Policy mot mutor

Att ge eller ta emot mutor är brottsligt och därmed absolut förbjudet i Varmas verksamhet. Varma godkänner ingen form av direkta eller indirekta mutor, korruption eller otillbörlig påverkan.

Att ge eller ta emot mutor är förbjudet

Med mutor avses erbjudande eller mottagande av pengar, gåvor, lån, betalningar, belöningar eller andra förmåner, i syfte att

 • förmå den mutade att gynna den som har gett mutan eller någon annan, eller för att belöna den mutade för sådant gynnande eller
 • uppmana till en oärlig eller olaglig handling eller missbruk av förtroende i företagets verksamhet.

Mutbrott inkluderar även missbruk av sin position för att främja privata intressen.

Policyn omfattar alla inom Varma

Syftet med Varmas policy mot mutor är att

 • förebygga mutor i alla former inom Varma samt främja en företagskultur där mutor inte accepteras
 • demonstrera Varmas åtagande för förebyggande av mutor, bidra till ökad transparens och stärka bilden av företaget utåt.

Principerna omfattar alla anställda på Varma samt verkställande direktören och styrelsen, som i denna policy sammantaget kallas ”personer inom Varma”.

Policyn omfattar även situationer där personer inom Varma skenbart erbjuds en förmån som privatperson, men i verkligheten med anledning av personens ställning inom Varma.

Vid tillämpning av policyn ska vi alltid beakta hur en planerad åtgärd får Varma att framstå i offentligheten.

Varma förutsätter att även bolagets samarbetspartner agerar i enlighet med denna policy.

Varmas policy mot mutor bygger på riktlinjerna mot mutor som tagits fram av Transparency International och publicerats av Centralhandelskammaren.

Otillbörlig påverkan

Personer inom Varma får inte eftersträva personliga förmåner genom att missbruka sin ställning eller egendom, uppgifter eller tjänster som tillhör Varma. Vi ska dessutom undvika affärstransaktioner och situationer med intressenter som kan ge upphov till en konflikt mellan Varmas och våra personliga intressen.

Personer inom Varma ska undvika intressekonflikter i all verksamhet.

Vad utgör en gåva?

En gåva är en förmån som ges utan krav på motprestation eller till ett pris som uppenbart avviker från gåvans värde, som har direkt eller indirekt ekonomiskt värde eller affektionsvärde för mottagaren.

Med representation avses i affärssammanhang erbjudande eller mottagande av i huvudsak kostnadsfria evenemang för utbildning eller nätverkande, måltider eller motsvarande servering. Exempel inkluderar lunch eller middag med kunder samt mat och dryck i samband med utbildnings- eller kundevenemang. Representation inkluderar även helt eller delvis avgiftsfria resor samt idrotts-, kultur- och motsvarande evenemang som arrangeras av personer inom Varma eller dit personer inom Varma blivit inbjudna.

Principer för gåvor och representation

Det är tillåtet att erbjuda eller ta emot gåvor eller representation om det är ändamålsenligt för Varmas verksamhet.

Varmas anställda ska be om godkännande av sin chef innan de får erbjuda eller ta emot gåvor värda mer än 100 euro eller representation till ett värde över 150 euro.

Varms anställda och verkställande direktör ska informera bolagets Compliance Officer om gåvor och representation vars värde överskrider 100 respektive 150 euro.

Godkända gåvor och representation

 • ska erbjudas och tas emot öppet utan krav och/eller förväntningar
 • är lagliga och förenliga med god sed samt rimliga till sitt värde
 • tål offentlig granskning.

Vi respekterar alltid våra samarbetspartners egna anvisningar och riktlinjer kring mutor och deras rätt att tacka nej till gåvor.

I konkurrenssituationer och vid andra samarbets- eller avtalsförhandlingar är det inte tillåtet att erbjuda eller ta emot gåvor och representation.

