Työeläke – mikä se on, mistä sitä kertyy ja miten tiedän, paljonko sitä saan?

Eläkkeestä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä työeläkettä, mutta mikä se on, miten sitä kertyy ja mistä voi selvittää oman eläkekertymän? Tutustu tuhtiin tietopakettiin työeläkkeestä.

Tiedätkö, kuinka paljon työeläkettä sinulle on kertynyt? Ei hätää, jos et tiennyt, sillä et ole yksin! Kevan teettämän tutkimuksen mukaan vain reilu kolmannes kansalaisista tietää suurin piirtein tulevan eläkkeensä määrän. Oma työeläkeote on kuitenkin hyvä tarkistaa ajoittain, jotta tiedot työsuhteista ja palkoista ovat oikein, koska ne näkyvät eläkkeelle jäädessä viivan alle jäävinä euroina.

Mikä on työeläke?

Kun puhutaan eläkkeestä, tarkoitetaan yleensä työeläkettä. Työeläkkeellä on monta muotoa: vanhuuseläke, osittainen vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, työuraeläke ja perhe-eläke. Työeläkkeen tavoitteena on säilyttää työuran aikana saavutettu kohtuullinen tulotaso myös eläkeaikana. Perhe-eläke turvaa lesken ja lasten toimeentuloa. Työeläke kertyy nimensä mukaisesti tehdystä työstä ja ansiotuloista, joten esimerkiksi pääomatulot eivät vaikuta siihen. Työeläkettä kertyy nykyisen lain mukaan ansiotyöstä, jota on tehty 17-vuotiaasta alkaen tai yrittäjätoiminnasta, jota on tehty yli 18-vuotiaana. Jokainen työvuosi kerryttää eläkettä kyseisen vuoden ansioiden eli työntekijällä palkan ja yrittäjällä YEL-työtulon perusteella.

Koska työeläke on sidottu työuran aikaisiin ansioihin, sen määrä on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat sekä työuran aikaiset ansiot että eri elämäntilanteista johtuvat poissaolot työstä. Tietyin edellytyksin eläkettä kerryttävät myös eräät palkattomat jaksot, joita ovat:

  • äitiys-, isyys-, raskaus- ja vanhempainrahakausi
  • alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidontuki
  • ansiosidonnainen työttömyyspäivärahakausi
  • tutkintoon johtava opiskelu

Jos työura on jostain syystä jäänyt lyhyeksi tai ei pääse alkamaan kunnolla, jää työeläke hyvin pieneksi. Silloin minimitoimeentuloa turvaamaan astuvat kansaneläke ja takuueläke. Ne ovat Kelan eli Kansaneläkelaitoksen maksamia perusturvaan kuuluvia etuuksia. Lue lisää eläkkeen määrästä.

Työeläke on paitsi eläkkeensaajan pääasiallinen toimeentulon lähde, myös osa lakisääteistä sosiaaliturvaa. Työeläke on luonteeltaan vakuutus, joka kuuluu kaikille työntekijöille ja yrittäjille, ja jonka tarkoituksena on taata jokaiselle kohtuullinen toimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalle.

Mitä ovat TyEL ja YEL?

Työeläketurvan järjestäminen perustuu työntekijän eläkelakiin (TyEL) ja yrittäjän eläkelakiin (YEL). Yksityisellä sektorilla työeläkkeitä hoitavat työeläkeyhtiöt, kuten Varma, ja julkisella sektorilla työeläkevakuuttamisesta vastaa pääasiallisesti Keva.

Työnantaja vastaa työntekijöidensä vakuuttamisesta ottamalla heille TyEL-vakuutuksen valitsemaltaan työeläkevakuuttajalta. Myös palkanmaksajina toimivien kotitalouksien täytyy järjestää työntekijän eläkevakuutusturva ottamalla TyEL-vakuutus. TyEL-vakuutus on pakollinen silloin, kun työntekijälle maksettava kuukausipalkka ylittää säädetyn alarajan. Lue tarkemmin, milloin TyEL-vakuutus tulee ottaa. Tilapäinen työnantaja voi hoitaa lakisääteiset työnantajavelvoitteet Palkka.fi- tai Palkkaus.fi-palveluiden kautta.

Yrittäjät ja kevytyrittäjät huolehtivat itse omasta työeläkevakuutuksestaan ottamalla YEL-vakuutuksen. Maatalousyrittäjät ja apurahansaajat puolestaan tarvitsevat MYEL-vakuutuksen. Yrittäjällä myös muu sosiaaliturva, kuten sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat ja työttömyysturva, pohjautuvat YEL-vakuutuksen työtuloon.

