Användarvillkor för Varma Onlinetjänst

Läs dessa användarvillkor omsorgsfullt innan du använder Varma Onlinetjänst. För att använda onlinetjänsten måste du godkänna och samtycka till att följa dessa villkor.

Användarvillkor för Varma Onlinetjänst

1. Varma Onlinetjänst

Användaren av Varma Onlinetjänst är en försäkringskund hos Varma som börjar använda tjänsten och därmed godkänner dessa användarvillkor (Villkoren). Kunden får använda tjänsten efter att ha tilldelats användarrättighet till tjänsten av Varma.

Dessa villkor tillämpas på Varma Onlinetjänst (Tjänsten) som tillhandahålls av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma (Varma) där företagare eller arbetsgivare (Kunden) kan uträtta sina ärenden hos Varma. Kunden kan genom Tjänsten hantera bland annat sina försäkrings- och finansieringsärenden (Försäkringar) samt se uppgifter som rör företagets arbetsmiljöledning (Hantering av risken för arbetsoförmåga). Dessutom kan Kunden via Tjänsten skicka säkra meddelanden och bilagor.

Tjänsten förutsätter en giltig försäkring hos Varma och är tillgänglig så länge som det är nödvändigt i samband med uppsägning av försäkringen.

Tjänsten ingår i en helhet som utgörs av Varmas webbplats (Webbsidor) samt webb- och mobiltjänster och förutsätter därför att Kunden även godkänner de allmänna användarvillkoren för Varmas Webbsidor. Se de allmänna användarvillkoren. Kunden har tillgång till Tjänsten i överenskommen omfattning. Varma kan vid tillhandahållandet av Tjänsten använda sig av tredjepartstjänster.

2. Identifiering

Användning av Tjänsten förutsätter identifiering av Kunden. Kunden identifierar sig via Suomi.fi genom en valfri stark autentiseringsmetod. Kunden måste ha tillgång till nödvändig utrustning för stark autentisering, mobilcertifikat eller personliga nätbankskoder. Om Kunden inte har tillgång till ovanstående skapar Varma ett användarnamn till Tjänsten efter att Kunden på annat tillförlitligt sätt bekräftat sin identitet.

3. Konfidentiella arbetspensionsuppgifter och dataskydd

Kunden är medveten om och godkänner att konfidentiella uppgifter som rör Kunden behandlas i Tjänsten.

Tjänsten innehåller sekretessbelagd information om Varmas försäkringstagare som omfattas av försäkringssekretess samt sekretessbelagda personuppgifter om Varmas försäkrade och pensionstagare. Uppgifterna i tjänsten inkluderar sekretessbelagda arbetspensionsuppgifter på personnivå om Varmas försäkrade och pensionstagare, till exempel uppgifter om inkomster och rätt till pension samt uppgifter som rör Kundens affärshemligheter och ekonomiska ställning, till exempel uppgifter om Kundens arbetspensionsavgifter och arbetsinkomster. Uppgifterna i Tjänsten som rör pensionsbeslut kan innehålla uppgifter klassade som särskilda kategorier av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, till exempel uppgifter om arbetsförmåga, som måste behandlas med särskild varsamhet.

Både Kunden och Varma är personuppgiftsansvariga i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och ansvarar båda för egen del för personuppgiftsbehandlingen i enlighet med EU:s dataskyddsförordning samt gällande och tillämpliga lagar och bestämmelser (Dataskyddslagstiftningen). Varma sköter det lagstadgade pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL). Som en del av ovanstående uppdrag behandlar och bevarar Varma Kundens personuppgifter. Tjänsten utgör en del av arbetspensionsförsäkringens kundförhållande.

När Kunden tar hand om arbetspensionsärenden inom sin ekonomi- och personalförvaltning och i detta syfte använder sig av uppgifterna i Tjänsten fungerar Kunden som personuppgiftsansvarig. Kunden förbinder sig att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagstiftningen och enbart i ovanstående syfte. Personuppgifterna i Tjänsten får enbart behandlas av de personer som på grund av sitt arbete har rätt att behandla uppgifterna. Detta måste särskilt beaktas när det gäller arbetspensionsrelaterade uppgifter om personers arbetsförmåga som finns i Tjänsten. Detsamma gäller eventuella affärshemligheter som finns i Tjänsten.

