Tulevaisuuden työkyky rakennetaan yhdessä

Työkyky on moniulotteinen ilmiö, johon vaikuttavat yksilöön ja työhön liittyvät tekijät, toimintaympäristö sekä globaalit muutosvoimat. Sillä miten ymmärrämme työkyvyn, on suuri merkitys sen kannalta, miten arvioimme eri mahdollisuuksia ja keinoja vaikuttaa työkykyyn ja tukea työkykyä. Tämä suuntaa ajatuksiamme myös työkykyjohtamisessa yksilöihin tai työhön ja toimintaympäristöön.

Työkyvystä on olemassa lukuisia eri konteksteihin ja tutkimukseen pohjautuvia malleja, joista moni on ollut varmalaisten käytössä asiakastyössä. Yhteinen ymmärrys on pohjautunut kuitenkin ajatukseen, että työkyky on ihmisen kykyä tehdä työtä ja onnistua myös muuttuvissa tilanteissa.

Keväällä 2023 käynnistimme Varmassa projektin, jonka tarkoituksena oli luoda yhteinen työkyvyn viitekehys asiantuntijoidemme käyttöön asiakastyössä. Halusimme viitekehyksen kuvaavan nykytilan lisäksi tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Varman tutkimustoiminnan vetämä projekti pohjautui tutkimustietoon ja sen kiteyttämiseen laaja-alaisen asiantuntijaryhmän yhteistyönä. Työkyvyn keskeisiksi osa-alueiksi tunnistettiin yksilö, työ, toimintaympäristö ja muutosvoimat.

Yksilö eli minä kuvaa monipuolisia osaamisiin, elämäntilanteeseen, arvoihin ja toimintakykyyn liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn. Yksilön kohdalla työkyvyn syklisyys eli vaihtelu ja sen huomioiminen töissä korostuvat. Läheskään aina sairaus tai muut terveysongelmat eivät estä työntekoa, kun syklisyys nähdään normaalina osana työkykyä.

Työn erilaiset vaatimukset heijastuvat työkykyyn, kuten myös työpaikan sosiaaliset suhteet ja johtaminen. Tulevaisuudessa kognitiiviset ja eettiset vaatimukset korostunevat. Työn kuormitus- ja voimavaratekijöiden tunnistaminen auttaa hallitsemaan ja kehittämään työtä työkykyä tukevaksi.

Toimintaympäristö vaikuttaa työkykyyn ja toisaalta toimintaympäristö on työpaikan tuki työkyvyn johtamisessa. Työpaikan toimintamallit luovat pohjan työkyvyn tukemiselle ennakoiden, ja yhteistyö kumppaniverkoston kanssa auttaa hyödyntämään työkyvyn tuen keinoja monipuolisesti ja oikea-aikaisesti.

Työkykyä haastavat jatkossa enenevästi globaalit muutosvoimat. Oman toimialan ja yhteiskunnan sekä laajemmin globaalien muutosvoimien tunteminen ja tunnistaminen auttaa yksilöä ja työpaikkaa ennakoimaan vaadittuja muutoksia. Digitalisaatio, ilmastonmuutos ja sen torjunta sekä väestörakenteen muutokset ja kansainvälistyminen haastavat työtä ja yksilöitä, mutta ennakoituina antavat myös uudistumisen mahdollisuuksia.

Näistä neljästä samanaikaisesti vaikuttavasta ja limittäin esiintyvästä elementistä koostuu työkyky nyt ja tulevaisuudessa ja näistä palikoista rakentuu myös vaikuttava työkyvyn johtaminen – ennakoiden, huomioiden ja innovoiden. Varman uusi työkyvyn viitekehys korostaa elementtien kerroksellisuutta työkyvyn rakentumisessa: eri tekijöiden merkitys vaihtelee ja työkyky vaihtelee, mutta minkään vaikutusta ei voi jättää huomiotta.

Tulevaisuuden työkyky rakennetaan yhdessä!

Tiia Reho

Asiantuntijalääkäri

Tiia Reho on lääketieteen tohtori ja työterveyshuollon ja terveydenhuollon erikoislääkäri. Hänellä on työkokemusta sekä yksityiseltä sektorilta että kunta-alalta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena Tiialla on työkyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy opetuksen, tutkimuksen, asiantuntijatyön sekä käytännön työn kautta. Näin siksi, että työkyvyttömyyden ehkäisy on eri toimijoiden – työpaikan, työterveyshuollon, muun terveydenhuollon sekä sosiaalivakuutuksen – yhteistyötä ja yhteinen asia. Tiian vapaa-aika kuluu puutarha- ja luontoharrastuksissa.

Mira Turunen

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Mira Turunen työskentelee työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä. Mira tekee työtä asiakasyritysten parissa pääasiassa Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Hänellä on kokemusta työkykyjohtamisesta, työkyvyttömyysriskien hallinnasta ja ammatillisesta kuntoutuksesta niin suurtyönantajan, työeläkeyhtiön kuin palveluntuottajankin näkökulmasta. Mira on kiinnostunut työelämän muutosten vaikutuksista työkykyyn ja innostuu siitä, kun pääsee ymmärryttämään asiakasyritysten johtoa, HR:ää ja esihenkilöitä työkykyjohtamisesta ja työkyvyttömyysriskien hallinnasta.

Minna Savinainen

Tutkimuspäällikkö

Minna Savinainen työskentelee tutkimuspäällikkönä Varman työkykypalveluissa. Tutkimuksen tavoitteena on löytää vaikuttavia eri tason keinoja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Minnaa kiinnostaa työkyvyn ja siihen liittyvien tekijöiden tutkiminen eri näkökulmista.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä