Sote-alalla tarvitaan koko työyhteisöä eettisen kuormituksen hallinnassa

Työssä ja vapaa-ajalla voi usein tulla eteen tilanteita, jolloin joutuu pohtimaan, menikö kaikki niin kuin Strömsössä. Teinkö jotain väärin? Oliko minulla vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia toimia toisin? Olenko itse tyytyväinen lopputulokseen? Eettisesti kuormittavat tilanteet on tärkeää ottaa työpaikalla yhteisesti haltuun, jotta työntekijät säilyvät työkykyisinä.

Jos omassa työssä jokin tekeminen tai toimintatapa ei tue työpaikan tai omaa arvomaailmaa tai se on yleisten sääntöjen vastaista, se voi kuormittaa työntekijää. Eettisellä kuormituksella tarkoitetaan työn arvojen ja mahdollisuuksien välistä ristiriitaa. Tällöin työntekijä ei pysty tekemään omaa työtään niin hyvin kuin haluaisi tai osaisi, koska jokin asia, yleensä aika tai resurssit, estävät sen. Eettistä kuormitusta voi aiheuttaa myös se, jos joku muu toimii sääntöjen vastaisesti, tai tosiasiallinen toiminta ei vastaa työpaikan arvoja.

Työ sote-alalla on eettisesti monin tavoin kuormittavaa

Eettistä kuormitusta voi esiintyä kaikenlaisissa töissä, mutta erityisesti ammateissa, joissa ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, kuten sosiaali- ja terveysalalla. Tuoreen selvityksen mukaan lähes 60 prosenttia sote-palveluissa työskentelevistä arvioi olevansa eettisesti haitallisesti tai vakavasti kuormittunut. Sote-alan eettiset haasteet liittyvät usein asiakkaiden kohtaamisiin, heidän auttamiseensa ja erilaisiin päätöksiin sekä eri osapuolten ristiriitaisiin odotuksiin ja vaatimuksiin. Työterveyslaitoksen vuonna 2022 toteutetun Mitä kuuluu? -kyselyn mukaan noin puolet sote-alan työntekijöistä joutuu tällaisiin tilanteisiin vähintään viikoittain. Yleisimmin eettisesti haastavia tilanteita kokivat johtajat ja päälliköt. Muut sote-alan ammattiryhmät kokivat puolestaan useammin omien arvojensa sekä sääntöjen vastaista toimintaa.

Jos eettisesti kuormittavia tilanteita esiintyy työssä usein, se voi heikentää työkykyä. Tutkimukset osoittavat, että eettinen kuormitus voi ilmetä esimerkiksi heikentyneenä työtyytyväisyytenä, sairauspoissaoloina, mielenterveyden ja elintapojen haasteina sekä fyysisinä oireina. Jos työntekijä on epätietoinen työpaikan eettisistä toimintatavoista ja hän joutuu toistuvasti työskentelemään sääntöjen tai omien arvojensa vastaisesti, se voi lisätä myös työuupumuksen riskiä. Työntekijä voi kokea riittämättömyyden tunnetta, murehtia yöllä työasioita ja lopulta jopa kyynistyä tai muuttua välinpitämättömäksi.

Kuvassa on kerrottu tiiviissä muodossa blogitekstissä kerrotut asiat sosiaali- ja terveysalan eettisestä kuormituksesta.

Työpaikoilla on useita keinoja eettisen kuormituksen hallintaan

Oleellista eettisen kuormituksen hallinnassa on eettisen kuormituksen tunnistaminen. Käytännössä se voi tarkoittaa asioiden esille tuomista, puhumista ja käsittelyä työyhteisössä. Työpaikalla on tärkeä luoda yhteisiä pelisääntöjä ja toimintamalleja, selkeyttää työnkuvia ja priorisoida toimintaa. Eettisten asioiden käsittelyssä esihenkilöllä on keskeinen rooli kannustavan keskustelukulttuurin luomisessa, keskustelujen raamittajana sekä ratkaisujen eteenpäin viemisessä. Koko työyhteisön panosta tarvitaan, jotta eettistä kuormitusta voidaan hallita. Työyhteisöön on hyvä luoda tietoisesti avun pyytämisen ja antamisen kulttuuri sekä tarkastella yhdessä työpaikan arvoja. Yhdessä on hyvä keskustella esimerkiksi siitä, mikä on meille tärkeää ja merkityksellistä. Yhteinen keskustelu vahvistaa myös yhteistä oppimista ja tukee työntekijöiden työkykyä.

Eettisen kuormituksen hallinta on siis koko työyhteisön asia. Työpaikalla on hyvä pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisia eettisiä haasteita työpaikallamme on eri työtehtävissä?
  • Miten usein niitä kohdataan?
  • Millaiset tilanteet erityisesti aiheuttavat kuormitusta?
  • Miten niitä voisimme yhdessä ratkaista?

Työpaikan yhteiset, kaikkien tuntemat eettiset periaatteet auttavat yksittäistä työntekijää ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ja eettisen kuormituksen hallinnassa. Hyvät edellytykset eettiselle toiminnalle työn arjessa luovat riittävät henkilöresurssit, selkeät työnkuvat ja työn tavoitteet sekä oikeudenmukainen johtaminen.

 

Lisätiedon lähteitä

Eettinen kuormitus ja sen hallinta | Työterveyslaitos (ttl.fi)
Eettinen kuormitus työssä, Työturvallisuuskeskus 2021 (ttk.fi)

Lue lisää

Eettisen kuormitusten ohella työ sote-alalla voi olla fyysisesti, psykososiaalisesti ja kognitiivisesti kuormittavaa. Työpaikalla on kuitenkin useita keinoja hallita työn kuormitusta. Tuoreessa Tietoa työkyvystä -sarjan raportissa tarkastelemme sosiaali- ja terveysalan työn kuormitus- ja voimavaratekijöitä sekä tarjoamme työpaikkatason ratkaisuja kuormituksen hallintaan. Ratkaisuja työhön -tietokortti tiivistää raportin annin konkreettisiin keinoihin. Tietokortti on saatavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Raportti
Tietokortti
Tietokortti ruotsiksi
Tietokortti englanniksi

Tutustu myös muihin Tietoa työkyvystä -sarjan toimialakohtaisiin raportteihin.

Uutinen
Varman raportti: Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työkyvyssä huolenaiheita, työoloja kehitettävä systemaattisesti
työkykyjohtaminen 12.04.2023

Minna Savinainen

Tutkimuspäällikkö

Minna Savinainen työskentelee tutkimuspäällikkönä Varman työkykypalveluissa. Tutkimuksen tavoitteena on löytää vaikuttavia eri tason keinoja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Minnaa kiinnostaa työkyvyn ja siihen liittyvien tekijöiden tutkiminen eri näkökulmista.

Auli Airila

Tutkimuspäällikkö

Auli Airila työskentelee tutkimuspäällikkönä Varman työkykypalveluissa. Aulia innostaa työkykyyn vaikuttavien tekijöiden tutkiminen sekä tutkitun tiedon hyödyntäminen vaikuttavien työkykyä edistävien palveluiden kehittämisessä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä