Miljöpolicy

Varmas miljöpolicy definierar vad företagsansvar relaterat till miljöfrågor betyder för Varma. I policyn identifierar och beskriver vi metoder som vi använder för att hantera miljörelaterade risker och möjligheter som orsakas av vår verksamhet, leverantörskedja och våra placeringsobjekt. I policyn har vi identifierat hela värdekedjans betydelse för vår miljöpåverkan.

Ansvarsfrågor som relaterar till miljön är ett väsentligt delområde inom företagsansvar. Vårt ansvarsarbete grundar sig på uppbyggnaden av en mer hållbar värld för nuvarande och framtida generationer. Miljöansvaret styr oss och det omfattar hela verksamheten. Dess mest centrala delområden är bekämpning av klimatförändringar och anpassning till dem samt att förhindra förlust av biologisk mångfald.

Miljöpolicy har godkänts av Varmas styrelse 15.2.2024.

Miljöpolicy