Vad ska jag göra om min arbetsförmåga försämras?

Är du fundersam kring dina möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering eller invalidpension och vill diskutera din situation med en expert? Har du redan fått ett beslut?

Vi hjälper dig gärna

Har du frågor om yrkesinriktad rehabilitering eller invalidpension?

Du når våra specialister per telefon på 010 192 100 (öppen mån-fre kl. 9-15).

Du kan även skicka ett meddelande till specialisterna via vår onlinetjänst.

Om du har fått ett rehabiliteringsbeslut hittar du kontaktuppgifterna för din rehabiliteringsspecialist i beslutet.

Logga in på vår onlinetjänst för att kontrollera hur långt handläggningen av din pensions- eller rehabiliteringsansökan har kommit.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Vanliga frågor

Efter lönen för sjukdomstiden kan du ansöka om sjukdagpenning från FPA. Diskutera din situation och dina möjligheter för återgång till arbetet med företagshälsovården och din arbetsgivare. Om du inte är i arbetslivet kan du diskutera din situation med din behandlande läkare. Om du ska återvända till arbetet kan partiell sjukdagpenning från FPA vara en lämplig stödform. Alternativt kan du ansöka om yrkesinriktad rehabilitering från Varma.

Om din sjukdom är långvarig och din sjukledighet snart kontinuerligt har pågått i mer än ett år kan du ansöka om rehabiliteringsstöd eller invalidpension.

När du fyller i din ansökan via vår onlinetjänst kan du bifoga ett B-utlåtande från din läkare eller andra dokument. Du kan även skicka in bilagor i efterhand på sidan Meddelanden och dokument Du kan även skicka in bilagor med skyddad e-post eller posta dem till oss.

Du kan följa handläggningen av din ansökan i vår onlinetjänst under Pensionsansökningar - Följ framskridande av handläggningen eller Rehabilitering - Följ hur behandlingen framskrider. Du ser även din ifyllda ansökan i vår olinetjänst under Meddelanden och dokument.

Den genomsnittliga handläggningstiden för rehabiliteringsansökningar är cirka tre veckor och för invalidpensionsansökningar cirka fyra veckor. Observera att handläggningen kan ta längre tid än normalt om vi tvingas vänta på nödvändiga tilläggsuppgifter för att ge ett beslut.

Om du beviljas yrkesinriktad rehabilitering behöver du beställa ett skattekort för sociala förmåner för din rehabiliteringspenning eller ditt rehabiliteringsunderstöd. Utan skattekort blir förskottsinnehållningen beroende på rehabiliteringspenningens eller rehabiliteringsunderstödets storlek 20–50 procent.
Beställ ett skattekort för pension om du får invalidpension eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg. Om du får rehabiliteringstillägg, be skattemyndigheten att ange på skattekortet att det även gäller rehabiliteringstillägget.
Utan skattekort blir förskottsinnehållningen på din pension, ditt rehabiliteringsstöd eller din rehabiliteringspenning 40 procent. Vi betalar tillbaka den överskjutande skatten till dig så snart vi fått skattekortet.

Yrkesinriktad rehabilitering: Läs mer om beskattning

Invalidpension: Läs mer om beskattning

Ja, du kan arbeta och tjäna pengar vid sidan om oavsett om du får full invalidpension eller delinvalidpension eller fullt eller partiellt rehabiliteringsstöd, så länge dina inkomster inte överskrider inkomstgränsen som anges i ditt beslut.

Läs mer om arbete under invalidpension. 

Du kan även arbeta under din yrkesinriktade rehabilitering så länge du inte överskrider din inkomstgräns.

Läs mer om arbete vid sidan av yrkesinriktad rehabilitering. 

Följ anvisningarna för sökande av ändring du fått i samband med ditt beslut. Du kan söka ändring via vår onlinetjänst under Pensionsansökningar - Anmälningar - Ändringssökande (besvär mot beslut) eller Rehabilitering - Ändringssökande (besvär mot beslut). Alternativt kan du överklaga beslutet med ett fritt formulerat brev.

Frågor om invalidpension

Du kan inleda en rehabiliteringsprövning eller ett annat rehabiliteringsprogram även om du får rehabiliteringsstöd. Vi kommer då att betala ett rehabiliteringstillägg på 33 procent utöver rehabiliteringsstödet. Kontakta Varma om du planerar en återgång till arbetet med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering.

Bedömningen av rätt till invalidpension handlar om tillämpning av lagen, inte enbart medicinska synpunkter. Det handlar om när vi kan bevilja invalidpension enligt finsk lagstiftning.
Din behandlande läkare och vår försäkringsläkare är båda experter, men inom olika områden. Den behandlande läkaren känner till hälsotillståndet för sin patient, medan försäkringsläkaren är expert på den tillämpliga lagstiftningen. Den behandlande läkarens uppgift är att beskriva patientens hälsotillstånd och bedöma eventuell återstående arbetsförmåga. Försäkringsläkarens uppgift är uttryckligen att tillämpa etablerad besluts- och rättspraxis vid övervägande av rätten till invalidpension.