Mer information om Kundens personuppgiftsbehandling återfinns i separat informationsmaterial för kontaktpersoner hos ArPL-företagskunder, FöPL-försäkrade och ArPL-försäkrade. Se informationsmaterial för respektive grupp.

4. Kundens ansvar för användning av Tjänsten

Kunden är ansvarig för användning av Tjänsten i enlighet med dessa Villkor, aktuella anvisningar från Varma samt tillämplig lagstiftning. Kunden ansvarar för samtliga åtgärder som vidtas med användarrättigheter till Tjänsten. Åtgärder som vidtagits i Tjänsten och innehållet i skickade meddelanden beaktas i den form i vilken de har sparats i Tjänsten. Kunden är ansvarig för att inte skicka olagligt eller olämpligt material via Tjänsten och går i god för att kommunikationen via Tjänsten inte kränker någons integritet.

5. Varmas ansvar för Tjänsten

Varma ansvarar som en del av sin lagstadgade uppgift för Tjänstens funktion och säkerställer att uppgifterna i Tjänsten är korrekta. Informationen i Tjänsten är delvis allmän till sin karaktär och Varma kan därför inte garantera att den är tillämplig i individuella fall. Varma bedriver forskning och utför undersökningar förknippade med hantering av risken för arbetsoförmåga. Uppgifterna i Tjänsten kan användas anonymt i forsknings- och undersökningssyfte. Resultaten kan utnyttjas för att utveckla Varmas tjänster och verksamhet samt i kommunikations- och marknadsföringssyfte.

Varma ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av att Tjänsten inte fungerar. Varma ansvarar inte för skador, kostnader eller förluster som orsakas av Tjänstens användning eller av att Tjänsten inte är tillgänglig, eller för skador förknippade därmed. Varma ansvar inte heller för eventuella skador orsakade av störningar i datakommunikationen, fel i datasystem, skadlig programvara eller datasäkerhetsrisker. Varma garanterar inte att Tjänsten fungerar utan avbrott eller felfritt.

Varma kan i Tjänsten även hänvisa (länka) till tjänster som tillhandahålls av tredje parter. Varma ansvarar inte för innehållet i, tillgängligheten för eller korrektheten hos uppgifter i sådana externa serviceleverantörers tjänster.

Varma har rätt att begränsa eller stoppa Kundens användning av Tjänsten eller dra in användarrättigheter om användningen bryter mot dessa Villkor, lagstiftning, datasäkerhet eller myndighetsbestämmelser.

6. Datasäkerhet

Användarrättigheten till Tjänsten är personlig och får inte överlåtas åt andra. Kunden är ansvarig för att förvara användarnamn och lösenord omsorgsfullt så att de inte hamnar i fel händer. Personer som behandlar uppgifter i Tjänsten är bundna av sekretess och Kunden ansvarar för att handleda sådana personer i dataskydds- och datasäkerhetsrelaterade frågor. Kunden ansvarar för de användarrättigheter som Kunden beviljat i Tjänsten och för alla åtgärder som Kunden vidtar i Tjänsten.

Varma och Kunden ansvarar båda för egen del för att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att förhindra olovlig användning av personuppgifter och andra kunduppgifter samt för att förebygga att de oavsiktligt försvinner, ändras, raderas eller skadas.

Kunden är skyldig att utan dröjsmål meddela Varma om Kunden blir medveten om att kunduppgifter har använts olovligt eller oavsiktligt försvunnit, ändrats, raderats eller skadats till den del som detta är förknippat med Varmas Tjänst. Kunden ska anmäla sådana händelser till Varma per telefon på 010 192 100 (mån–fre kl. 8–16) eller med skyddad e-post.

7. Användarrättigheter till tjänsten

7.1 Åtkomsthantering

Personuppgifter och andra kunduppgifter i Tjänsten får endast behandlas av särskilt utsedda personer i samband med sina arbetsuppgifter. Kunden ska definiera åtkomstroller och ansvarsområden för sin organisation och dokumentera åtkomsthanteringen på ändamålsenligt sätt. Kunden ansvarar för att hålla åtkomsthanteringen uppdaterad och för att alla som har användarrättigheter till Tjänsten uppfyller kraven för detta. Kunden ansvarar dessutom för att säkerställa att de personer som har användarrättigheter endast behandlar personuppgifter och andra kunduppgifter i Tjänsten i de syften som anges i dessa Villkor.