Gåvor eller representation får inte erbjudas eller tas emot om

 • det kan påverka eller se ut att påverka någondera partens oberoende eller neutralitet eller på annat sätt äventyra förtroendet för Varmas verksamhet
 • det kan skapa misstankar kring våra egna eller motpartens motiv eller hur det påverkar affärstransaktioners resultat eller affärsrelaterade beslut
 • det överskrider gränsen för vad som är kutym eller rimligt i branschen
 • det handlar om kontanter eller en förmån jämförbar med kontanter
 • den avsedda mottagaren är en familjemedlem eller närstående privatperson eller organisation
 • det sker upprepade gånger
 • skulle få Varma att framstå i ett negativt ljus.

Kundevenemang, representation och resor

Personer inom Varma får delta i sådana evenemang arrangerade av andra som på goda grunder kan anses vara förknippade med Varmas verksamhet, till exempel för att utveckla kund- eller leverantörsrelationer.

Om en person inom Varma har bjudits in till ett evenemang utanför huvudstadsregionen eller personens verksamhetsort är deltagande inte tillåtet utan chefens godkännande. Varma står för kostnaderna för resan (åtminstone rese- och inkvarteringskostnader). Resekostnaderna kan undantagsvis betalas av arrangören, om arrangören är TELA, FA eller någon annan förening där Varma är en betydande finansiär.

Varma godkänner evenemang som på goda grunder kan anses vara förknippade med Varmas verksamhet, till exempel för att stärka företagets profil eller utveckla kund- eller leverantörsrelationer. Representation ska ha en godtagbar och saklig orsak, ske utan krav på motprestation och får inte väcka misstankar om oegentligheter i Varmas verksamhet eller deltagarens motiv.

Evenemang för kunder och andra samarbetspartner ska vara omsorgsfullt planerade och inkludera relevant program som lämpar sig för evenemangets karaktär. Om möjligt ska representanter för olika kunder och samarbetspartner bjudas in till samma evenemang.

Resekostnaderna för kunder och samarbetspartner ersätts inte om det inte finns befogade skäl därtill med tanke på evenemangets karaktär.

Sponsorskap och bidrag till allmännyttiga ändamål

Varma har tagit fram separata principer för sponsorskap och donationer. Vid val av sponsorobjekt och partnerskap bedömer Varma bland annat sponsorobjektets förenlighet med Varmas värderingar, strategi och varumärke samt samarbetets samhälleliga betydelse.

Varmas donationsmedel används till allmännyttiga ändamål genom samarbetsprojekt inriktade på att förebygga risken för arbetsoförmåga och främja längre arbetskarriärer.

Principerna för sponsorskap och donationer

Varma stödjer inte politisk verksamhet och ger inga donationer i politiskt syfte.

Ansvar

Varmas styrelse har godkänt denna policy och har det yttersta ansvaret för dess efterlevnad inom Varma. Verkställande direktören ansvarar för att policyn iakttas på ett konsekvent sätt. Funktionernas direktörer ansvarar för att policyn följs och ger vid behov närmare anvisningar för sina respektive ansvarsområden. Varmas ledning ska fungera som ett föredöme för hela organisationen i att följa policyn.

Alla inom Varma är ansvariga att för egen del agera i enlighet med policyn. I oklara situationer, kontakta din chef eller Varmas Compliance Officer.

Alla som upptäcker brott mot denna policy ska meddela bolagets Compliance Officer. Varmas Compliance Officer ansvarar för att policyn hålls uppdaterad, ger råd och anvisningar kring dess tillämpning samt säkerställer dess efterlevnad.

Rapportering

Varmas Compliance Officer har till uppgift att rapportera om efterlevnaden av policyn till verkställande direktören, revisionsutskottet och styrelsen som en del av compliancerapporteringen.

Eventuella brott mot policyn ska rapporteras till verkställande direktören omedelbart.

Uppdaterad: 8/2020