Lahjonnan vastaiset periaatteet

Lahjonta on rikos ja Varman toiminnassa ehdottomasti kielletty. Varma ei hyväksy suoraa eikä epäsuoraa lahjontaa, korruptiota eikä epäeettistä vaikuttamista missään muodossa.

Lahjonta on kielletty

Lahjontana pidetään rahan, lahjan, lainan, maksun, palkkion tai muun edun tarjoamista tai vastaanottamista, jos sen tarkoituksena on

 • saattaa lahjottava suosimaan lahjuksen antajaa tai jotakuta muuta tai palkita lahjottava tällaisesta suosimisesta tai
 • saada aikaan epärehellinen tai laiton teko tai luottamuksen rikkominen yrityksen liiketoiminnassa.

Lahjonnalla tarkoitetaan myös aseman väärinkäyttöä yksityisen edun tavoittelemiseksi.

Periaatteet koskevat kaikkia varmalaisia

Varman lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on

 • pyrkiä estämään lahjonta Varmassa kaikissa muodoissaan sekä edistää lahjonnanvastaista toimintakulttuuria.
 • osoittaa Varman sitoutuminen lahjonnanvastaiseen toimintaan, lisätä läpinäkyvyyttä ja vahvistaa yrityskuvaa.

Periaatteet koskevat kaikkia Varman työntekijöitä, toimitusjohtajaa ja hallitusta, joita kutsutaan näissä periaatteissa varmalaisiksi.

Periaatteet koskevat myös tilanteita, joissa varmalaiselle tarjotaan etuutta ikään kuin yksityishenkilönä, mutta tosiasiallisesti hänen asemansa perusteella Varmassa.

Lahjonnan vastaisia periaatteita sovellettaessa pitää aina ottaa huomioon, miltä aiottu toimenpide näyttäisi Varman kannalta julkisuudessa.

Varma edellyttää myös yhteistyökumppaniensa toimivan näiden periaatteiden mukaisesti.

Varman lahjonnanvastaiset periaatteet perustuvat Keskuskauppakamarin julkaisemaan ja Transparency Internationalin laatimaan lahjonnanvastaiset periaatteet -ohjeistoon.

Epäasiallinen vaikuttaminen

Varmalainen ei saa tavoitella henkilökohtaista etua käyttämällä hyväksi asemaansa tai Varmalle kuuluvaa omaisuutta, tietoa tai palveluita. Varmalaisen tulee välttää sellaisia liiketoimia ja tilanteita yhtiön sidosryhmien kanssa, jotka voivat aiheuttaa ristiriitaa Varman ja henkilökohtaisten etujen välillä.

Varmalaisen tulee välttää eturistiriitoja kaikessa toiminnassaan.

Mikä on lahja?

Lahja on vastikkeeton tai selkeästi käyvästä arvosta poikkeava etuus, jolla on vastaanottajalleen välitöntä tai välillistä taloudellista arvoa tai tunnearvoa.

Vieraanvaraisuus on liikesuhteen osana, pääasiassa maksuttomana tarjottava tai vastaanotettava koulutus- tai verkostoitumistilaisuus, ateria tai muu vastaava tarjoilu. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakaslounaat ja -illalliset sekä ruoka- ja juomatarjoilut koulutus- ja asiakastilaisuuksien yhteydessä. Vieraanvaraisuutta ovat myös varmalaisten isännöimät kokonaan tai osittain vastikkeettomat matkat sekä urheilu-, kulttuuri- tai vastaavat tapahtumat. Vieraanvaraisuutta ovat myös vastaavat tilaisuudet, joihin varmalainen kutsuttuna osallistuu.

Lahjojen ja vieraanvaraisuuden antamisen ja vastaanottamisen periaatteet

Varmalainen voi antaa tai vastaanottaa lahjan tai vieraanvaraisuuden, jos se on tarkoituksenmukaista Varman toiminnan kannalta.

Varman työntekijän on pyydettävä esihenkilön hyväksyntä, kun hän haluaa tarjota tai vastaanottaa yli 100 euron lahjan tai yli 150 euron vieraanvaraisuuden.

Varman työntekijän ja toimitusjohtajan pitää ilmoittaa 100 euroa ylittävät lahjat ja 150 euroa ylittävät vieraanvaraisuudet Compliance Officerille.

Hyväksyttävät lahjat ja vieraanvaraisuus

 • tulee antaa ja vastaanottaa avoimesti ilman velvoitteita ja/tai odotuksia
 • ovat laillisia ja hyvän tavan mukaisia sekä arvoltaan kohtuullisia
 • kestävät julkisen tarkastelun.

Yhteistyökumppaneiden omia lahjonnan ohjeita ja linjauksia sekä lahjansaajan oikeutta kieltäytyä lahjasta tulee aina kunnioittaa.

Kilpailutustilanteissa tai muun yhteistyö- tai sopimusneuvottelun aikana ei saa antaa tai vastaanottaa lahjoja tai vieraanvaraisuutta.