Miten työeläketurva rahoitetaan?

Työeläketurva rahoitetaan työeläkemaksuilla ja eläkerahastojen tuotoilla. Rahoitus perustuu pääasiassa jakojärjestelmään: vuosittain kerätään tarvittava määrä eläkevakuutusmaksuja, joilla katetaan maksussa olevia työeläkkeitä. Osa vuosittain perittävistä työeläkemaksuista rahastoidaan tulevia vuosia varten ja niistä rahoitetaan yksityisalojen työntekijöiden eläkkeitä. Osittaisella rahastoinnilla varaudutaan muun muassa väestön vanhenemiseen. Julkisalojen työeläkejärjestelmissä puolestaan on käytössä puskuriluonteiset rahastot, joiden avulla hillitään työeläkemaksujen nousupaineita tulevaisuudessa.

Työeläkemaksu on vakuutusmaksu, jota peritään kaikilta 17 vuotta täyttäneiltä työntekijöiltä ja 18 vuotta täyttäneiltä yrittäjiltä. Yksityisalojen työntekijöiden työeläkemaksu on palkasta tietty prosenttiosuus, joka vaihtelee vuosittain. Työntekijä maksaa osan työeläkemaksusta ja maksun suuruus vaihtelee iän mukaan. Työnantaja pidättää työntekijän maksuosuuden palkanmaksun yhteydessä ja maksaa loppuosan työeläkemaksusta. Tarkista TyEL-maksun suuruus.

Yrittäjät vastaavat työeläkemaksuistaan itse. Yrittäjän itsensä arvioima ja työeläkevakuuttajan vahvistama työtulo on arvio yrittäjän työpanoksen rahallisesta arvosta, ja sen tulisi vastata vuosipalkkaa, joka maksettaisiin vastaavasta työstä toiselle, yrittäjän kanssa yhtä ammattitaitoiselle henkilölle.

Mistä oman eläkkeen määrän voi katsoa?

Oman eläkkeen karttumista voi seurata työeläkeotteelta. Kun työpaikka vaihtuu, myös eläkevakuutusyhtiö voi vaihtua, jolloin työeläketurva seuraa perässä. Oman työeläkkeensä voi selvittää helposti kirjautumalla pankkitunnuksilla Työeläke.fi-sivustolle, joka ohjaa eteenpäin oman työeläkeyhtiön verkkopalveluun.

Työeläkeotteelta käy ilmi edellisen vuoden loppuun mennessä karttunut työeläke sekä ne kaikki työansiot ja sosiaalietuudet, jotka ovat kartuttaneet omaa työeläkettä. Työeläke ei siis kerro lopullisen eläkkeen määrää, vaan tämänhetkisen kertymän. Lisäksi työeläkeotteella voi olla arvioita tulevasta vanhuuseläkkeestä.

Työeläkeotteelle kirjatut työsuhteet, ansiot ja eläkkeeseen vaikuttavat sosiaalietuudet tulee aina tarkistaa, sillä tuleva eläke lasketaan aikanaan juuri työeläkeotteella olevien tietojen perusteella. Jos havaitset työeläkeotteella virheitä tai puutteita, ilmoita niistä omalle eläkevakuutusyhtiöllesi. Jos otteen tiedot ovat oikein, ei niihin tarvitse reagoida mitenkään.

Mitä muuta työeläkkeestä on hyvä tietää?

Jo ansaittua työeläkettä ei voi menettää, sillä sen katsotaan olevan perustuslain mukaisen omaisuudensuojan piirissä. Vaikka työpaikka vaihtuisi tai siirtyisit työntekijästä yrittäjäksi tai päinvastoin, siihen mennessä kertynyt eläkeoikeus säilyy mukana. Lisäksi kaikki eläkejärjestelmään tehtävät muutokset koskevat aina tulevaisuutta, eli niillä ei ole vaikutusta jo kertyneisiin eläkeoikeuksiin.

Työeläkkeellä ei ole euromääräistä ylärajaa. Kaikki tehty työ siis lisää työeläkettä ja kaikki työuran aikana ansaittu työeläke tulee aikanaan kokonaisuudessaan maksuun. Poikkeuksen tästä muodostavat liikenne- ja tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset, joihin tehtävässä yhteensovituksessa työeläkettä ei välttämättä jää maksettavaksi.

Lähteet:
Eläketurvakeskus
Työeläke.fi
Työeläkevakuuttajat TELA ry

Voisit olla kiinnostunut myös näistä