Varmas placeringar avkastade 1,2 miljarder euro, dvs. 2,7 % under årets början

Under januari–mars gav Varmas placeringar en avkastning på 2,7 (-1,4) %, och värdet på placeringarna steg till 44,4 (41,1) miljarder euro. Aktieplaceringarna stod för den bästa avkastningen; avkastningen i alla tillgångsklasser var positiv. Solvenskapitalet stärktes och uppgick till 10,8 miljarder euro (10,2 i början av året).

‒ Det första kvartalet blev bra för Varma och vi fick en stark avkastning på placeringarna. Utsikterna inom den internationella ekonomin har förbättrats under årets början. Ekonomin har nu den starkaste medvinden på sex år, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

‒ Sedan länge hörs det också goda nyheter om den finländska ekonomin. Återhämtningen visade sig först i de olika indextalen som visar förtroendet för ekonomin, nu syns den även i statistiken, fortsätter Risto Murto.

Trots politiska risker tror marknaderna på att ekonomin vänder uppåt

‒ Aktieplaceringarna inverkade mest på Varmas avkastningsutveckling under det första kvartalet. Trots många politiska risker bevarade vi en relativt hög aktievikt, vilket var belönande, säger vice verkställande direktören Reima Rytsölä som är ansvarig för Varmas placeringar.

Bland tillgångsklasserna var avkastningen på aktierna bäst, 4,3 (-3,1) %, och av dem i synnerhet de noterade aktierna, 4,9 (-5,0) %, och de finländska aktierna 4,7 (-6,3) %. Fastighetsplaceringarna uppvisade en positiv avkastning på 1,5 (1,2) % under rapportperioden.

Ränteplaceringarna avkastade fortsättningsvis bra, 1,4 (0,2) %, trots att räntenivån steg något under början av året. De ökade inflationsförväntningarna samt Förenta staternas centralbanks räntehöjningar ökade i någon mån räntenivån på marknaden.

‒ Marknaden har ökat starkt efter att Trump tillträdde som Förenta staternas president. Förväntningarna på Trumpadministrationens planerade skattelättnader och stimulanspaket har varit höga, men placerarnas förtroende har prövats då genomförandet av reformerna har låtit vänta på sig. Indikatorerna för ekonomins utveckling har emellertid varit starka på båda sidorna av Atlanten, vilket har stöttat aktiemarknaden, fortsätter Rytsölä.

Solvensen stärktes

Varmas solvenskapital stärktes under början av året till 10,8 (i början av året 10,2) miljoner euro, och solvensgraden var 132,2 (i början av året 130,9) %. Lagstiftningen om arbetspensionsanstalternas solvensberäkning reviderades i början av 2017.

Ny pensionsform intresserade kunderna

Den nya pensionslagen förde med sig en ny pensionsform, partiell förtida ålderspension, som beviljades 870 personer; ansökningarna under början uppgick till sammantaget 1 023. Av de sökande var 79 % löntagare och 21 % företagare; av dem var cirka en femtedel arbetslösa. 80 % av ansökningarna skickas in elektroniskt via nätet.

‒ Den nya pensionsformen som ingick i pensionsreformen har väckt stort intresse. Den ger ökad flexibilitet att gå i pension, men betonar samtidigt individens eget ansvar för sitt pensionsskydd, säger Risto Murto.

I slutet av mars hade Varma 532 000 försäkrade arbetstagare och företagare (i början av året 530 000) och 341 000 pensionstagare (i början av året 340 000) till vilka pensioner på 1,3 miljarder euro betalades ut. Antalet nya pensionsbeslut steg med hela 20 % till 6 778 beslut.

Det ömsesidiga arbetspensionsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 873 000 personer inom den privata sektorn. År 2016 uppgick Varmas premieinkomst till 4,7 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,3 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 44,4 miljarder euro i slutet av mars 2017.


Tilläggsuppgifter:
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi
Leena Rantasalo, kommunikationschef, tfn 050 300 7980 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Bilagor:
Delårsrapport (pdf)
Presentation av delårsrapporten (pdf)

Resultatuppgifter och placeringar
Års- och företagsansvarsrapport

Du kunde också vara intresserad av dessa