Vad ska jag göra om mitt anställningsförhållande upphör före pensionsålder

Arbetslöshetsdagpenningen tryggar utkomsten för en person i arbetsför ålder så länge han eller hon är arbetslös. En arbetslös som närmar sig pensionsåldern kan få dagpenning längre, för så kallade tilläggsdagar. Pensionen som beviljas efter arbetslöshetsdagpenningen är vanligtvis ålderspension. Du kan också direkt ansöka om ålderspension, om du är arbetslös och har redan uppnått din lägsta pensionsåldern.

Effekten av arbetslöshet på pensionsbeloppet

Om du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första dagen du är arbetslös, eftersom du får arbetslöshetsdagpenning endast om din arbetssökning är i kraft.

När arbetet avslutas slutar du tjäna in pension på arbetsinkomsterna. Du tjänar in pension på lön under lagstadgad uppsägningstid oberoende av om du arbetar eller inte. Du tjänar dock inte in pension på eventuellt avgångsvederlag eller motsvarande ersättning för avslutande av anställningen.

Man tjänar in pension för perioder med arbetslöshetsdagpenning fram
till den lägsta åldern för ålderspension, men lite mindre än under perioder när man är i arbete. Du tjänar inte in pension på grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA. Utbetalning av partiell ålderspension eller efterlevandepension påverkar inte din arbetslöshetsdagpenning. Du tjänar dock inte in pension på perioder med inkomstdagpenning, om du får delinvalidpension.

Kontrollera hur mycket pension du har tjänat in

Du kan se din intjänade pension i ditt arbetspensionsutdrag genom att logga in på Varma Onlinetjänst. Den intjänade pensionen för arbetslöshets- och permitteringstiden finns med i ditt pensionsutdrag senast följande vår.

Du kan också göra en ny beräkning av ditt pensionsbelopp på sidan Pensionsberäkningar. Välj ålderspension och starttidpunkt för pension. Du kan också lägga till slutdatumet för arbetet.

Läs mer i vår broschyr Pensionsskydd för arbetslösa (pdf)

Mer information om inkomstdagpenning får du från din arbetslöshetskassa eller från Arbetslöshetskassornas Samorganisation och om grunddagpenning från FPA på kela.fi.

Logga in på Varma Onlinetjänst