • I strafflagens 51 kap. 1–2 a § finns bestämmelser om straff som gäller olagligt röjande och missbruk av insiderinformation
 • För olagligt röjande eller missbruk av information kan utdömas böter eller fängelse i högst 2 år, men för grovt missbruk är det maximala straffet 4 års fängelse
 • Hotet om straff gäller gärningar som begås uppsåtligen samt grov vårdslöshet

Lagar och andra bestämmelser

Dessa insiderregler kompletterar bl.a. följande bestämmelser om skyldigheter i samband med insiderinformation:

 • Marknadsmissbruksförordningen (596/2014/EU)
 • Strafflagen (39/1889) 51 kap. 1, 2 och 2a §
 • Värdepappersmarknadslagen (746/2012)
 • Lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 12g – 12i §
 • Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar

Alla anställda vid Varma är själva ansvariga för att följa gällande lagstiftning och denna anvisning.

 • Vid frågor om anvisningen och lagstiftningen kan du kontakta chefsjuristen för råd.

Offentliga insiderregistret

Uppgifterna i det offentliga insiderregistret kan läsas via Euroclear Finland Ab:s service.

Gå till NetSire service

Uppdaterad: 8/2020