Lahjaa tai vieraanvaraisuutta ei saa antaa tai vastaanottaa, jos se

 • voisi vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan jommankumman osapuolen riippumattomuuteen tai puolueettomuuteen taikka muutoin vaarantaa yleistä luottamusta Varman toimintaan
 • synnyttää edes epäilyksen omista tai antajan motiiveista tai järjestelyn vaikutuksesta liiketoimien tulokseen tai päätöksentekoon
 • ylittää tavanomaisen ja kohtuullisen alalla noudatettavan käytännön
 • on käteisen rahan muodossa tai siihen rinnastettava etuus
 • on tarkoitus antaa perheenjäsenelle tai lähipiiriin kuuluvalle yksityishenkilölle tai yhteisölle
 • on toistuvaa
 • näyttäisi julkisuudessa Varman kannalta epäedullisena.

Asiakas- ja edustustilaisuudet sekä -matkat

Varmalaiset saavat osallistua sellaisiin muiden järjestämiin tilaisuuksiin, jotka järjestetään perustellusti Varman toimintaan liittyvässä tarkoituksessa tai esimerkiksi asiakas- tai toimittajasuhteiden lujittamiseksi.

Jos varmalainen on kutsuttu ulkopuolisen järjestämään tilaisuuteen pääkaupunkiseudun tai toimialueensa ulkopuolelle, tarvitaan osallistumiseen aina esihenkilön lupa. Varma maksaa matkasta aiheutuvat kustannukset (vähintään matka- ja majoituskustannukset). Tilaisuuden järjestäjä voi poikkeuksellisesti maksaa matkakustannukset, jos järjestäjänä on Tela, FA tai muu järjestö, jonka rahoitukseen Varma merkittävästi osallistuu.

Varma sallii edustustilaisuudet, jotka järjestetään perustellusti Varman toimintaan liittyvässä tarkoituksessa esimerkiksi yrityskuvan vahvistamiseksi tai asiakas- tai toimittajasuhteiden lujittamiseksi. Vieraanvaraisuuteen on oltava hyväksyttävä ja asiallinen syy, sen on oltava vastikkeetonta eikä se saa synnyttää epäilyksiä Varman toiminnan asianmukaisuudesta tai varmalaisten rehellisyydestä.

Asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille järjestettävien tilaisuuksien tulee olla huolellisesti suunniteltuja ja sisältää asiaohjelmaa, jos se tilaisuuden luonteeseen sopii. Mahdollisuuksien mukaan tilaisuuteen tulee kutsua samanaikaisesti eri asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajia.

Tilaisuuksiin liittyviä asiakkaiden ja kumppanien matkakuluja ei korvata, jollei siihen ole erityisen poikkeuksellisia tilaisuuden laatuun ja tarkoitukseen liittyviä syitä.

Lahjojen ja vieraanvaraisuuden tarjoaminen viranomaisille

Lahjojen, vieraanvaraisuuden ja matkojen voidaan katsoa vaarantavan viranomaistoiminnan puolueettomuutta sidosryhmien tai kansalaisten näkökulmasta. Viranomaisille kohdistetussa vieraanvaraisuudessa ja lahjoissa tulee noudattaa pidättyväisyyttä.

Sponsorointi ja lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Varma on laatinut erilliset periaatteet sponsorointiin ja lahjoituksiin. Sponsorointi- ja yhteistyökumppanuuksia valittaessa Varma arvioi mm. sponsorointikohteen yhteensopivuutta Varman arvoihin, strategiaan ja brändiin sekä millainen yhteiskunnallinen vaikuttavuus yhteistyöllä on.

Lahjoitusvaroilla Varma tukee yleishyödyllistä toimintaa osallistumalla työkyvyttömyysriskin hallintaa ja työurien pidentämistä edistäviin erilaisiin yhteistyöhankkeisiin. Sponsorointi- ja lahjoitusperiaatteet on julkaistu verkkosivuillamme.

Varma ei tue poliittista toimintaa eikä anna lahjoituksia poliittisiin tarkoituksiin.

Vastuut

Varman hallitus hyväksyy nämä periaatteet ja sillä on ylin valvontavastuu niiden noudattamisesta Varmassa. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että periaatteita noudatetaan johdonmukaisesti. Toiminnon johtajat vastaavat periaatteiden noudattamisesta omalla vastuualueellaan ja antavat tarvittaessa tarkentavia ohjeistuksia oman vastuualueensa osalta. Varman johto toimii esimerkkinä koko organisaatiolle periaatteiden noudattamisesta.

Jokainen varmalainen vastaa omalta osaltaan periaatteiden noudattamisesta. Epäselvissä tilanteissa on keskusteltava oman esihenkilön tai Compliance Officerin kanssa.

Jokaisen, joka havaitsee periaatteiden vastaista toimintaa, on ilmoitettava siitä Compliance Officerille. Varman Compliance Officer vastaa periaatteiden ajantasaisuudesta ja antaa neuvoja ja ohjeita niiden soveltamisesta sekä varmistaa periaatteiden noudattamista.

Raportointi

Compliance Officer raportoi lahjonnan vastaisten periaatteiden noudattamisesta toimitusjohtajalle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle osana compliance-raportointia.

Mahdollinen periaatteiden vastainen toiminta raportoidaan toimitusjohtajalle välittömästi.

Päivitetty: 8/2020