Om din intjänade arbetspension uppgår till mindre än 1 300 euro i månaden kan du ansöka om sjukpension eller rehabiliteringsstöd även från FPA. Sjukpension från FPA är en del av folkpensionen. Med en invalidpensionsansökan som du hittar i våra e-tjänster kan du ansöka om både arbets- och folkpension. Om du ansöker om folkpension vidareförmedlar vi din ansökan till FPA. Observera att du inte kan ansöka om delinvalidpension från FPA.

Frågor om yrkesinriktad rehabilitering

Om du inte inkluderade någon plan för återgång till arbetet i din rehabiliteringsansökan ska du lämna in en sådan medan ditt förhandsbeslut är i kraft, det vill säga inom cirka 10 månader.

I din rehabiliteringsplan ska du beskriva vilka åtgärder som kan hjälpa dig att hitta arbete som är mer lämpligt för din arbetsförmåga antingen på din egen arbetsplats eller i ett nytt yrke.

Läs mer om rehabiliteringsplan 

Rehabiliteringsförmånen kan betalas ut när du har inlett ditt rehabiliteringsprogram.

När en planerad arbetsprövning eller arbetsträning har godkänts av Varma, sänder vi per e-post anvisningar om arbetsprövningen eller arbetsträningen till din arbetsgivares kontaktperson. I meddelandet finns en länk till ett avtal för er att tillsammans fylla i och underteckna. Avtalet behöver inte återsändas till Varma.

  • Kortvarig sjukfrånvaro på några dagar behöver inte anmälas till Varma. Om sjukledigheten pågår längre än en vecka eller om din arbetsprövning eller arbetsträning avbryts av någon annan orsak, kontakta din rehabiliteringsspecialist på Varma. Skicka ett intyg över sjukledigheten eller ett läkarutlåtande till Varma.
  • Om du deltar i en rehabiliteringskurs via FPA parallellt med din arbetsprövning eller arbetsträning, diskutera saken med din rehabiliteringsspecialist på Varma innan du inleder arbetsprövningen eller arbetsträningen.
  • Vi rekommenderar inte att man tar semester under en arbetsprövning eller arbetsträning, eftersom avsikten är att utreda hur du klarar dig på arbetet. Därför ska eventuell semester flyttas framåt till tiden efter arbetsprövningen. Om du måste ta ut semesterdagar under arbetsprövningen ska du meddela Varma om tidpunkten för semestern innan arbetsprövningen börjar. Rehabiliteringsförmånen betalas inte ut under semestern.

Gör en anmälan via Varmas onlinetjänst: Yrkesinriktad rehabilitering - Ansök om ersättning för rehabiliteringskostnader - Till studieanmälan. Vi betalar ut studierelaterade kostnadsersättningar utifrån din studieanmälan. Om du bor mer än 10 kilometer från din läroinrättning ska du göra en reseräkning varje månad i efterskott: Yrkesinriktad rehabilitering - Ansök om ersättning för rehabiliteringskostnader - Till reseräkning.

Arbetsprövningen kan av grundade skäl förlängas med 1–3 månader. Skicka in ett protokoll från ett nätverksmöte eller ett läkarutlåtande där det framgår hur arbetsprövningen har gått och vilka planer som finns för fortsättningen.

Om du dagligen reser minst 10 kilometer till din läroinrättning i en riktning kan du skicka in en reseräkning varje månad i efterskott via Varmas onlinetjänst: Yrkesinriktad rehabilitering - Ansök om ersättning för rehabiliteringskostnader - Till reseräkning.

  • När du har fått besked om att du blivit antagen av läroinrättningen: Skicka ett meddelande via Varma onlinetjänst: Meddelanden och dokument
  • När du inlett dina studier: Anmäl att du inlett studierna så snart studierna börjat via Varmas onlinetjänster: Yrkesinriktad rehabilitering - Ansök om ersättning om rehabiliteringskostnader - Till studieanmälan.

Om du enligt din ursprungliga rehabiliteringsplan borde ha tagit din examen på våren, men du måste fortsätta att studera ännu på sommaren, ska du lämna in en skriftlig studieplan från din läroinrättning (kurser som ska avläggas, tidtabellen, antal studiepoäng som krävs, beräknat examensdatum) och ett intyg över redan avlagda studier. Vi överväger separat om vi kan stödja din fortsatta plan.

När du har blivit klar med dina studier avslutas Varmas rehabilitering och det är dags för dig att söka jobb. Meddela alltid Varma om du blir klar med studierna i förtid eller avbryter dina studier så att vi kan kontrollera din rätt till rehabiliteringsstöd och för att undvika återkrav.