Kunden ska regelbundet ta bort föråldrade användarrättigheter. Kunden är skyldig att återkalla användarrättigheterna för användare vars arbetsförhållande har upphört eller vars roll förändrats på ett sätt som innebär att förutsättningarna för användarrättigheter inte längre uppfylls. Kunden är bunden av och ansvarig för alla åtgärder som personer med användarrättigheter vidtagit i Tjänsten inom ramen för sina vid tidpunkten gällande användarrättigheter.

7.2 Huvudanvändare

Kunden ska utse minst en huvudanvändare för Tjänsten som i egenskap av ansvarsperson med rätt att förvalta användarrättigheter ansvarar för att användarrättigheterna hålls uppdaterade och att rättigheter till Tjänsten har beviljats på ändamålsenligt sätt. Huvudanvändaren kan lägga till, redigera och radera användarrättigheter i Tjänsten och dessa ändringar är bindande för Kunden.

Kunden är ansvarig för huvudanvändarens åtgärder. Huvudanvändaren kan utifrån sina arbetsuppgifter även ha en annan roll som medför ett behov av att kunna lägga till, redigera och radera användarrättigheter i Tjänsten. Tjänstens huvudanvändare administrerar och övervakar utifrån sin roll i Kundens organisation samtliga användarrättigheter förknippade med Kundens användning av Tjänsten. Huvudanvändaren avgör i vilken omfattning användarna har rätt att använda Tjänsten.

7.3 Anmälningar om ändringar

Kunden kan anmäla ändringar som rör användarrättigheter till Varma. Om en anmälan tas emot utanför Varmas servicetider betraktas den som mottagen följande vardag kl. 8. Varmas servicetid är vardagar kl. 8–16.

8. Utrustning, programvara och dataförbindelser

Kunden skaffar utrustning, programvara och dataförbindelser som behövs för Tjänsten på egen bekostnad och ansvarar för deras drifts- och underhållskostnader, funktion och kompatibilitet med Tjänsten. Varma och kunden ansvarar var för sig för att deras egna IT-system är skyddade på ändamålsenligt sätt.

9. Immateriella rättigheter

Äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till Tjänsten tillhör Varma om inte annat anges. Varma ansvarar för att Tjänsten inte inkräktar på tredje parters immateriella rättigheter.

Kunden får endast spara eller skriva ut material från Tjänsten för eget bruk. Kopiering, spridning och modifiering av material, länkar till webbsidor och all form av kommersiell användning eller publikation är förbjuden utan separat skriftligt tillstånd från Varma.

10. Ändringar och upphörande

Varma förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor och i Tjänsten. Om en ändring i väsentlig grad ökar eller försvagar kundens rättigheter kommer Varma att informera Kunden om ändringen innan den träder i kraft via e-post eller ett meddelande i Tjänsten. Kunden anses ha tagit del av Varmas meddelande senast sju (7) dagar efter att meddelandet har skickats per e-post eller via Tjänsten.

Kunden anses ha godkänt ändringen av Villkoren om Kunden använder Tjänsten igen efter ändringen då ett meddelande har skickats enligt det som anges ovan. Om kunden inte godkänner ändringen måste kunden sluta använda Tjänsten och meddela Varma om detta omgående. Kunden måste skriftligen säga upp webbtjänstavtalet för Tjänsten innan ändringen träder i kraft.

Varma har rätt att när som helst sluta tillhandahålla Tjänsten.

Kundens rätt att använda Tjänsten upphör när alla åtgärder i samband med uppsägningen av försäkringen har slutförts. Kunden har inte rätt till någon som helst ersättning om Tjänsten upphör. Om kunden har använt ett gränssnitt via Tjänsten kommer uppgifter inte längre att levereras via Tjänstens gränssnitt efter att försäkringsavtalet upphört. Uppgifter som levererats innan försäkringsavtalet upphört förblir tillgängliga för Kunden.

11. Tillsynsmyndighet och tillämplig lag

Varmas försäkringsverksamhet övervakas av Finansinspektionen.
Kontaktuppgifter: Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors. Telefon 010 831 51.

På dessa villkor tillämpas Finlands lag.